newyddion a syniadau.
Close up of stacks of newspapers

Sut i ysgrifennu datganiad i'r wasg bydd yn cael ei argraffu

A oes angen i ni rhoi’r hen ddatganiad i'r neulltu yn yr oes sydd ohonni? Neu ydy’n dal i fod yn arf teilwng a ddefnyddir gan newyddiadurwyr? Mae ein Uwch Reolwr Cyfrifon Cyhoeddus, Jess, yn archwilio...

Dychmygwch hyn...Mae'n 2018.

Rydych chi'n newyddiadurwr gyda miliwn o ddyddiadau cau yr wythnos hon.

Mae'ch cyfrifiadur yn bygwth ffrwydro diolch i negeseuon e-bost niferus.

Efallai mai eich dihangfa o'r byd yw’r ychydig funudau rydych chi'n treulio yn sgrolio trwy'ch cyfrif Twitter ...

... felly sut ar y ddaear maen y nhw'n cael yr amser i ddod o hyd i, agor a darllen eich datganiad i'r wasg?

Heb son am ei briodoli a’i brintio yn eu cyhoeddiad

Peidiwch â anobeithio. Rydw i wedi bod yno. Cyhoeddi datganiadau i'r wasg fel rhod y felin, heb fawr ddim llwyddiant (dwi'n ymarferydd Cyhoeddiadau Cyhoeddus ac rwy'n casáu'r datganiad i'r wasg. Mae'n dderbyniol i gyfaddef hyn) Ond rwyf wedi dysgu ychydig o wersi gwerthfawr ar hyd y ffordd ac mae'n troi allan, mae casáu yn air cryf.

Y newyddion da - mae'r datganiad i'r wasg yn dal i fod yn gyfredol iawn! Ac nid yw'n rhywbeth y mae angen i chi boeni amdano. Roedd amser lle roedd popeth yn hongian ar ddatganiad i'r wasg da. Dewch nawr, pwy yma sydd wedi drafftio un gyda 9 dyfyniad (gan fod pawb angen cael eu dweud!) Paragraff ar ôl paragraff o wybodaeth 'ddefnyddiol' a rhestr hir o nodiadau golygyddol ac yna ei anfon at bawb. Wrth gwrs, cyn anfon, mae'r loteri cymeradwyo - mae angen i bawb ei weld. Ac yna fe'i anfonwch at y cyfryngau cenedlaethol, y wasg leol, teitlau masnach, eich Modryb Falmai ...

Wel, mae'r dyddiau hynny drosodd. Dim dyfynnu pobl sydd falle’n berthnasol, dim mwy o anfon at bawb a’u Mam a dim mwy o ddogfennau 8 tudalen.

Ydy mae’n wir. Mae cyfryngau cymdeithasol wedi newid ac yn parhau i newid tirwedd a gweithrediad newyddion yn ddramatig. Mae'n unionsyth. Mae'n hygyrch ac mae'n fyw. Ac fe ddylai gael ei ddefnyddio. Ond peidiwch â rhoi'r datganiad i'r wasg i’w wely eto.

Mae datganiad i'r wasg yn rhoi'r offeryn i chi ledaenu'r gair am eich cwmni, ei ddyletswyddau a'i gynnigion mewn modd newyddiadurol sy'n canolbwyntio ar werthoedd newyddiadurol. Mae'n adeiladu enw da eich brand, gan gynnig 'ffordd i mewn' i newyddiadurwyr heblaw trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn gwahodd ymholiadau a all fod yn ffordd wych o gyhoeddusrwydd adweithiol (ond peidiwch ag anghofio cynllunio ar gyfer pryd y mae'r ymholiadau'n mynd ychydig yn annodd...) Rwy'n dal i gredi bod datganiadau i'r wasg yn ddefnyddiol ac yn berthnasol ac wedi cael canlyniadau da. Hoffech chi wybod fy nghyfrinach? Y gyfrinach yw... does dim cyfrinach. Rhaid myn yn ôl i'r pethau sylfaenol. Rhoi yr hyn maen nhw ei eisiau i'r newyddiadurwyr, pan maen nhw am ei gael - a gwneud bywydau pawb yn haws!

