newyddion a syniadau.
The Cardiff bay waterfront at night

Is Cardiff fast becoming the new media city?

Dros y blynyddoedd rydw i wedi bod mewn sawl cyfarfod yn Llundain, yn sôn am gynhyrchion newydd ac arloesol wrth gleientiaid unigol ac asiantaethau llawer mwy.

Ar fwy nag un achlysur, wrth sôn am ble mae ein cwmni wedi'i leoli, roedd yna syndod a dryswch pan taw Caerdydd oedd yr ateb ac nid y Soho / Hoxton neu rhyw ardal ffasiynol arall o Lundain.

A yw'r meddylfryd taw Llundain yw canol y bydysawd yn dal i fodoli, neu a ife ni’n sy’n parhau’r meddylfryd hen ffasiwn yma trwy ein ansicrwydd ni ein hunain?

Gadewch i ni gyfaddef, mae Llundain yn ganolfan gyfryngau fyd-eang ac yn bair creadigol, ac er ein bod i gyd yn teimlo'r gwres, dros ddwy awr i ffwrdd, mae nifer o’r rhai sy’n byw ac yn gweithio ym mharthau 1 i 5 yn y brif ddinas yn ein ystyried i fod cyn belled â ochr dywyll y lleuad.

Mae bri a mawredd yn perthyn i gwmni sy’n seiliedig yng nghanol Llundain. Weithiau gall côd post asiantaeth gyfleu  cymeradwyaeth sy'n awgrymu nodweddion sefydlog, llwyddiannus, cyffrous, ar flaen y gad, ac yn rhannol dyna pham eu bod yn talu'r crocbris i fod yno.

Nid yw'n syndod bod effaith Llundain yn gallu achosi i'r rhai y tu allan i deimlo fel yr ail-haen rywsut,  ac mae hyn yn cael ei amlygu’n bellach gan atyniad Llundain i gleientiaid, a'r ffaith ei bod hi'n anodd ei guro o ran cyfleoedd gyrfaol i dalent.

Diolch byth, mae’r disgwyliad mai dim ond o Lundain y daw pethau newydd yn unig, a bod y gwasanaethau creadigol, cynhyrchu neu gyfryngau gorau ar gael dim ond yn Llundain, yn dirywio.

Mae'r esblygiad hwn wedi bod yn frwydr galed, ac yn bennaf wedi dod oherwydd y cynydd mewn hyder ar sawl wyneb:

  1.  Mae asiantaethau rhanbarthol yn tyfu mewn hyder bod eu sylfaen sgiliau yn gyfartal ag unrhyw le yn y DU a bod ansawdd eu gwaith yn hollol gyfartal hefyd. Edrychwch ar gymwysterau unrhyw asiantaeth ranbarthol ganolig/fawr sydd wedi bod o gwmpas ers ychydig flynyddoedd a chewch restr o gleientiaid trawiadol â nifer o wobrwyon ac anrhydeddau i’w henwau. Gwyddom fod yn rhaid i'n gwaith fod o’r safon uchaf, ac mae'r bar yn uchel os ydych chi am gystadlu ar draws y DU.
  2. Yr angen i Asiantaethau Llundain fynd allan i'r rhanbarthau er mwyn lleihau costau. Gall hyn gynnwys sefydlu swyddfeydd lloeren neu bartnerio ag asiantaethau eraill i gyflawni gwaith heb golli ansawdd. Yn ogystal â'r nifer o asiantaethau sefydledig a chystadleuwyr newydd sy'n ffynnu yn y rhanbarthau, mae nifer o berchnogion cyfryngau ar gael yma hefyd. Mae gan y BBC ac ITV weithrediadau mawr y tu allan i Lundain, a bu llawer o ddyfalu ynghylch pa ddinas yn y DU y mae Channel 4 yn mynd i enwi fel ei gartref newydd pan fydd yn symud allan o Lundain. Gadewch i ni hefyd beidio tanbrisio pŵer technoleg i leihau pellter. Mae    ffonau symudol a chysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn, yn ogystal ag offer rheoli prosiect fel Asana, yn golygu bod gweithio o bell yn haws nag erioed. Nid yw gweithio gyda'n gilydd yn golygu gweithio ochr yn ochr â'n gilydd erbyn hyn.
  3. Yn olaf, ond yn hollbwysig, hyder cleientiaid mwy i ddefnyddio asiantaethau lleol. Mae manteision enfawr i gael eich asiantaeth ar garreg eich drws - byddwch chi'n cael digon o amser wyneb yn wyneb gan ganiatáu i chi ddatblygu ymagwedd gydweithredol llawer dyfnach.

Mae'n newyddion da pan fydd cleientiaid mwy yn cefnogi unrhyw fusnesau lleol, gan barhau â chynaliadwyedd economaidd yn eu gardd gefn.

Mae Orchard, fel nifer y tu allan i Lundain, yn gwneud rhinwedd allan o'n lleoliad. I ni, bod yn ganolog yng Nghaerdydd; sy'n ddinas anhygoel, sy'n tyfu'n gyflym, ac yn ddiweddar a restrwyd ymhlith 90 o ddinasoedd a dim ond un o 3 dinas y DU yn nhyb Fforwm Economaidd y Byd am y 'gallu i dyfu, denu a chadw talent'!

Mae nifer o'n staff ardderchog wedi gweithio yn Llundain, ac wedi profi'r gwahaniaeth pan fyddwch chi'n gweithio yn y rhanbarthau - y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith sy'n ei wneud yn fformiwla llwyddiannus i gymaint.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor hawdd yw hi i weithio mewn swigen ac mae ein diwydiant yn enwog am fod yn ‘Londoncentric’, ond rydym yn cydnabod y dylem fod yn wyliadwrus o ganolbwyntio’n ormodol ar Gaerdydd ein hunain.

Ry’ ni'n caru Llundain, ond ry’ ni'n falch nad oes rhaid i ni  seilio’r swyddfa yno, ond hefyd yn wir credu os ydych chi'n ddigon da, rydych chi'n ddigon da i ffynnu y tu allan hefyd.

Fel troednodyn, mae'n debyg y gallai popeth a ysgrifennwyd uchod fod yn berthnasol i unrhyw nifer o sectorau gwasanaethau proffesiynol. Mae'n debyg y bydd ein ffrindiau y tu allan i'r sector creadigol sy'n cynnig gwasanaethau cyfreithiol, cyllidol neu eiddo o'r safon uchaf yn y rhanbarthau yn cydnabod y materion hyn, ond gobeithio hefyd y byddant yn falch ac yn hyderus i hedfan y faner ar ran y rhanbarthau.

newyddion a syniadau.