newyddion a syniadau.
A film crew at work outside

Cotiau, Camera, Action!

Sut yr aethom ati i greu hysbyseb Gaeaf Dŵr Cymru

Cafodd ein tîm cynhyrchu, dan arweiniad ein cynhyrchydd Rob a'r cynhyrchydd llinell Rhidian, y dasg o greu hysbyseb ddiweddaraf Dŵr Cymru, gan ganolbwyntio ar eu gwasanaethau gaeaf. Cawsom dair wythnos i ffilmio a golygu ac ry’ ni wrth ein bodd â'r canlyniad terfynol.

Yn awyddus i arddangos ein golygfeydd eiconig Cymreig, fe aethom i wahanol leoliadau megis Southerndown a Llanilltud Fawr i ffilmio dros ddau ddiwrnod ym mis Rhagfyr. Fe fyddech chi'n meddwl y byddai mis Rhagfyr yn ddelfrydol i ffilmio hysbyseb gaeaf, fodd bynnag, fe ddewisom y ddau ddiwrnod mwyaf heulog o'r mis!

Byth yn bobl sy’n gadael i'r tywydd anwadal fynd yn y ffordd, ac oherwydd bod ein pryd ni ar ddod â syniadau yn fyw, bu ein tîm cynhyrchu yn gweithio gyda 'Snowbusiness' - cwmni sy’n arwain y byd mewn effeithiau eira.

Ond nid yw eira dim ond yn ‘eira’. Roedd yn rhaid inni ddewis yn ofalus y math o eira yr oeddem ei eisiau. Oeddech chi'n gwybod bod yna 70 math gwahanol o eira? (Cwestiwn cwis tafarn y dyfodol!).

Defnyddiodd “Snowbusiness", yn glyfar iawn, ewyn a phapur i wneud yr eira a gwydr siwgr i greu'r pyllau a'r clychau iâ. Ond peidiwch â phoeni - ni wnaethpwyd unrhyw niwed i'r lleoliadau eiconig Cymreig yn ystod y cynhyrchiad hwn! Mae'n gwbl bydradwy, a gwnaethom yn siŵr ein bod yn clirio popeth ar ein hôl ni - dyna sut ry’ ni’n gweithio!

Mae'n cymryd criw gweithgar a thalentog o bobl i oresgyn yr her o sicrhau bod yr eira ffug yn edrych yn union fel y peth go iawn. Felly, mae'n dda bod gennym yr union fath o bobl yma yn Orchard!

Nid dim ond diffyg eira yn Rhagfyr oedd ein unig her pan ddaeth i ffilmio'r hysbyseb hon. Nid yn unig oedd y tywydd Cymreig anghyson yn peri pryder, roedd gweithio gyda golau naturiol (neu ddiffyg) hefyd yn her. Gan ein bod yn saethu’n allanol yn bennaf, roedd yn rhaid inni sicrhau bod ein goleuadau'n effeithiol. Galwodd am drydanwr medrus gyda llu o oleuadau - gyda digon o bŵer i ddyblygu pelydrau naturiol yr haul.

Rydym yn ffynnu ar weithio gyda phobl o bob rhan o'r diwydiant ehangach, y rhai ry’ ni’n ystyried y gorau yn eu maes. Yn ystod y cynhyrchiad hwn, buom yn gweithio gyda'r cyfarwyddwr Shona Auerbach a'r sinematograffydd Graeme Dunn, ochr yn ochr â rhai o staff ymroddedig Dŵr Cymru gan gynnwys un o'u peirianwyr talentog. O, a hefyd, wnaethoch chi weld seren y sioe? Ci proffesiynol, Alfie - roedd yr holl griw eisiau ei fynd adref gyda nhw!

Roedd sain yn elfen hanfodol i hysbyseb Dŵr Cymru. Recordiodd y ddau beirianydd sain gwych - Cheryl a Geraint - y synau naturiol o'r lleoliad a rhoddodd iddynt bwynt ffocws, er mwyn ehangu'r manylion y gellid eu colli fel arall. Y syniad yw bod Dŵr Cymru yn gwrando ar eu cwsmeriaid; felly mae sain yn hollbwysig.

Yn ogystal â'r syniad o amgylchedd naturiol, roeddem yn ddigon ffodus i'r talentog John Hardy gyfansoddi alaw offerynnol i ategu'r eira mân.

Yn olaf, cwblhawyd yr hysbyseb gan y Cymro a'r seren Hollywood, Matthew Rhys, gyda’i droslais pêr, yn Gymraeg ac yn Saesneg, er mwyn cadw'r prosiect mor Gymreig a phosib.

Rydyn ni'n wladgarol iawn ac yn driw i’n diwylliant, felly mae gweithio gyda Dŵr Cymru yn rhywbeth yr ydym yn hynod falch o allu gwneud.

newyddion a syniadau.