Gwybod sut i ysgrifennu

Uwchlaw popeth - gall hyn wneud gwahaniaeth erthygl wedi'i argraffu ac e-bost wedi'i ddileu yn syth oherwydd safon yr y stori. Peidiwch ag anghofio mai hwn yw eich llwyfan i ddweud y stori estynedig. Mae'n werth buddsoddi (os nad oes gennych yr adnodd eisoes) mewn awdur neu wasanaeth proffesiynol ar gyfer hyn - weithiau gallwch chi fod yn rhy agos at y pwnc. Mae hefyd yn werth gwneud rhywfaint o waith o gwmpas pa straeon sy'n addas ar gyfer datganiad i'r wasg yn erbyn post cyfryngau cymdeithasol. Mae ‘newyddion’ nad yw'n newyddion yn ddiflas os ei anfonir fel datganiad. Er, os ei fod wedi ei ysgrifennu mewn ffordd ddeniadol,  mae’n bosib y gallwn barhau i gael llwyddiant! Er enghraifft, rwyf wedi gweld fy natganiadau i'r wasg yn cael eu hargraffu gair-am-air. Y cyfan mae hyn yn ei olygu yw fy mod wedi ei ysgrifennu at ddant y golygydd penodol yna. Roedd yn hawdd - copÏo a phastio yn syth draw. Y daliadau syml - pwy, beth, ble, pam a phryd y gellir eu defnyddio'n rhwydd, ond byddwch yn ofalus i beidio â’u sbwylo gyda sbam a jargon. Cadwch y neges yn syml a dywedwch y stori o safbwynt ddiddordeb dynol sydd tu ôl i'r ffeithiau a'r ffigurau. O, ac un peth pwysig... prawf ddarllen! Bob amser. Mae gramadeg a sillafu gwael yn gamgymeriad PR enfawr.

Pennawd sy’n dal sylw

Mae'n rhy hawdd defnyddio pennawd ‘matter o ffaith' - mae'n gwneud yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun. Ond byddwch yn greadigol! Eich cyfle chi yw ddal dychymyg y newyddiadurwr. Rhowch rywbeth iddynt ddarllen ... i'w ddarllen yn iawn. Rhoi sbardun i’w chwilfrydedd. Chwaraewch gyda phenawdau.

"Mae cwmni trên yn cyhoeddi yr injan diweddaraf" i gymhari â "Bron yn ddynol - mae'r injan sy'n meddwl dros ei hun yn cael ei lansio gan enw'r cwmni"... gallwch chi weld y gwahaniaeth?

Perchnogwch eich datganiad

Mae angen cymeradwyaeth ar bopeth - ond os taw chi yw’r person Cysylltiadau Cyhoeddus proffesiynol yn eich cwmni, yna peidiwch ag ofni gadael i bobl wybod. Chi yw'r arbenigwr pan ddaw i eiriau allweddol, negeseuon allweddol a gweithredoedd hysbysu. Yn amlwg, mi fydd proses gymeradwyo yn ei lle, ac, wrth gwrs, mae'n iawn i bobl gynnig awgrymiadau neu ffeithiau a ffigurau cywir ond sefwch yn gadarn ar iaith a thôn. Os gallwch chi gyfeirio pobl at ganllawiau brand a iaith i helpu ymladd eich cornel, yna hyd yn oed yn well. Chi yw'r un sy'n gweu’r bersonoliaeth i mewn i'r stori, felly peidiwch â cholli hynny.

Cydweithredu

Mae'r newyddion mor ddirlawn â phawb yn ceisio cael eu negeseuon wedi clywed, fel bod cydweithio yn allweddol ar hyn o bryd. Rydw i wedi canfod bod hwn yn offeryn gwych wrth geisio adrodd stori a allai fod yn un gyffredin - mae'n gallu mynd yn sych yn gyflym iawn. Ond os gallwch chi gydweithio â sefydliadau a / neu gwmnïau tebyg sy'n cyd-fynd â'ch gwasanaeth neu'ch cynnyrch, yna gallai hyn wella'ch treiddiad. Peidiwch â'i weld fel ymladd dros ofod - ond ei weld fel dwbl yr ymdrech.

Dosbarthu yn effeithiol

Pwysig ... iawn iawn. Rydych wedi mynd i'r holl drafferth ac yn awr rydych chi'n barod i'w anfon! Efallai bod ganddo botensial cenedlaethol? Efallai ei fod yn farchnad arbenigol? Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai dim ond oherwydd bod gennych gyfeiriad e-bost ar gyfer y sianel benodol y mae gennych ffordd mewn yn awtomatig. Mae hyn yn gofyn am eich synhwyrau. Ceisiwch siarad â'r newyddiadurwr yn y lle cyntaf. Os nad oes gennych berthynas â nhw eisoes - dechreuwch ei adeiladu. Ffoniwch nhw, trydarwch nhw (mae popeth yn gweithio ar y cyd!) Tynnwch ddŵr at eu dannedd. Os lwyddwch chi - gwerthwch eich stori a gofyn beth sydd ei angen arnynt. Peidiwch ag anghofio cael dyddiad/amser cau. Os na chewch unrhyw ateb - cychwynwch gydag e-bost ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn lan ar hyn. A'i bersonoli. Rwyf wrth fy modd pan fyddaf yn derbyn cynnwys personol o'r brandiau rydw i'n eu prynu, felly gwnewch yr un peth ar ran eich cysylltiadau chi. Ydy, mae'n cymryd amser, ond mae'n werth chweil.

Os nad oes gennych yr adnoddau yn fewnol, beth am ddod mewn i siarad â ni? Ry’ ni’n griw cyfeillgar ac ry’ wrth ein bodd yn cwrdd â phobl newydd a helpu lle y gallwn ni. * Cysylltwch â ni heddiw!

*Rydym hefyd yn hoff o gêm o bêl-droed bwrdd yn ein lolfa ... os chi’n ffansi?

newyddion a syniadau.