newyddion a syniadau.
A woman works on a laptop

Y 5 awgrym gorau ar gyfer arddangos mewn arddangosfa Masnach..

Arddangos eich cwmni mewn arddangosfa? Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen y isod ..

1. Paratoi

Mae'n bwysig eich bod yn paratoi cymaint â phosibl cyn i chi gyrraedd. Mae cynllunio i fynychu arddangosfa yn straen ar y gorau o amserau, ond mae gadael popeth tan y funud olaf yn gwneud i’r yr arbenigwyr hyd yn oed fynd yn wallgof!

 • Gweithiwch allan beth yw eich amcanion am fynychu'r arddangosfa a gosodwch dargedau realistig yn eu lle.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o staff i weithio ar eich stondin a byddwch yn ymwybodol o’r nifer sy’n gallu gweithio'n gyfforddus o fewn y gofod sydd ar gael. Cofiwch beidio â gorlenwi eich stondin gyda staff, bydd 10 aelod o staff ar stondin 6 metr sgwâr byth yn gweithio!
 • Gwnewch y gorau o farchnata cyn y sioe - mae llawer o drefnwyr arddangosfa yn cynnig lefel benodol o hysbysebu am ddim, fel cofnod yn y catalog ac ar wefan y sioe, gwahoddiadau i ymwelwyr a baneri llofnod e-bost. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'r cyfleoedd am ddim.
 • Archebwch eich stondin yn gynnar, ac edrych am leoliadau ar gael ar y prif eiliau, nesaf i orsafoedd coffi ac ati lle ddylai lefelau traffig fod yn uwch.
 • Ymarferwch eich pitch & dod o hyd i fachyn - Gweithiwch allan eich ymagwedd gychwynnol i gwsmer posibl. Byddwch yn llythrennol yn cael ychydig eiliadau i’w dal wrth fynd heibio ac i’w bachu. Dyw neidio ar ben cwsmer gyda Cwtsh mawr Cymreig DDIM yn cyfrif!
 • Sicrhewch eich bod yn dod a digon o ddeunyddiau, taflenni, cardiau busnes, taflenni arweiniol, ffurflenni archebu ac ati - nid yw’n dda iawn os ydych yn rhedeg allan, a gall argraffu ar y safle fod yn ddrud iawn!
 • Arddangos dramor - Nodwch arferion y gwledydd a’u rheolau gwisg wrth gynnal busnes.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu teithio a llety ymhell ymlaen llaw - gall y gwestai fynd yn llawn ac yn ddrud os oes arddangosfa fawr yn digwydd, felly, mae archebu yn gynnar yn hanfodol.

2. Cynlluniwch eich stondin

Mae cynllunio eich stondin yn allweddol, nid yn unig y bydd dyluniad y stondin/gosodiad da yn denu pobl sy'n mynd heibio, ond bydd hefyd yn gymorth i ddynodi y math o gwmni ydych chi.

 • Y peth cyntaf sydd ei angen arnoch i wneud wrth gynllunio eich stondin yw darllen eich llawlyfr technegol gan y trefnwyr! Mae wedi ei ysgrifennu i wneud eich bywyd yn haws! Mae’r amlinellu’r hyn i wneud ar hyn i beidio gwneud o ran arddangos ac mae'n cynnwys gwybodaeth a rhestrau gwirio gwerthfawr.
 • Wrth ddylunio eich stondin, rhaid i’ch cynnyrch fod yn ganolbwynt. Byddwch yn ymwybodol o orlenwi eich stondin gyda llawer iawn o gynhyrchion, mae llai yn gweithio’n well na mwy! Dewch o hyd i ffyrdd diddorol o arddangos eich cynnyrch sy'n dal y llygad.
 • Cynlluniwch eich stondin i adlewyrchu personoliaeth ac amcanion eich cwmni. Os ydych yn hynod greadigol dangoswch hyn drwy eich cynllun.
 • Gwnewch ychydig o ymchwil i’r hyn y mae cwmnïau eraill yn eu gwneud ar eu stondinau, ar gyfer ysbrydoliaeth ac i ddysgu am y tueddiadau diweddaraf.
 • Mae Pinterest bob amser yn le da i ddechrau chwilio am ysbrydoliaeth!
 • Rhowch pob gorchymyn arddangosfa mewn yn gynnar er mwyn osgoi gordaliadau. Cofiwch archebu goleuo a thrydan!
 • Cyflwynwch eich Darluniau Stand & Dogfennaeth Iechyd a Diogelwch i'r trefnwyr erbyn y dyddiadau cau gofynnol.

