newyddion a syniadau.
A patient wearing a VR headset controlled by a member of medical staff using a tablet nearby

Mae Rescape Innovation Ltd wedi glanio

The launch of a new dimension in healthcare

 

 

Ddeng mis yn ôl, mynychodd ein Prif Swyddog Gweithredol, Matt, TEDx yng Nghaerdydd, lle'r gyfaru â Dr Mark Taubert, Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth Lliniarol yn Ysbyty Canser Felindre. O'r sgwrs gychwynnol hon, gyda'n tîm 360 a VR yn tyfu, a wedi creu rhywfaint o VR yn Sŵ Llundain, daeth y syniad o’i addasu at ofal iechyd.

Fe wnaethom sylwi ar fwlch ym marchnad Iechyd y DU, heb unrhyw gynnyrch tebyg yn y DU ar hyn o bryd. Ni allwn feddwl am unrhyw beth yn well na rhoi ein creadigrwydd a'n gwybodaeth i mewn i rywbeth nad oedd yn unig ar goll o'r farchnad, ond yn y pen draw byddai o fudd i gleifion.

Gan ddefnyddio ein pwll o aelodau tîm hynod dalentog a gwybodus i helpu i feithrin a dod a Rescape i fywyd, yn union fel y byddem gydag unrhyw gleient allanol, fe wnaethon ni dyfu ein syniad i’r hyn y gwelwn heddiw - Rescape Innovation. Rydym yn asiantaeth greadigol wedi’r cwbl, ac ni allwn feddwl am unrhyw un yn well i ymddiried ynddo!

O Gysyniad i'r Greadigaeth

Fe wnaethon ni drin y prosiect hwn fel y byddem ni gydag unrhyw brosiect cleient. O'r syniad cychwynnol, roedd ein tîm Dylunio a Digidol yn gyfrifol am greu cysyniadau y logo i gynrychioli Rescape a'n helpu ni i ddod â'r syniad yn fyw. Gan weithio mewn partneriaeth ag Ysbyty Felindre, roeddem eisiau brand a oedd yn lân ac yn glinigol mewn perthynas â'r sector gofal iechyd, yn ogystal â bod yn flaengar ac arloesol, fel y farchnad rhithwir.  Aeth ein tîm dylunio ati a chreu cysyniadau ar gyfer y logo ochr yn ochr ag adeiladu'r wefan.

Mae siwrnai’r broses greadigol a brandio yn daith llawn hwyl i'n tîm. Rydym yn eu hannog i fod mor greadigol â phosib pan ddaw i frandio cwmni, gan gynnwys gwerthoedd y cwmni a dangos yr hyn y maen nhw'n ei wneud. Y briff oedd cynrychioli'r cwmni o safbwynt VR yn ogystal ag o safbwynt gofal iechyd, gan greu logo strategol ac effeithiol a fyddai’n cynrychioli'r cwmni orau. O sesiynau a chyfarfodydd arbrofi, cymerodd ein tîm â Rescape ar daith frandio, cyn penderfynu ar y logo a'r wefan derfynol a fyddai'n brandio Rescape fel y gwelwch isod.

Am beth mae'r logo yn sefyll?

Mae 'Rescape' yn cysylltu â byd Rhithwir - 'Ail-greu eich realiti'; 'Dianc realiti'. Pa bynnag ffordd edrychwch chi arno, pwrpas cyfan Rescape yw helpu'r claf i ddianc rhag pedair wal yr ystafell ysbyty. Mae'n creu profiad therapi tynnu sylw rhithwir newydd sy'n trochi’r claf mewn profiad rhithwir ac yn lleihau poen, pryder a straen.

Pam 'R' am yn ôl?

Mae'r R yn Rescape yno i gynrychioli dau beth. Yn gyntaf, mae'n debyg i siâp pilsen. Mae hyn i gynrychioli bod Rescape yma i helpu er gwell, i gael effaith a gwella lles y claf. Mae'n fath o therapi nad yw'n feddyginiaeth. Yn ail, mae hefyd yn cynrychioli'r uned VR. Mae Rescape yn gwmni rhithwir, felly lle gwell i gynrychioli hynny nag yn y logo ei hun.

