newyddion a syniadau.
An illustration of a bear with a taped-up mouth and the text 'Ted... not just a talking bear.'

TED - Nid dim ond arth sy’n siarad...

It's all about TED

Dylunwyr graffeg ... Rydym yn griw eironig. Ychydig yn rhy eironig. Rydym yn byrlymu gyda chreadigrwydd a syniadau, eto yr ydym yn cyfyngu ein hunain i'r un bedair wal, dydd ar ôl dydd. Yr un hen arferion bob tro. Mae'n hawdd i'r creadigrwydd bylu. Mynd yn hen. Yn union fel y darn o fara anghofiedig yng nghefn y bin bara. Yr un yr ydych yn brwsio’n ddamweiniol gyda'ch bysedd, gan arwain at sbasm corfforol dramatig a phesychu dibendraw parhaus. Mewn adegau o angen, mae'n bwysig i frwsio’r gwe pry cop i ffwrdd a chwilio am syniadau newydd ac ysbrydoliaethau ffres oherwydd mae syniadau diflas + gwaith amlwg = cleientiaid anhapus. Does neb eisiau cleient anhapus.

471831b953f7c8bdd022d0c87de63467.jpg

Sut i godi allan o'r pydew?

Felly, beth ydym yn ei wneud pan fydd ein creadigrwydd wedi pylu? Mae'n rhaid i ni gymryd ein hunain allan o'r sefyllfa, diffodd ein cliniaduron a chyfrifiaduron a symud i ffwrdd. Ymhell  i ffwrdd. Nid yn gorfforol yn unig ond yn feddyliol hefyd. Cawsom drafodaeth grŵp un diwrnod (yn ein hystafell gyfarfod ffansi newydd!)  i feddwl am wahanol ffyrdd y gallem ni gyd helpu i ail-egnïo ein creadigrywdd. Un cwestiwn a ddaeth i’r amlwg yn gyson oedd "O ble ddaw’r ysbrydoliaeth?" PinterestBehance?  Ydyn, mae'r rhain i gyd yn ffynonellau da o ysbrydoliaeth, ond ni ddylem ddibynnu ar y ffrydiau hyn bob amser.  Weithiau gallwch gymryd ysbrydoliaeth o’r rhyfeddaf o bethau.  Cymerwch olwg trwy’r ffenest, edrychwch ar y tirwedd o’ch cwmpas, a yw unrhyw beth yn tanio’r diddordeb?  Y gwahanol lliwiau o wyrdd o gopa'r mynyddoedd, pensaernïaeth yr adeiladau cyfagos, fan y cystadleuwyr yn eistedd yn y maes parcio. Beth am fynd i'r amgueddfa? Darllen llyfrau o'r llyfrgell leol? Mae hyn i gyd yn berthnasol i pob brîff dylunio a roddir. Fodd bynnag, wrth i’r drafodaeth ddatod, un syniad cyffredin oedd i eistedd a gwrando ar siaradwyr ysbrydoledig. Dim o reidrwydd dylunwyr ond siaradwyr sy'n cwmpasu pob pwnc i weld a fyddai hynny’n sbarduno syniadau newydd, ffyrdd newydd o feddwl ac i helpu i ddatblygu cymhelliant a morâl o fewn ein tîm.

Brain leaving the building

Beth yw sgyrsiau  TED ?

5115df449a68f48d9987dd813d4bbd78.jpg

Mae sgyrsiau TED yn sgyrsiau byr, grymus (fel arfer tua 18munud o hyd) sy'n cwmpasu Technoleg, Adloniant a Dylunio. Mae'n llwyfan i ledaenu syniadau gyda'r bwriad i ysbrydoli, herio ac i bryfocio’r meddwl. Mae'n rhannu syniadau o sbectrwm eang - o wyddoniaeth i fusnes, i faterion byd-eang - ac mewn mwy na 100 o ieithoedd. Felly, sut mae hyn yn berthnasol i ni?  Wel, rydym yn gwylio ein sgwrs TED cyntaf heddiw ... Sgwrs gan Ken Robinson, o'r enw: A yw ysgolion yn lladd creadigrwydd? Roedd yn wych. Mor ddoniol c... YSBRYDOLEDIG!  Yn y clip fideo byr, fe eglurodd sefyllfa merch ifanc oedd yn methu canolbwyntio yn y dosbarth. ‘Fidget-er’ os mynnwch. Y dyddiau hyn, byddai pobl yn neidio’n syth i'r casgliad bod ganddi ADHD ac yn ceisio dewis meddyginiaeth priodol iddi. Ond yn hytrach, dywedodd ei hathro wrth ei Mam i fynd â hi i ddosbarth dawns.  Enw’r ferch ifanc oedd Gillian Lynne. Coreograffydd y sioe gerdd CATS. Yn hytrach na rhoi cyfarwyddyd priodol iddi, roeddent yn awyddus i daflu cyffuriau yn y broblem.  Dim yn llythrennol wrth gwrs.  Ond drwy ddeall y broblem roeddent yn gallu gwthio'r ferch fach i'w llawn botensial a llwyddo troi sefyllfa negyddol yn un bositif. Rwy'n hoffi meddwl taw hyn oedd ein moment UREKA-KA-KA-KA cyntaf (I ddyfynnu Reeves a Mortimer). Bydd bob amser heriau a rhwystrau yn ein bywydau, pethau sy’n ceisio ein curo ni. Felly, cyn i ni chwifio’r faner wen ac ymbil am drugaredd mae angen i ni ddod o hyd i ateb penodol i'r broblem. I ddod o hyd y cadarnhaol yn y negyddol. Er mwyn i ni greu mwy o bobl fel Gillian Lynne, Bill Gates a Mo Farrah.

 

 


Felly beth nawr?

Nid dweud ein bod ni i gyd yn mynd i newid gyrfa a dod yn arweinwyr y pleidiau gwleidyddol lleol ydw i. I rannu syniadau ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Ond trwy wrando ar y fideo 18 munud, daethom ni gyd allan yn teimlo'n llawer hapusach, gyda mwy o gymhelliant ac yn fwy ysbrydoledig nag erioed o'r blaen. Felly, o'r dydd hwn ymlaen, rydym yn mynd i gymryd 20/40 munud allan o'n wythnos i eistedd a gwylio’r fideos hyn. Yn y bore, wrth gwrs, fel ei fod yn ein paratoi ar gyfer y diwrnod i ddod. I gael y teimlad o 'FACHU’R DIWRNOD WRTH EI GEILLIAU’.  Er mwyn gwneud i ni deimlo y gallwn lwyddo a chyflawni unrhyw beth.  I’n rhoi ni ar awen gadarnhaol. Ac fe fydd y diwrnod hwn, bob wythnos, yn cael ei alw'n 'TED TALK TUESDAY!' (Weithiau ar ddydd Mercher).

Myfyriadau dylunydd graffeg.

Emily

newyddion a syniadau.