5 o’n cynghorion craff i oresgyn straen yn y gweithle

Straen. Mae’n rhywbeth sy’n effeithio arnon ni i gyd, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Gall eich gwaith neu eich bywyd personol achosi straen, ac rydyn ni i gyd wedi teimlo’r faich sydd ar ein hysgwyddau. Does dim lle i bethau sy’n achosi straen yn ein bywydau, ac mae nifer o ddulliau rheoli straen ar gael a all ein helpu i fyw bywyd gyda llai o straen.

Fel rhan o’n partneriaeth elusennol gyfredol gyda’r Sefydliad Iechyd Meddwl, aethon ni i weithdai ar Les yn y Gweithle yn ddiweddar. Roedden ni’n awyddus i rannu’r 5 awgrym gorau ar sut i leihau straen a ddaeth allan o’r gweithdai yma er mwyn i chi eu rhoi ar waith yn eich bywyd bob dydd.

Dechreuwch drwy gael gwared ar y pethau sy’n achosi straen…

Gall straen fod yn gysylltiedig â’r gwaith neu’r cartref, ac mae nifer o arbenigwyr iechyd meddwl yn ogystal â’r gwasanaeth iechyd yn argymell eich bod yn nodi unrhyw beth yn eich bywyd y byddech chi’n ei alw’n ‘straenachoswr’. Unwaith rydych chi wedi adnabod rhain, dylech chi eu dileu nhw, neu ddod o hyd i ffyrdd o leihau’r straen maen nhw’n ei achosi. Gall hyn olygu dweud na os ydych chi’n rhy brysur, neu wneud mwy o ymarfer corff, neu hyd yn oed cadw rhai pobl allan o’ch bywyd.

Cadwch yn iach…

Efallai fod rhai pobl yn defnyddio alcohol, yn smygu neu’n defnyddio cyffuriau i’w helpu nhw i reoli neu leddfu straen, ond nid yw hyn yn ffordd iach o ddelio â’r peth yn yr hirdymor. Dylech fynd allan i’r awyr agored i gael gwared ar unrhyw straen. Mae treulio amser ym myd natur ac yn gwneud ymarfer corff yn ffyrdd gwych o gael gwared ar straen. Fydd hyn ddim yn atal y straen dros nos, ond maen nhw wedi’u profi i fod yn ffyrdd da o leihau straen a phryder. Gallwch ddarllen mwy am hyn yma.

Yma yn Orchard, mae ganddon ni grwpiau sy’n mynd allan i redeg neu i’r gampfa amser cinio er mwyn cadw i symud yn ystod ein diwrnodau gwaith. Mae’n ein helpu i fod yn fwy creadigol hefyd!

Rhowch eich hun gyntaf weithiau…

Mae’n rhan o natur ddynol i roi teimladau pobl eraill yn gyntaf, cyn eich teimladau chi eich hun weithiau. Ond efallai bydd angen i chi ddweud ‘na’ wrth rai pobl er mwyn dweud ‘ie’ i chi’ch hun weithiau hefyd. Nid bod yn hunanol yw hyn, mae hyn yn eich galluogi i fod y gorau y gallwch chi fod i eraill – does dim o’i le drwy fod yn benderfynol pan fydd angen i chi fod. Y tu allan i’r gwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn dianc o’r byd a gadael i’ch ymennydd ymlacio (meddwlgarwch yw’r gair heddiw). Peidiwch â syrthio i’r fagl technoleg ddigidol a diffoddwch yr hysbysiadau yna! DOES DIM angen i chi godi’r ffôn ac ateb yr e-byst gwaith yna y tu allan i oriau swyddfa.

Byddwch yn fwy trefnus…

Mae blaenoriaethu yn ffordd wych o gadw’ch ymennydd yn glir ac osgoi cyfnodau o straen, er enghraifft, y foment honno pan fo’r terfyn amser yn agosáu ac mae darn hollbwysig o’r gwaith yn dal heb ei wneud. Sicrhewch eich bod yn cyflawni’r darnau pwysicaf gyntaf, a gadewch yr elfennau di-bwys tan yn ddiweddarach. Mae llyfr gwych o’r enw ‘Eat that frog’ yn llawn o gyngor gwych ac rydym yn argymell eich bod yn ei ddarllen.

Fi fy hun…

Wyddech chi mai ni sydd â’r oriau gwaith hiraf yn Ewrop? Mae sicrhau amser i chi’ch hun yr un mor bwysig â phopeth arall. Dechreuwch drwy ddweud “ie!” i’r pethau rydych wir yn eu mwynhau – gwrando ar gerddoriaeth wych; darllen llyfr da; mynd i’r sinema neu siopa; neu hyd yn oed treulio ychydig o amser i eistedd mewn llonyddwch. Gwnewch yr hyn a fynnwch. Gyda’n bywydau prysur, mae hyd yn oed trefnu amser i chi’ch hun bron yn amhosib weithiau ac yn creu mwy byth o straen – OND, mae treulio’r amser hwnnw i chi’ch hun yr un mor bwysig â gwaith, os nad yn bwysicach.

Ni yw’n gelynion pennaf weithiau, ond drwy feithrin cryfder emosiynol da, gallwn oll helpu i leihau ein straen ein hunain a dechrau cymryd rheolaeth dros ein cydbwysedd bywyd/gwaith.

Mae’r dyfyniad hwn yn taro deuddeg i ni,

“Boed gennyf y tawelwch meddwl i dderbyn y pethau na allaf eu newid, y dewrder i newid y pethau y gallaf eu newid, a’r doethineb i wybod y gwahaniaeth rhwng y ddau.”

Yn olaf, ac yn bwysicaf, - siaradwch. Mae hi mor syml â hynny. Siaradwch ag aelod o’r teulu, ffrind, eich rheolwr neu gydweithiwr, neu ffoniwch un o’r llinellau ffôn isod. Siarad yw’r cam cyntaf, ac mae gan bawb gyfrifoldeb i gefnogi’n gilydd ac i siarad yn agored am iechyd meddwl.

Llinellau cymorth:

Samariaid: 116 123

Mind: 0300 123 3393

Rethink Mental Illness: 0300 5000 927

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.