Cynllunio a Phrynu Cyfryngol

Gwneud y gorau o’ch cyllideb hysbysebu i wneud yr elw gorau

Cynllunio a Phrynu Cyfryngau trwy ddulliau Orchard.

Gweithio mewn partneriaeth â'n cleientiaid i ddeall eu busnes, cynulleidfa darged ac amcanion cyn creu a chyflwyno strategaeth effeithiol.

Ymagwedd aml-sianel integredig

Gall cyflymder ac amrywiaeth y byd hysbysebu, sy'n barhaol ddatblygu, ei gwneud hi'n anodd gwybod ble i ddechrau, yn enwedig pan fo cyllidebau yn gyfyngedig. Mae ein tîm yn ystyried manteision pob sianel unigol yn ofalus gan gynnwys; Teledu, Radio, y Wasg, Awyr Agored, Ar-lein, Sinema, DM ac Arbrofol cyn teilwra ein hargymhelliad i'ch gofynion penodol.

Mynediad at y llwyfannau diweddaraf

Mae tirlun y cyfryngau yn symud yn gyflym, felly ein swydd ni yw bod yn gyfarwydd â fformatau newydd, llwyfannau ac arloesedd er mwyn hysbysu ein cleientiaid a'u hymgyrchoedd yn well. Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â pherchnogion cyfryngau i ymchwilio'r arferion gorau diweddaraf. Rydym yn ystyried effeithlonrwydd darparu cyfryngau yn ogystal ag effaith ac ymgysylltiad cyflwyno negeseuon.

Ymchwil a mewnwelediadau strategol

Mae strategaeth gyfryngau yn seiliedig ar fewnwelediadau sy'n deillio o ymchwil, data a ffeithiau caled yn rhoi cysur i'n cleientiaid mewn byd sy’n aml yn ansicr. Mae gennym fynediad i offer ymchwil i’r diwydiant megis Mintel, offer ymddygiadol megis TGI, a gwybodaeth am wariant cystadleuwyr gan Ad Dynamix. Yn ystod ein cyfnod cynllunio - ‘Darganfod' - rydym yn buddsoddi'r amser ac yn talu sylw i sicrhau bod ein cynlluniau'n cael eu hadeiladu ar sylfeini cadarn.

Partner cyfryngau y gallwch ymddiried ynddo

Rydym yn ymfalchïo wrth weithredu'n ddiduedd ar draws pob cyfrwng a sianel i ddarparu cyngor hollol annibynnol a gwrthrychol i'n cleientiaid. Rydym yn dryloyw yn ein gweithredoedd ac fel aelodau o'r IPA (y Sefydliad Ymarferwyr Hysbysebu) rydym yn cynnal y safonau ymarferol gorau. Mae ein gwobr fel Asiantaeth a Argymhellir a'n statws fel Top 100 Agency (RAR & The Drum) yn ategu ein proffesiynoldeb, fel y mae ein casgliad mawr o dystlythyrau oddiwrth ein cleientiaid.

Mae ein hadroddiadau ôl-ymgyrch prydlon a manwl yn dangos ein hymrwymiad i’n cleientiaid yn cyrraedd y safon disgwyliedig a gynlluniwyd, a thu hwnt.

Cyfraddau cystadleuol a gwerth ychwanegol

Mae ein tîm medrus yn gwthio’n galed i warantu gwerth ar fuddsoddiad ein cleient. Mae portffolio cleientiaid helaeth Orchard yn rhoi pŵer prynu sylweddol inni i drafod y gostyngiadau gorau sydd ar gael ac mae'r arbedion hynny yn cael eu trosglwyddo yn ôl atoch, gan wneud i'ch cyllideb weithio hyd yn oed yn galetach. Yn y tymor hir, rydym yn mwynhau trafod y telerau gorau posib ar eich rhan.

Profiad

Mae gan ein tîm cyfryngau gefndir yn y cyfryngau ac asiantaethau rhwydwaith, gan gynllunio ymgyrchoedd B2B a B2C ar draws sectorau Twristiaeth, Gwasanaethau Ariannol, Manwerthu, Cerbydau, FMCG, Gofal Iechyd ac Elusennau. Mae gan ein cleientiaid y sicrwydd ein bod ni 'wedi bod yno, a wedi gwneud hynny’, ac yn deall manteision unigryw pob platfform cyfryngau.

Fel yr hyrwyddwr cerddoriaeth annibynnol mwyaf yng Nghymru, rydym hefyd yn cynllunio ac yn prynu ein hymgyrchoedd cyfryngau ein hunain i hysbysebu a gwerthu tocynnau i'n sioeau. Mae hyn yn rhoi profiad uniongyrchol i ni o lawer o'r sianelau, a'r mewnwelediadau i'r modd y maent yn perfformio. Yn bwysicach fyth, mae ein tîm yn deall pwysigrwydd a phwysau cyflawni gwerth am arian o ran gwariant cyfryngau, gan rannu'r wybodaeth hyn gyda'n cleientiaid.

Canlyniadau a dadansoddiad

Gall gyfiawnhau eich costau hysbysebu fod yn her pan fyddwch yn ei chael hi'n anodd priodoli achos ac effaith. Rydym yn cydnabod bod angen i'n cleientiaid wybod nid yn unig bod eu hysbysebion yn gweithio, ond hefyd (lle bo hynny'n bosibl) pa ran sy'n gweithio orau. Bydd ein tîm yn gweithio gyda chi i ddeall sut mae eich ymgyrchoedd yn gweithio yn y byd go iawn (hy nid ar ei ben ei hun) ac i'ch helpu i ddehongli'r canlyniadau a'r canlyniadau terfynol.

Mae'r cyfryngau yn amgylchedd cystadleuol, ond byddwn yn rhoi mantais fasnachol heb ei ail i chi a phrofiad a fydd yn ein cadw i weithio gyda'n gilydd yn y tymor hir.

Siaradwch â'n tîm am eich briff nesaf, p'un a ydych ar ôl ymgyrch fach ar garreg eich drws neu lansiad brand ledled y DU: Beth bynnag yw'ch cyllideb, byddwn yn darparu gwerth am arian a chanlyniadau.

Email: laura@thinkorchard.com
Phone: 02920 100888

Yn ôl
Cadw i fyny gyda'n holl newyddion a chyhoeddiadau.
Lleoliad Orchard
Cliciwch a sgroliwch i lawr i weld lleoliad Orchard.
© The Orchard Media and Events Group Ltd 2010 - 2019 | Build by Orchard. Powered by Symphony CMS
This site stores cookies on your device and collects analytical data to improve your browsing experience. Please read our privacy policy here for more details.