Her gychwynnol

Y sialens gychwynnol oedd ar ôl i ni edrych ar y profiadau rhithwir ein hunain, canfuom fod y gost yn rhy uchel i symud ymlaen, gan na fyddai hosbisau a sefydliadau yn gallu fforddio'r gwasanaeth. Roedd angen i ni allu creu cynnyrch nad oedd yn unig yn gost effeithiol, ond byddai hefyd yn cael effaith fawr ar gleifion sydd yn, neu ar fin derbyn triniaeth, i helpu i leihau lefelau straen a phryder.

Sut yr gwanaethom oroesi

Mae'r cynnyrch lansio, DR.VR, ar flaen y gad cwmni Rescape. Roedd angen ei frandio hefyd, er mwyn ei alluogi i fod yn ddarn annibynnol o fewn brand Rescape. Ein strategaeth oedd creu cynnyrch a fyddai'n hawdd ei ddefnyddio i’r rhai di-brofiad, gan yn y pen draw, cafodd ei greu ar gyfer cleifion a chlinigwyr fel ei gilydd, sydd efallai heb unrhyw brofiad VR o reidrwydd. Roeddem am i'r brand DR.VR gael ei adnabod, yn ogystal â bod yn hawdd ei gysylltu yn ôl i Rescape. Gan y bydd y pecynnau'n cael eu defnyddio o gwmpas hosbisau a sefydliadau, roeddem am greu cynnyrch a oedd yn hawdd ei drosglwyddo ac yn ymarferol ar gyfer y lleoliad y bwriedir ei ddefnyddio. Mae gan DR.VR 6 profiad trochol mewn datrysiad a ddaw yn syth allan o'r blwch ar gyfer sefydliadau gofal iechyd, hosbisau a chlinigwyr i allu darparu therapi tynnu sylw rhithwir.

Mae pob pecyn yn cynnwys popeth sydd ei angen ar gyfer y profiad VR, gan gynnwys clustdlys a thabled Samsung S7, i fasgiau llygad VR, a gellir ei ddefnyddio gan rywun sydd â phrofiad gwirioneddol rhithwir. Rheolir y profiad rhithwir gan y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol trwy'r tabledi a ddarperir gyda'r pecyn. Trwy hyn, gall y gweithiwr proffesiynol gasglu data hefyd i weld pa mor effeithiol yw'r profiad DR.VR, a'r profiad mwyaf buddiol i'r claf. 

Llwyddiant!

Drwy amrywiol dreialon llwyddiannus yn Llandochau, dangosodd y canlyniadau ostyngiad trawiadol mewn lefelau pryder a straen o 55-100%.

"Yr hyn a ddangoswyd yma yw'r gwasanaeth gan Orchard yn ychwanegiad defnyddiol wrth drin rhai o'r symptomau a welwn yn arferol. Mae poen, pryder ac colli anadl yn rhai o'r symptomau cyffredin y mae hyn wedi helpu i leddfu. Byddai hyn o ddefnydd mewn lleoliadau eraill a byddwn yn parhau i ddefnyddio hyn a byddwn yn gweithio gydag Orchard i gefnogi gofal ein cleifion.”

Dr Jamie Duckers, Ymgynghorydd mewn CF a Meddygaeth Gyffredinol, Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro

O’r cysyniad i'w greu o fewn  ychydig fisoedd, mae ein tîm wedi creu datrysiad arloesol, cost-effeithiol, y tu allan i'r arfer, sy'n hawdd i'w ddefnyddio ar gyfer y rhai sydd â llai o brofiad mewn rhithwir, felly gall cleifion deimlo’r budd.

Ffon: 02920 100888
Gwefan: www.rescape.me 
Facebook: Rescape Innovation 
Twitter: @rescapevr 
Instagram: @rescapevr

newyddion a syniadau.