Pam y gwnaethom benderfynu #DonateDifferently

I Huggard, mae eu nod yn eithaf syml - i helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ein partneriaeth elusen â Huggard wedi cynnwys rhoddion yn ein sioeau adloniant, cynorthwyo gyda chreu gwefan newydd a ffotograffiaeth, rhoi basgedi o hanfodion Nadolig, ac yn bwysicaf oll, helpu i godi proffil Huggard a'r gwaith y maent yn ei wneud.

Wrth i ni ddod at ddiwedd ein partneriaeth, roeddem am wneud rhywbeth ychydig yn wahanol. Beth arall y gallem ni ei wneud a fyddai'n helpu i wneud gwahaniaeth, ond ni fyddai'n golygu gofyn i bobl fynd i’w pocedi?

Ac yna mae’n ein taro ni. Cynnyrch ymolchi! Roeddem yn ymwybodol o ba mor bwysig oedd rhoddion o’r math i Huggard, ar ôl trefnu casgliad yn swyddfa Orchard y Nadolig diwethaf, felly meddyliom - beth am ofyn i'r cyhoedd?

Nid yw'r rhan fwyaf ohonom ni heddiw yn meddwl ddwywaith am gynnyrch ymolchi. P'un a ydyn ni'n eu prynu i ni ein hunain, neu'n prynu'r setiau fel anrhegion pen-blwydd neu Nadolig, ry’ ni i gyd yn euog o brynu symiau anferthol o nwyddau ymolchi. Does neb wir eisiau cyfaddef faint o'r nwyddau hyn sydd, yn y pen draw, yn darganfod eu ffordd i gefn y cwpwrdd, byth i weld golau dydd eto.

Felly, beth am roi defnydd da i'r nwyddau ymolchi hyn? Gall gynhyrchion fel y rhain wneud gwahaniaeth enfawr i'r rhai sydd eu hangen fwyaf. A dyma oedd dechrau ein ymgyrch #DonateDifferently.

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr Huggard, "Mae'nbwysig bod poblyngwybodmai nid amsergwirfoddol a rhoddionarianynunigsy'ncefnogieingwaith - ondhefyd y pethaubychain yr ydymigydyneucymrydynganiataol. Pethau felmynediadigyfleusterau, dillad a nwyddauymolchi.”

Ni allem fod wedi dweud yn well ein hunain. Adeiladwyd yr holl ethos o #DonateDifferently o gwmpas y syniad hwn - bod cymaint o bobl nad oes ganddynt fynediad at yr anghenion dynol mwyaf sylfaenol. Y pethau bychain nad yw'r rhan fwyaf ohonom yn gwerthfawrogi eu cael. Felly, roeddem eisiau helpu.

Wrth symud ymlaen i Hydref 20, dydd Sadwrn prysur yng nghanol Caerdydd, gyda dim ond bin rhoddion wedi’i frandio ac ambell i faner, fe aethom ati i weithio yng nghanol canolfan siopa Dewi Sant gyda'r gobeithion uchaf. Gyda'n Llysgennad Ymgyrch, DJ Capital FM South Wales, Polly James, yno i'n cefnogi ac yn chwistrellu ei hud a lledrith dros yr ymgyrch, cawsom ein synnu gan ymateb y cyhoedd.

Erbyn 11am roeddem eisoes wedi llenwi y cyntaf o 3 bin. Erbyn diwedd y dydd derbyniom dros 3000 o roddion.

Ni allem fod yn fwy hapus ynghylch pa mor llwyddiannus fu'r ymgyrch #donatedifferently. Gan ddefnyddio pŵer y cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r neges, fe wnaeth yr ymgyrch ddenu cryn dipyn o sylw, gan arwain at bobl yn dod yn eu lluoedd i roi cynhyrchion i'r ymgyrch - o ysgolion i gleientiaid yn ogystal â’r cyhoedd. Mae'r ymgyrch hefyd wedi creu etifeddiaeth barhaus, a gobeithio y bydd y cyhoedd yn parhau gyda’u rhoddion a chefnogi'r achos

Gallwch chi dal i helpu!

Os ydych yn dal i ddymuno #DonateDifferently gallwch ddod â'ch cynnyrch ymolchi i un o ddau le - The Huggard Cafe ar Ffordd Dumballs, Caerdydd, neu i Bencadlys Orchard ar Trade Street.

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2018 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.