Elusen y Flwyddyn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi taw ein Elusen swyddogol y Flwyddyn eleni yw Huggard.

Yn elusen o Gaerdydd, mae Huggard yn mynd i'r afael â digartrefedd yn uniongyrchol, ac yn ceisio goresgyn y problemau a'r rhwystrau sy'n gorfodi unigolion i gysgu ar ein strydoedd.

Mae digartrefedd yn bla modern. Yng Nghaerdydd, mae wedi dyblu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac yn denu mwy o sylw nag erioed.

Gyda pharch gyffredinol am y gwaith y mae'n ei wneud wrth ymdrin yn uniongyrchol â'r mater, mae gwasanaethau Huggard yn canolbwyntio ar eu canolfan ddydd, sydd ar agor 365 diwrnod y flwyddyn, hostel 22 gwely gyda (8 Pod a digon o le ar gyfer 20+ o gleientiaid) mannau brys ychwanegol, a 14 o dai a rennir, sy'n lletya 53 o gleientiaid ac yn cynnig cymorth tenantiaid.

Mewn amodau tywydd eithafol maent hefyd yn agor y ganolfan yn ystod y nos i 20+ o’r digartref a phobl dan anfantais, ac yn darparu lloches i bobl a fyddai fel arall yn cael eu gorfodi i gysgu tu allan. Ategir hyn i gyd gan gefnogaeth bersonol a thenant, datblygiad, eiriolaeth, hyfforddiant a nifer o gyfleoedd i wirfoddoli a chyfleoedd sy'n canolbwyntio ar waith.

Gyda'n gilydd, rydym yn gobeithio y bydd y bartneriaeth corfforaethol newydd yn codi proffil y broblem wirioneddol o ddigartrefedd mewn dinasoedd heddiw, nid yn unig yng Nghaerdydd ond ledled y wlad.

“Mae Huggard yn cysegru ei holl adnoddau i helpu pobl oddi ar y strydoedd ac i ailadeiladu bywydau. Bydd y bartneriaeth hon gyda Orchard yn ein helpu i greu cefnogaeth hanfodol i'n gwaith wrth oresgyn problem gynyddol sy'n drasiedi personol i bob person ei effeithir ac yn adlewyrchiad gwael ar ddinas ofalgar" Richard Edwards, Prif Weithredwr, Huggard.

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2018 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.