3. Dewch a’ch Bag Offer

Mae hwn yn hanfodol, gall pecyn cymorth yn llawn offer defnyddiol fod yn amhrisiadwy mewn argyfwng bach ar y safle! Pethau i gynnwys:

 • Pecyn Cymorth Cyntaf
 • Padiau ‘gel’ i draed
 • Offer swyddfa (pennau, Padiau Post-it, Tâp Sello, Blu Tac, siswrn, tyllwr, stwfflwr ac yn y blaen)
 • Tâp parseli a sharpies ar gyfer pacio
 • Cysylltiadau cebl
 • Multitool bach

4. Cynnal busnes ar eich stondin - beth i’w wneud a pheidio â gwneud

 • Cyrhaeddwch yn gynnar a sicrhau bod pob aelod o staff yn cael eu briffio
 • Peidiwch â bwyta ar y stondin
 • Peidiwch â sgarmesu gyda’ch cydweithwyr - does neb yn hoffi ymharu ar barti preifat!
 • Gwisgwch esgidiau cyfforddus - mae'n mynd i fod yn ddiwrnod hir.
 • Rhowch y ffôn gadw!
 • Cofiwch ofyn am fanylion cwsmer - peidiwch â gadael iddynt gerdded i ffwrdd heb eu manylion os oes ganddynt ddiddordeb.
 • Os byddwch yn cwrdd â chwsmer newydd gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu cymaint o fanylion ag y gallwch ar y daflen ymchwiliad. Gall fod yn ddefnyddiol i ysgrifennu rhywbeth am y person cysylltodd gyda chi i'ch hatgoffa o bwy ydynt - fel ‘y fenyw gyda’r esgidiau coch hyfryd’!
 • Gwnewch ffrindiau gyda'ch cymdogion a dwedwch wrthynt am eich cynnyrch - dydych chi byth yn gwybod os daw cwsmer posibl atynt a bod eich cynnyrch chi yn fwy addas i’r cwsmer yna.
 • Peidiwch â bod yn orysgalog tuag at arddangoswyr
 • Peidiwch â gofyn cwestiynau caeedig
 • Gwenwch a byddwch yn ystyriol o iaith eich corff

5. Y Diwedd

 • Os ydych yn gallu, mae’n werth chweil dilyn i fyny ar unrhyw gysylltiadau ar ddiwedd pob diwrnod masnachu. Bydd yn gwneud bywyd yn llawer symlach ac yn haws i gofio sgyrsiau.
 • Cofiwch weithio allan sut mae eich cynnyrch a’ch stondin yn gadael yr arddangosfa - os ydych yn defnyddio cwmni cludo, mae'n bwysig i chi aros gyda'ch cynnyrch hyd nes iddynt gyrraedd. Gall neuaddau arddangosfa fod mewn anrhefn wrth i bawb  adael a gall bethau ‘fynd am dro’ yn hawdd!
 • Peidiwch â gadael eich troli a ysgolion yn gorwedd ymhobman - Pe bai gennym bunt am bob tro ma’n rhai ni wedi cael eu ‘menthyg’ byddem yn filiwnyddion! 
Sofas andf chairs at an exhibition
newyddion a syniadau.