newyddion a syniadau.
A form titled 'Personal Information' with a red 'confidential' stamp

Cadwch y dyddiad ar gyfer data

Sut fydd y GDPR newydd yn effeithio arnoch chi?

Yn 2018, mae cyflwyno'r rheolau GDPR yn dod i rym i bob aelod o'r UE, ond beth yn union yw e, a sut mae'n effeithio arnoch chi? Wel, i ddechrau gadewch i ni dorri'r jargon lawr a deall yn union beth yw e.

GDPR yw'r acronym ar gyfer Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol (General Data Protection Regulation), a chafodd ei basio trwy Senedd Ewrop (dalwch nôl ar y meddyliau BREXIT am y tro - ddewn ni at hwnna maes o law). Bwriad y rheoliad yw cryfhau ac uno diogelu data i bawb sy'n byw yn yr UE a mynd i'r afael ag allforio data personol y tu allan i'r UE. 

Beth mae hyn yn ei olygu i ddefnyddwyr? Wel, yn gryno, bydd yn rhoi’r reolaeth i chi dros eich data personol ac yn gwneud i gwmnïau symleiddio'r ffordd y maen nhw'n gofyn am ddata wrthych. Bydd gan unigolion y pŵer i ofyn am y lefel o ddata y maent eisiau i’r cwmnïoedd ei gadw amdanynt. Mae'r rheoliad ar hyn o bryd yn ddewisol, ond fe'i gorfodir o'r 25ain o Fai 2018.

Yn gyntaf fodd bynnag, gadewch i ni fynd i'r afael â'r eliffant maint BREXIT yn y gornel. Pan fydd y DU yn gadael yr UE, mae eisoes wedi'i nodi gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), rheoleiddiwr annibynnol y DU ar gyfer preifatrwydd data, bod y llywodraeth wedi ymrwymo yn y tymor hir i gynnal y rheoliadau newydd hyn ar ôl i ni adael yr UE. Er mwyn bod yn aneglur, nid oes dianc rhag hyn, na gwrthod y rheoliad hwn fel rhywbeth a fydd yn mynd i ffwrdd pan fyddwn yn gadael yr UE.

Yn ddiweddar fe wnaethom fynychu seminar gyda'n partner tocynnau swyddogol, Ticketmaster, lle egluron nhw yr hyn y gallwch chi ei wneud i sicrhau bod eich cwmni yn cadw at y rheolau newydd hyn. Felly, dyma'r tri darn o gyngor o'r diwrnod i helpu eich busnes i fod yn barod ar gyfer y dyddiad pwysig.

Adolygu eich systemau
Faint o ddata ydych chi'n ei ddal? A yw'n ddiogel? Ydych chi'n dal data dianghenraid? A allwch chi gael gwared â chwsmeriaid / cleientiaid yn syth? Os nad ydych yn siŵr o’r ateb i unrhyw un o'r cwestiynau hyn yna, rhowch ddyddiad gyda'ch tîm a chreu amser i’w trafod.

Gwnewch hi’n glir ac yn syml i gwsmeriaid
Nod y rheoliad hwn yw canolbwyntio mwy ar y cwsmer, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn glir ac yn syml iddynt wybod pa ddata ry’ chi'n casglu a pham eich bod chi'n gwneud hyn. Gadewch iddyn nhw wybod sut y bydd y data hwn yn gwella eu profiad, a pham ei fod yn cael effaith gadarnhaol.

Byddwch yn Rhagweithgar
Peidiwch ag aros tan y funud olaf i gael trefn yn eich sefydliad. Byddwch yn rhagweithgar a phenodi rhywun i fod yn bencampwr data i ofyn cwestiynnau o’ch systemau a'ch polisïau o amgylch y data rydych chi'n casglu. Os na fyddwch chi'n cael hyn yn iawn, gallai'r dirwyon fod yn drwm. Ond, trwy ddangos parodrwydd a cheisio gwneud y newid hwnnw, gallai wneud pob gwahaniaeth yn eich apêl, os cewch eich dal allan.

Felly, pa ddyddiad gadwch chi ar gyfer data?

newyddion a syniadau.