newyddion a syniadau.
A woman using a tablet computer

Beth yw gwahaniaeth rhwng marchnata a hysbysebu?

"Byddwch yn ofalus ... peidiwch â chamgymeryd hysbysebu fel marchnata"

Ar droad y flwyddyn cyhoeddodd The Drum erthygl gan Wayne Blodwell o'r Ymgynghoriad Rhaglennig o'r enw '2017 fydd y flwyddyn y bydd rhaid inni ailysgrifennu'r rheolau marchnata (cyn ei fod yn rhy hwyr)’.

Postiodd Wayne yr erthygl ar ei broffil LinkedIn. Gyda gwên, nodais un o’r sylwadau gan gyn-gydweithiwr "byddwch yn ofalus ... peidiwch â chamgymeryd hysbysebu fel marchnata". Fe wenais i oherwydd bod gen i dri achos bytholwyrdd gyda’r diwydiant:

  1. Enganiad o'r gair ‘schedule’ fel ‘sKedule’ yn hytrach na ‘SHEDule’
  2. Defnyddio'r term digidol (sef ansoddair) heb enw. Beth sy’n ddigidol? Ni ddylech ddefnyddio 'digidol' fel term i olygu popeth digidol *
  3. Defnyddio marchnata a hysbysebu fel terminoleg gyfnewidiadwy

    * Parch at Nigel Walley sydd bob amser yn hoffi tynnu sylw at hyn ar twitter pryd bynnag y mae'n ei weld

Nai adael y ddau gyntaf am nawr, ac edrych yn agosach ar y trydydd.

Yn gyntaf, fy niffiniadau bras:

Marchnata (enw): Annog pobl i brynu cynnyrch neu wasanaeth / hyrwyddo cynnyrch neu wasanaethau

​Hysbysebu (enw): Cynhyrchu a rhoi tâl am hysbysebion ar gyfer cynhyrchion neu gynhyrchion masnachol

Felly mae hysbysebu yn elfen o farchnata - rhan benodol o ddisgyblaeth ehangach.

A, thra ein bod ni son am ddiffiniadau, dyma un arall:

Cynllunio cyfryngau a phryniant: Dewis, trafod a chyflwyno'r sianeli cyfryngau ar gyfer hysbysebu

Bydd gan lawer o frandiau a busnesau dimau mewnol sy'n gyfrifol am farchnata'r brandiau. Fel rhan o'u harlwy marchnata, efallai y byddant yn dewis dyrannu cyllideb i hysbysebu, a gallent ei roi allan i asiantaeth arbenigol i gynllunio, trafod a chyflwyno. Mewn rhai achosion, ni fydd gan fusnesau yr adnoddau i wneud marchnata yn fewnol, a gallant ddod mewn ag ymgynghorydd neu asiantaeth i edrych ar ôl hyn ar eu cyfer.

Mewn rhai achosion - fel gydag Orchard - bydd yr asiantaeth yn gallu rhoi cyngor ar bob agwedd o farchnata a'i gynnwys - gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, cynllunio cyfryngau a phrynu, dylunio, brandio, cynhyrchu a digwyddiadau.

Mae hysbysebu yn tueddu i orchymyn cryn dipyn o’r gyllideb farchnata oherwydd bod ei effeithiolrwydd yn fesuradwy.

Cynllunio a phrynu cyfryngau yw fy nghefndir proffesiynol, a'r cymwyseddau craidd yr wyf yn eu defnyddio ar gyfer yr hyn rwy'n ei wneud fel gwaith o ddydd i ddydd yw: ymchwil cynulleidfa darged, dealltwriaeth brand a nodau ar gyfer yr ymgyrchoedd gyda thargedau clir, dewis sianelau cyfryngau, cyrrhaeddiad ac amlder negeseuon i'r cynulleidfaoedd targed, trafod y cyfraddau gorau posib, dod â’r ymgyrch yn fyw a chyflawni'r cynllun, ac adrodd yn ôl wedi’r ymgyrch.

Yn Orchard rydym wedi symleiddio'r broses hon i 3 cham: 'Darganfod - Dyfeisio - Chyflwyno', ac rydym yn teilwra'r hyn a wnawn ym mhob cam i ddiwallu anghenion a gofynion y cleient.

Ers ymuno â Orchard, rwyf wedi mwynhau dysgu mwy am y maes marchnata ehangach a byddwn yn gweithio gyda chleientiaid i weithio ar gynlluniau yn ymwneud â: ymchwil i’r defnyddwyr targed, dadansoddi'r farchnad gystadleuol, prisio cynnyrch, dylunio cynnyrch, deunyddiau marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, tracio, hysbysebu, effeithiolrwydd hysbysebu a ROI (gwerth ar fuddsoddiad), cyfathrebu mewnol a lansio brandiau, cyfryngau a sianeli cymdeithasol. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn cael mwy o ran mewn agweddau eraill o fusnesau cleientiaid, a gweld sut mae'r holl gydrannau'n cydweithio. Rwy'n dal i deimlo'n fwy cyfforddus gyda chynllunio cyfryngau a phryniant, ond erbyn hyn rwy'n gwybod fy mod yn ddigon ffodus i weithio gyda phobl a all roi mwy o gefnogaeth i gleientiaid sydd angen gwasanaethau y tu allan i’r ymgyrchoedd hysbysebu.

Yn ddiddorol, ymatebodd ysgrifennwr yr erthygl a gyhoeddwyd yn The Drum at y sylw "byddwch yn ofalus ... peidiwch â chamgymeryd hysbysebu fel marchnata" gyda '"byddwn wrth fy modd yn gwybod sut rydych chi'n eu gwahaniaethu'n bersonol y dyddiau hyn gan fod y ddau yn amlwg yn cyfuno". Rwy'n deall beth mae'r awdur yn ei olygu, mae hysbysebu sydd wedi ei dalu amdano yn mynd yn anoddach i wahaniaethu oddiwrth marchnata ehangach, yn enwedig gyda'r cynnydd o 'newyddion ffug' a'r cyflymder y mae cynnwys brand yn cael ei rannu - ond ar y cyfan, rwy'n credu bod y gwahaniaethau dal yn eithaf clir.

I grynhoi, mae hysbysebu yn elfen daladwy o farchnata.

Rachel, Cyfarwyddwr Cyfrifon 

newyddion a syniadau.