newyddion a syniadau.
An illutration of a yellow submarine with caterpillar tracks above the text Yellow Sub Geo

The Story of an 'All Together Now' Brand - Yellow Sub

Bringing a brand to life

“Ry' ni'n dechrau busnes ein hunain! Ry’ ni am iddi aflonyddi’r diwydiant, torri trwy'r jargon a siarad yn unionsyth. Ry’ ni’n mynd i’w galw'n Yellow Sub. Beth y’chi'n ei feddwl?

Daw'r rhan fwyaf o gleientiaid at Orchard gyda syniad cychwynnol, daeth Alex a Gareth o Yellow Sub atom gyda’u breuddwyd. Roeddent am fod yn wahanol; i herio diwydiant sydd fel rheol yn defnyddio acronymau taith llythyren. Eu breuddwyd oedd dod â technolegau geo, hydroleg ac adfywiad tir yn cicio ac yn sgrechian i fewn i oes newydd.

Fel gyda'r rhan fwyaf o bobl creadigol, mae'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn aml yn diflannu ac, yn yr achos hwn, dechreuodd y freuddwyd Yellow Sub fel sgwrs gychwynnol rhyngof fy hun ac Alex Egan, Cyfarwyddwr Yellow Sub, ar ein taith gwersylla a beicio yn yr hyfryd Cwm Elan. Roedd y sbardun i’r syniad, y freuddwyd o fusnes ag ethos clir a thaflu syniadau yn gyson at ein gilydd yn ysgogi cyffro o’m cwmpas. Fel person gweledol, trwy gydol y sgwrs, roeddwn i'n tynnu siapiau a chysyniadau adeiladu brand glân, gloyw a fyddai'n adlewyrchu'r meddyliau roedd Alex wedi bod yn llafarganu wrtha i am ei weledigaeth i’r fenter hon.

Wrth arwain yr adran ddylunio a digidol yn Orchard yn fy ngwaith bob dydd, mae'n rhoi mynediad i mi i dîm amrywiol o bobl creadigol sy'n dod â syniadau gwych yn fyw bob wythnos. Gwnaeth hyn i mi feddwl; gallem helpu'r criw hyn i ddilyn y freuddwyd honno, i adeiladu rhywbeth arbennig a rhoi sail iddynt i herio'r arfer.

Nid yw pob prosiect creadigol yn cychwyn yr un fath ac nid oedd yr un hon am fod yn wahanol. 'Rwyf wrth fy modd â'r syniad o llong danfor melyn ar Grys-T' dywed Alex ... “Cŵl, ond beth sy'n ei gwneud yn wahanol i unrhyw llong danfor melyn arall? Mae angen rhywbeth teipographeg arnom yn ogystal â symbolaidd er mwyn ein helpu i glymu'r cyfan at ei gilydd." Ein nod oedd rhoi platfform i Alex a Gareth ymfalchïo ynddi; un a oedd yn cynrychioli eu busnes yn gyfangwbl. Dechreuon ni blannu hadau eiconau llongau tanfor gydag atodiadau, fel cyllell byddin y Swisdir. Roedd hyn ar ei ben ei hun yn teimlo braidd yn unig, ar goll, heb ryw fath o driniaeth teipographeg i sillafu enw'r busnes. Roeddem yn cadw’n glir o acronymau, felly aeth Yellow Sub trwy lawer o ffontiau a dewisiadau cyn ymgartrefu ar gryfder Herme Geometric Sans 3 a thynerwch Segoe UI sy'n rhoi hyder a phresenoldeb i'r logo ar y dudalen. Ychwanegwyd y perisgop trwy siawns wrth ymestyn yr ‘L’ yn ddamweiniol yn y cyfeiriad anghywir yn ystod y cam archwilio. Mae Yelllow Sub mewn geiriau, yn ffurfio siâp llong danfor gyda perisgop. Roedd y cyffro'n cynyddu ac roedd yr egni oedd yn dod wrth Alex a Gareth ar y pryd yn byrlymu. Pan fydd y syniadau’n sythrio yn eu lle a ry’ chi’n dod o hyd i'r berlen honno sydd yn gweithio’n berffaith, mae pob syniad arall yn methu o'i gymharu. Fe ddefnyddiom ni’r logo mewn sawl sefyllfa wahanol i wirio ei fod yn ymarferol mewn printiau digidol ac argraffu, ar grysau-t, dogfennau cyflwyno, sticeri, mygiau, cardiau busnes - bron popeth - fe wnaethon ni roi cynnig arni! Llongau tanfor ... ..? :)

Dim ond rhan o'r brand yma oedd y ffurf llythrennau ar y prif logo. Dangosodd braslun cyflym i ni na fyddai llong danfor felen yn ddigon, roedd angen rhywbeth gwahanol arnom, rhywbeth a fyddai'n rhoi pwysau iddo ac ymdeimlad o weithredu; wele draciau peiriant cloddio! Unwaith i ni rannu ychydig o syniadau yn ôl ac ymlaen dros WhatsApp a roedd y criw yn hynod gyffrous am y posibilrwydd o long danfor gyda thraciau cloddio mawr wedi’u hanimeiddio o gwmpas ac ar draws eu logo fel elfennau gweledol ategol.

