newyddion a syniadau.
An old fashioned telephone and a yellow pages marked 'Then' and a smartphone showing Google marked 'now'

Gweld y gwahaniaeth - 42 mlynedd o chwilio

Bywyd cyn-Google o'i gymharu â nawr ...

Mae'n anodd i rai ohonom gofio ein bywydau cyn-symudol cyn-rhyngrwyd, ac wrth gwrs yn amhosib i'r rhai a anwyd yn y 90au i'w ystyried.

Cymaint yw ein cyfarwyddyd agos, dibyniaeth absoliwt a’i ddylanwad treiddgar, nid yw'n syndod chwaith.

Dechreuais fy ngyrfa hysbysebu ym 1996 mewn gwerthiant cyfeirlyfrau - y peiriannau chwilio analog gwreiddiol.

Gweithiais i Thomson Local Directories fel cynrychiolydd gwerthu yn y maes, a byddwn yn symud o ardal i ardal, gan siarad â phob ystod o fusnesau. O gyfrifwyr i sŵau, byddwn yn ceisio eu hannog i wella eu rhestri a chael sylw pan oedd pobl yn chwilio am eu gwasanaethau.

Roedd weithiau'n hynod o galed, weithiau'n hawdd ond bob amser yn ddiddorol iawn, yn cwrdd â'r llu o fusnesau bach sy'n ffurfio asgwrn cefn economi'r DU. Gallai’r  canlyniadau o’u hysbysebion yn gweithio neu beidio gael effaith enfawr ar eu bywydau - ac i lawer ohonynt dyma oedd eu unig ffynhonnell fusnes, felly roedd yn gyfrifoldeb mawr.

Ydy hyn wedi newid llawer yn yr ugain mlynedd diwethaf?

Gadewch i ni edrych:

1. Cyrraedd pen tudalen un

Mae hyn bob amser wedi bod ar yr agenda ac felly’n gwbl ddealladwy. Mewn cyfeirlyfrau papur, roedd yna ychydig o driciau i ddod o dan y pennawd, yn amrywio o enwi'ch busnes yn ‘Aardvark’, i osod atalnodau llawn o flaen enw'r cwmni (a oedd hefyd yn gweithio, yn rhyfeddol). Y tu hwnt i hyn, gallech dalu eich ffordd i'r brig, fel heddiw, gyda hysbysebion bras mwy costus yn cael blaenoriaeth.

2. Y ffafriaeth am organig

Gwyddom fod archwilwyr ar-lein heddiw yn rhoi mwy o gredyd i restr organig sydd wedi ennill eu ffordd i dudalen gyntaf Google.

Yn ddiddorol, mewn cyfeirlyfrau papur, roedd rhai busnesau (yn enwedig masnachwyr unigol) yn ffafrio eu rhestrau rhad ac am ddim i ofod hysbysebu taladwy wrth iddynt resymoli nad oedd angen i fusnesau llwyddiannus hysbysebu!

3. Dewis allweddair

Mae hyn yn broblem fawr o hyd - gynt cawsoch chi benawdau penodedig o flaen llaw a achosodd cur pen i’r hysbysebwyr a gofyn am gyllideb lawer mwy - a ddewisoch chi 'gwerthu peiriannau golchi' neu 'offer domestig'?

Rhaid inni ail-ddyfalu’r ffordd y mae pobl yn archwilio. Yn ddiddorol, byddai gan rai hysbysebwyr bresenoldeb o dan benawdau lluosog i gwmpasu'r holl bosibiliadau, yn union fel y mae’r strategaeth archwilio hir heddiw yn ceisio’i wneud.

4. Cael sylw

Mae paramedrau tynn hysbysebion chwilio heddiw yn gwneud dyluniad hysbyseb yn hawdd i wneud yn awtomatig ond yn cyfyngu ar greadigrwydd. Mewn cyfeirlyfrau papur, roedd gennym fformiwlâu i'w dilyn (Pennawd, Delwedd, Gofod Melyn, Logo, Copi, Ffin). Yn arfog â fy llyfr ‘clipart’, byddwn yn dylunio hysbysebion ar bapur yn ystafell flaen y cwsmer. O safbwynt gwerthiant, roedd copi cryno yn golygu llai o le a llai o refeniw, felly roedd mwy yn well. Yn aml, byddem yn taflu ychydig o linellau fel 'digon mawr i ymdopi, yn ddigon bach i ofalu amdanoch’ i gyfiawnhau'r defnydd o ofod hysbysebu.

