This site stores cookies on your computer to improve your browsing experience. Read our privacy policy here.

Ein Polisi Preifatrwydd

Ein Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni, a'n polisi yw parchu preifatrwydd defnyddwyr ein gwefan.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio pryd a pham yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am bobl sy'n ymweld â'n gwefan, sut yr ydym yn ei ddefnyddio, yr amodau y gallwn ei datgelu i eraill a sut rydym yn ei gadw'n ddiogel.

Efallai y byddwn yn newid y Polisi hwn o dro i dro felly edrychwch ar y dudalen hon weithiau er mwyn sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cytuno i'n polisi Preifatrwydd.

Eich Data, Eich Hawliau

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (General Data Protection Regulation neu GDPR) newydd, mae gennych nawr fwy o hawliau nag erioed o'r blaen - mae gennych yr hawl gyfreithlon i ofyn am unrhyw ddata y gallwn ei ddal arnoch chi; tynnu caniatâd; i'w ddileu o'n cronfa ddata o dan rai amgylchiadau (heb unrhyw effaith ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu cyn i'ch cais dynnu'n ôl); yr hawl amodol i brosesu gwrthrych; y cyfyngiad i beidio â phrosesu pellach heb ganiatād ymlaen llaw, ac i alluogi'ch data.

  Sut ydym ni'n casglu'ch data?

Efallai y byddwn yn casglu data gennych yn yr achos pan fyddwch yn cofrestru i'n cylchlythyr, pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am unrhyw ymholiadau swydd neu pan fyddwch yn gwneud cais am unrhyw swyddi gwag sydd ar gael gennym drwy info@thinkorchard.com

Y wybodaeth a gasglwn

Gall gwybodaeth y gallwn ei chasglu ar eich cyfer gynnwys, ond heb ei gyfyngu i: Enw, Cyfeiriad, Cyfeiriad E-bost, Cyfeiriad IP yn ogystal â gwybodaeth am draffig i rai tudalennau.

Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth?

  • I ddiwygio ein gwefan a'i gwneud mor hawdd i’w defnyddio â phosib
  • Dosbarthu'r gwasanaethau cywir i chi
  • Am unrhyw wasanaethau cytundebol rhyngoch chi a ni
  • Am gylchlythyrau a diweddariadau
  • Ar gyfer swyddi gwag newydd a'r broses o geisiadau

Rydym yn dal eich gwybodaeth ar ein system cyn belled ag y bo angen dan rwymedigaethau cytundebol tan ddiwedd y gytundeb. Ein nod yw adolygu ein cyfnod cadw ar gyfer data yn rheolaidd gyda'r nod o beidio â dal y data yn hirach na'r angen. Mae'n ofynnol i ni gadw gwybodaeth benodol i gyflawni ein hawliau statudol.

Eich gwybodaeth - pwy all gael mynediad ato?

Rydym yn prosesu unrhyw ddata yn gyfreithlon a chyda thryloywder, ac rydym yn addo peidio â throsglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti. Dim ond eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti dan wasanaethau cytundebol sy'n cael ei drosglwyddo o dan eich cais a dim ond unrhyw wybodaeth berthnasol sy'n trosglwyddo. Ni fyddwn byth yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti, oni bai bod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu wedi'i awdurdodi gennych chi.

Ymwadiad Cyfreithiol

Rydym wedi ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac mor gyfredol â phosib. Fodd bynnag, ni roddir unrhyw sylwadau neu warantau am gywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd at unrhyw ddiben i'r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon ac ni fydd Orchard yn atebol i chi am unrhyw golled o unrhyw fath sy'n deillio o'r defnydd o'r wefan hon, neu unrhyw safle arall y cyfeirir ato neu sy'n gysylltiedig drwy'r wefan.

Mae cynnwys a dyluniad y wefan hon yn ddarostyngedig i hawlfraint Orchard (© Orchard 2010) neu fe'i defnyddir dan drwydded gan berchnogion hawlfraint trydydd parti. Mae'r holl hawliau mewn unrhyw farciau neu logos yn berchnogol ac yn berchen arnynt neu'n drwyddedig i ni. Gallwch chi wneud copïau o unrhyw ddeunydd ar y wefan hon ar gyfer eich defnydd personol yn unig. Ni ddylech chi fel arall ail-greu, dosbarthu, lawr-lwytho, postio, storio, trosglwyddo, darlledu, addasu neu ddarlledu pob rhan neu unrhyw ran o'r tudalennau ar y wefan hon at unrhyw ddiben neu ganiatâu neu gynorthwyo unrhyw berson arall i wneud yr un peth.

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym reolaeth drostynt a ni fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth am gynnwys gwefannau eraill sy'n gysylltiedig â'n gwefan a'ch bod yn eu cofnodi ar eich pen eich hun.

Gwaherddir cysylltiadau electronig â'r wefan hon heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Sut i cwyno

Os ydych o'r farn nad ydym wedi cydymffurfio â GDPR o ran eich data personol, cysylltwch trwy gdpr@thinkorchard.com, neu, mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y wybodaeth y gallwn ei ddal arnoch chi, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data, Rich trwy gdpr@thinkorchard.com

Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2018 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS