newyddion a syniadau.
A hand holding a smartphone displaying the game Pokemon Go

Pam nad ydych wedi ymuno â'r Chwyldro Realiti Estynedig (AR)?

Advertising for the future...

Mae eleni wedi cael ei rhagweld fel y flwyddyn fwyaf ar gyfer datblygu Rhithwir (VR) a fideo 360 gradd a hyd yn hyn mae i weld fel ei bod y rhagolygon yn gywir. Mae hyn yn bennaf oherwydd cymaint o gynnwys sy’n cael ei greu a'r tri llwyfan cyfryngau cymdeithasol mawrion, YouTube, Facebook a Twitter wedi rhoi'r gallu i ddefnyddwyr lwytho, rhannu, ffrydio’n fyw a gweld VR a chynnwys 360. Ychwanegwch at hyn y nifer o gwmnïau sy’n cynnwys VR yn eu strategaeth marchnata a chyfathrebu a bellach mae gennym VR o fewn y brif ffrwd.

O ran Realiti Estynedig (AR), mae Pokemon GO wedi dangos i’r defnyddwyr a’r marchnatwyr bod gofyn a chynulleidfa ar gyfer y dechnoleg hon. Mae wedi ei lawrlwytho 750 miliwn o weithiau (Yn anghredadwy, mae 1 o bob 10 o boblogaeth gyfan y byd wedi lawrlwytho Pokemon Go!) ac wedi ennill dros $1.2 biliwn mewn refeniw.

Byddech yn meddwl y byddai hyn wedi sbarduno’r chwyldro erbyn hyn (hashtag ARvolution!!!), ond, nid yw wedi dilyn yn olion traed ffyniant VR hyd yn hyn. Mae'n dal i symud ymlaen, ond cael a chael yw hi ar hyn o bryd. Does dim digon o gynnwys AR hygyrch da yn cael ei greu gan arweinwyr marchnata a brand ar gyfer y defnyddwyr er mwyn cyfiawnhau lawrlwytho app AR.

Mae yna lawer o apps AR allan 'na, Metaio, Blippar a T+inc i enwi ambell un. Ond, wrth siarad â marchnatwyr yn ddyddiol, rwyn clywed tinc betrusgar yn osgo eu lleisiau o ran a ydynt yn teimlo y gall AR mewn gwirionedd ychwanegu gwerth at eu strategaeth farchnata a brandio. Yr her gyda mabwysiadu unrhyw dechnoleg newydd yw'r angen am arloeswyr a sefydliadau i gamu i'r goleuni a bod yn arweinwyr yn y chwyldro AR.

Isod, ceir ychydig o heriau gyda (yr hyn y byddaf yn galw’n) chyfryngau sefydlog: print, hysbysfyrddau, ac ati a’r gallu i fonitro eu effeithiolrwydd.

Cyfryngau print
Am fwy na degawd bu sôn am sut mae cyfryngau print yn marw ac nid yw pobl yn prynu papurau newydd, cylchgronau neu gyhoeddiadau ac y byddai'n well ganddyn nhw gymryd rhan yn ddigidol. OND, bydd y cyfryngau print yn parhau i fod yn ffrwd amlwg i hysbysebu mawr. Er mwyn iddo gyd-fynd gyda dulliau digidol a mathau eraill o hysbysebu mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar well ffyrdd o adrodd nôl ar effeithiolrwydd hysbysebu print. Yn arbennig, mae'n rhaid i ni allu mesur yr elw ar fuddsoddiad o ddefnyddio print, nid yn unig ar ei ben ei hun, ond hefyd mewn perthynas â llwyfannau hysbysebu eraill.

Un o fanteision clir hysbysebu digidol yw pa mor hawdd yw hi i gasglu data am berfformiad hysbysebion. Pan fydd cwsmer posibl yn clicio ar eich hysbyseb, gallwch weld, nid yn unig yn union o ble y daethant, ond hefyd sut y maent yn rhyngweithio unwaith ar eich safle. Pan fydd digon o ddata yn cael ei gasglu, gallwch addasu eich cynlluniau marchnata yn unol â hynny.

Yn flaenorol, rhifau darllenwyr, codau QR a chodau taleb oedd yn cael eu defnyddio i fonitro effeithiolrwydd ymgyrch yn y cyfryngau print, ond mae hyn yn ddibynnol iawn ar ddefnydd y cwsmer ac mae'n anodd deall pwy sydd wedi gweld eich hysbyseb ac yn ymateb i'r cynnwys.