Dyma ni wedi creu y brand!

Mae'n wallgof pa mor gyflym y gellir crfeu y syniad terfynol unwaith y mae esgyrn y cysyniad yn dod at ei gilydd; defnyddio siâp y perisgop i greu pob math o olion teiars a strwythurau o fewn yr eiconographeg. Roedd Ian Anderson o The Designers Republic yn ddylanwad mawr ar y syniad hwn gyda'i waith ar gloriau albwmau Pop Will Eat Itself a gwaith celf Wipeout. Fe'i cynorthwyodd mewn gwirionedd i lywio arddull ddylunio yr oeddem i gyd yn ei garu. Fe'i sefydlwyd yn eithaf cynnar oherwydd bod 3 elfen i'r gwasanaethau busnes; Geo, Hydro a Datrysiadau. Fe wnaeth hyn ein helpu i lunio canllawiau brand i'w defnyddio yn y dyfodol. Yellow Sub yw'r prif logo a'r gwasanaethau craidd yn clymu’r cyfan gyda’i gilydd

Mae brand yn fwy na dim ond logo!

Gweithiom yn galed i ddod â gweledigaeth ein cleientiaid yn fyw ac mae'r daith hyd yn hyn gyda Yellow Sub wedi bod yn diddorol, yn greadigol heriol, ac yn hwyliog tu hwnt. Y gwaith cyfredol a grëwyd hyd yn hyn ar gyfer Yellow Sub yw: canllawiau brand, pecynnau logo a thempledi i’r criw i'w defnyddio i werthu eu nwyddau, animeiddiadau i helpu i weithio trwy sefyllfaoedd cymhleth a gwefan i weithredu fel ffenestr siop i galon y busnes. Mae'r holl bethau hyn wedi dod at ei gilydd trwy fod yn agored, rhyddid creadigol a chydweithredu. Mae tîm Yellow Sub wedi treulio ychydig wythnosau yma yn Orchard, gan ddefnyddio ein gofod swyddfa sydd ar gael i’w rhentu, a setlo i mewn, gwneud te a thaflu syniadau o gwmpas gyda'r tîm creadigol i sicrhau bod pob briwsionyn o’r cynnwys yn gweddu â'r stori. Rydym wedi canfod bod ein hamgylchedd stiwdio yn helpu i greu perthynas waith dda gyda chleientiaid. Mae'n rhaid i mi ddweud, bu'n wych bod Alex a Gareth wrth law yn gweithio'n uniongyrchol gyda'n pobl greadigol, yn ymateb i newidiadau a phrofi syniadau ar bapur ac ar y sgrin.

Sut ydyn ni'n creu gwefan?

Cynnwys yw’r Cawr, mae'n wir! Mae'n helpu i lywio dyluniad, cynllun ac ymagwedd at gyflwyno gwybodaeth. Cafodd cynnwys y wefan ei weithio allan ymhell o flaen llaw gan Alex, Gareth a'u cydweithwyr. Gyda'r strwythur a'r rhan fwyaf o'r cynnwys yn ei le, rhoddodd fwy o amser a chwmpas i ni gynhyrchu nifer o ddarnau gweledol. Roedd hefyd yn caniatáu i'r criw gasglu delweddau, astudiaethau achos a thystlythyrau addas i helpu i adrodd stori Yellow Sub - Geo, Hydro a Datrysiadau mewn ffordd gonest, weledol.

Yn ystod y cyfnod hwn, dangosom 'Symphony CMS' fel fframwaith rheoli cynnwys i dîm Yellow Sub. Dyma ein hoff system i adeiladu strwythurau gwefannau hyblyg yn ddiweddar. Mae bron fel ffynhonnell agored sy'n cyfateb i Craft CMS gydag ychydig o flynyddoedd mwy o ddatblygiad, ac mae'r tîm creadigol yn Orchard yn rhan o'r gweithgor sy'n cyfrannu at y prosiect Symphony CMS.

Yn y gymysgedd o adolygiad cynnwys, fe sefydlwyd y byddem angen bachyn gwych i esbonio wrth ddarpar gleientiaid Yellow Sub beth yw union ystyr adfywiad tir. Pa ffordd well o gynrychioli hyn na fideo byr wedi'i animeiddio! Rhoddwyd y dasg o’i greu i’n arbenigwr preswyl, Mathew Bevan, a ddaeth â'r cysyniad i fyw mewn ychydig wythnosau. Mae'r gwaith gweledol hwn bellach yn sail i dudalen hafan y wefan ac agoriad pob cyflwyniad.

Dyma'r dechrau i Alex a Gareth, dyma'r dechrau hefyd i Orchard ar eu taith gyda nhw. Rydym yn hynod gyffrous i gyfleu’r prosiect hwn i’r cyhoedd a mae cynlluniau ar gyfer cryn dipyn o waith i helpu godi'r bar creadigol i'r lefel nesaf. Cadwch olwg am #yellowsubversion, #yellowsublime a #livelifeyellow yn y dyfodol. I’r gad Fechgyn! Megis dechrau mae’r daith...

newyddion a syniadau.