5. Talu fesul clic

Un o'r pethau mwyaf prydferth am Adwords yw atebolrwydd. Mae'r gallu i wybod achos ac effaith yn union yn wych (... dim ond os ydych yn edrych ar y gliciad olaf hyd yn oed. Gyda chyfeirlyfrau papur, byddwn yn rhoi cymhorthdal i ddefnydd o rifau ffôn unigryw, i sicrhau ein bod yn derbyn y credyd am gynhyrchu'r ymholiadau hynny. Mae siarad iaith PPC (Pay per click) wedi bod o gwmpas ers amser.

6. Ystwythder

 Y peth anhygoel arall am Adwords yw'r gallu i addasu eich gweithgaredd yn barhaus. Profi a dysgu cymaint ag y mynoch. Yn anffodus, roedd bywyd silff cyfeiriadur yn 12 mis - dyna lawer o ddŵr o dan y bont! Dychmygwch ddefnyddio copi generig heddiw a pheidio ei gyffwrdd am flwyddyn.

7. Lleol sydd orau

Gwneir llawer o archwiliadau agosrwydd ond yr argymhelliad Thomson Local oedd bod dod o hyd i wasanaethau lleol yn gweddu orau i bawb. Yn ein hoes o ffonau symudol, mae llai o bobl yn adnabod codau deialu lleol ond 25 mlynedd yn ôl fe allech chi weld yn syth os oedd rhywun yn gweithredu o bell.

8. Monopoli mewn gwirionedd

 Cyhoeddwyd y Yellow Pages cyntaf yn y DU yn Brighton ym 1996 (lle bydd y rhifyn olaf erioed yn cael ei ddosbarthu ym mis Ionawr 2019), a dechreuodd Google ym 1998 a chyflwynodd Adwords yn 2001.

Llwyddodd y ddau i ennill statws diamheuol fel cyflenwr blaenllaw, a daeth y ddau yn rhan o'n tafodiaeth brodorol. Roedd ‘Yellow Pages' yn gyfystur â'r gair 'cyfeiriadur', a oedd yn gwneud bywyd fel cynrychiolydd cyfeiriaduron Thomson yn rhwystredig.

Roeddwn i'n clywed hysbysebwyr yn dweud 'Nid oedd un person wedi sôn am Thomson' ... wel, am syndod mawr. Mae ‘Gwgla fe‘ nawr yn gyfystur a dod o hyd i, neu chwilio am rywbeth.

9. Y ddolen ymateb

Mae’n well i ni beidio a thanbrisio effaith clicio hysbysebion ar eich ffôn symudol. Roedd yr hen gyfeiriadur trwm yn eistedd wrth ymyl eich ffôn swyddfa (gyda'r llyfr ffôn o bosib wedi’i gadwyno i flwch ffôn cyhoeddus). Wrth fynd ag archwiliad i'r byd go iawn, gellid rhyddhau posibiliadau mawr - mae cydnabyddiaeth ddelwedd AR yn dod.

10. Y bydysawd

Roedd yr hen gyfeirlyfrau yn gosod ffiniau daearyddol eich bydysawd chwilio. Os oeddech chi yn y llyfr Cas-gwent, nid oeddech chi yn un Y Fenni. Er bod hyn yn gweithio ar gyfer plymwyr, nid ydym yn meddwl ddwywaith am ddod o                 hyd i bethau anarferol o lefydd y byddem angen mapiau Google i ddod o hyd iddynt.

Felly mae'n ymddangos bod yna wahaniaethau enfawr ac eto pethau trawiadol o debyg.

Pan edrychwn at y dyfodol, bydd archwilio'n troi yn gynyddol at ein lleisiau fel offeryn rhyngwynebol.

Yn 1966, roedd chwiliad llais yn swnio fel '' ble mae'r Yellow Pages? '', ac yn awr mae'n fwy tebygol i ddweud 'Alexa ....'

newyddion a syniadau.