Darllen Papurau newyddion yn y gorffennol


Darllen Papurau newyddion yn y Dyfodol

Hysbysebu awyr agored: hysbysfyrddau, arosfannau bysiau, ac ati.
Mae gweithredwyr marchnata a brandio yn ystyried marchnata hysbysfwrdd fel un o'r cyfryngau hysbysebu mwyaf effeithiol a gwerthfawr yn eu gwasanaeth. Camsyniad cyffredin yw bod y negeseuon ar hysbysfyrddau awyr agored yn rhy fyr a syml i fod yn berswadiol ac yn anodd eu mesur o ran eu heffeithiolrwydd. Mae hysbysebu hysbysfwrdd yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i adeiladu neu atgyfnerthu cydnabyddiaeth brand a hybu delwedd y cwmni.

Mae mesur ei effeithiolrwydd yn gallu bod yn her, gallwch fonitro gwerthiant cyn, yn ystod ac ar ôl yr ymgyrch hysbysfwrdd, ychwanegwch godau ac olrhain eu defnydd i'w mesur, ond nid yw hyn yn dal i fod yn hollol fanwl ac mae gormod o ffactorau eraill a gallant fod rhywfaint yn afloyw wrth gyfrifo elw ar fuddsoddiad. Y ffordd symlaf i fesur effeithiolrwydd hysbysebion awyr agored yw cymryd mesur megis gwerthiant, ac edrych ar yr effaith ar werthiannau cyn ac ar ôl rhedeg ymgyrch yn yr awyr agored. A fu cynnydd amlwg? Yr anhawster yma yw gweithio allan a oes ffactorau eraill sydd wedi dylanwadu ar y newid. Os oedd eich brand â dwy ymgyrch ar wahân (er enghraifft, Awyr Agored ac Ar-lein) yn rhedeg ar yr un pryd, byddai'n anodd ynysu effaith y gangen Awyr Agored fel ymgysylltiad brand ac efallai cafodd y gwerthiant ei ddylanwadu gan y naill ymgyrch.


Hysbysebu allanol y presenol


Hysbysebu allanol y dyfodol

Yn 2017 rydym yn dechrau gweld cynnydd yn AR wedi’i hymgorffori i mewn i gyhoeddiadau yr ydym yn darllen, hysbysfyrddau rydym yn gwibio heibio a hyd yn oed yn cerdded i lawr y stryd. Gellir eu gweld trwy ddefnyddioi’r apps AR niferus sy’ ar gael - Blippar, Metaio, T+Ink i enwi ambell un.

Isod ceir 3 enghraifft o ble mae AR yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd a sut y gallwch ymuno â'r Chwyldro AR:

1. Mae’r gadwyn sinema Americanaidd AMC Cinemas wedi mentro i fyd marchnata realiti estynedig gyda app AR sy’n gweithio gyda phosteri ffilm. Gall fynychwyr sinema bwyntio eu ffonau at boster, naill ai yng nghyntedd y  theatr neu mewn cylchgronau, ac yn syth daw gwybodaeth sy'n cynnwys hysbys a gwybodaeth am y cast. Wrth gwrs, mae'r app hefyd yn caniatáu i gwsmeriaid brynu tocynnau yn hawdd ar gyfer y ffilm. Cliciwch yma i weld yr enghraifft.

2. Gall marchnata fod yn rym i wneud y byd yn le gwell hefyd. Trwy ddefnyddio realiti estynedig a thechnegau eraill a thechnolegau i farchnata achosion ac arferion yn yr union ffordd y maent yn cael eu defnyddio i hyrwyddo cynhyrchion, gall hysbysebwyr helpu i achub y blaned. Yn Buenos Aires, dyna'n union a ddigwyddodd. Mewn ymgyrch realiti estynedig a noddwyd gan lywodraeth y ddinas, roedd mynychwyr i gyngerdd wedi derbyn gêm AR lle roedd yn rhaid iddynt ddal sbwriel oedd yn syrthio mewn bin ailgylchu.

3. Yn Rhifyn Mai 2016 roedd y New Yorker yn cynnwys gwaith y darlunydd talentog Christoph Niemann ar gloriau blaen a chefn y cylchgrawn. Gan ddefnyddio'r app, gallai darllenwyr ddod â'r darluniau yn fyw ac archwilio'r map dinas a grëwyd gan Niemann. Cliciwch yma i weld y gwaith arloesol!

Dewch i ymuno â ni yn y Chwyldro AR!

newyddion a syniadau.