newyddion a syniadau.
An outdoor sculpture of large red letters reading 'EISTEDDFOD'

Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd

Mae yn ôl degawd yn ddiweddarach...

Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn dod at ei gilydd i ddathlu'r Eisteddfod Genedlaethol, gyda dathliadau 2018 yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd am y tro cyntaf mewn degawd. Yn gyffredinol ystyrir bod y digwyddiad yn "uchafbwynt calendr diwylliannol Cymru", (eitha da o ystyried ei fod wedi bod yn mynd ers y 12fed ganrif) ac yn dathlu llenyddiaeth, cerddoriaeth, perfformiad a chelfyddydau gweledol. Heb sôn am raglen o gyngherddau enfawr a digwyddiadau.

Pan gynhaliodd Caerdydd yr Eisteddfod yn ôl yn 2008, enw Stadiwm y Principality oedd Stadiwm y Mileniwm, roedd Canolfan Siopa Dewi Sant yn dal i gael ei hadeiladu ac roedd y Gyfnewidfa Glo yn adeilad segur yn aros i'w ail-wampio fel Gwesty'r Gyfnewidfa. Ers hynny mae'r ddinas wedi ailddatblygu’n helaeth, gyda Chaerdydd yn addasu i ofynion modern a lleoli ei hun fel dinas Ewropeaidd flaenllaw.

Yn yr un modd, mae'r Eisteddfod wedi gweddnewid ei hun. Eleni mae'n torri i ffwrdd o'r traddodiadol ac yn anelu at fod yn fwy cynhwysol a chroesawgar i bawb. Y gwahaniaeth mwyaf eleni yw'r lleoliad, bydd y dathliadau'n camu allan o leoliadau cefn gwlad ac yn agor eu hunain hyd at ardal drefol Bae Caerdydd, datblygiad glan y dŵr mwyaf Ewrop. A bydd y gwersyll wedi ei leoli yng Nghaeau Pontcanna yng nghanol y ddinas.

Yn ffodus, mae Caerdydd yn ddinas gryno a gellir ei archwilio'n hawdd ar droed. Mae canolfan y ddinas yn daith gerdded 30 munud o Fae Caerdydd (tip lleol, gallwch chi neidio mewn tacsi dŵr o Barc Bute i Gei’r Fôrforwyn, Bae Caerdydd am bris rhatach na thacsi arferol).

Mae Bae Caerdydd yn leoliad gwych ac nid yw'n ddieithr i ddigwyddiadau ar raddfa fawr. Fe gynhaliwyd Gŵyl y Pencampwyr y Champions League yn ystod rownd derfynol Champions League UEFA yn ôl ym mis Mehefin 2017 yno, ac mae’n edrych ymlaen i fod yn leoliad y Pentref Rasio pan ddaw y Volvo Ocean Race i Gaerdydd ym mis Mai 2018.

Caerdydd yw'r ganolfan gyfryngau fwyaf y tu allan i Lundain ac o ystyried bod Orchard yn fusnes sy'n gweithio ar draws gwahanol lwyfannau cyfryngau, rydym yn falch o'i alw'n gartref. Un o'n meysydd arbenigedd penodol yw Rheoli Digwyddiadau ac Arddangosfeydd, sy'n ein gwneud yn arbenigwr ym mhob ‘Maes’. ‘Y Maes' yw enw'r safle Eisteddfod traddodiadol ac mae'n cwmpasu pob peth o'r llwyfan gerddoriaeth i'r pentref bwyd a hyd at 250 o stondinau.

Ond beth sy'n gwneud stondin arddangos dda? Wel, mae'n weithred o gydbwyso go iawn, gyda'ch uchelgeisiau ar un pen y raddfa a'ch cyllideb ar y llall. Mae'r argraff gyntaf mor bwysig, felly mae creadigrwydd yn allweddol. Ond mae angen i chi hefyd ddarparu'r elfennau ymarferol i'ch tîm gwerthu er mwyn cael y gwerthiant hynod bwysig. Beth bynnag yw maint eich lle, mae angen ei strwythuro a bydd angen i chi gael y gwerth gorau am eich arian. Gall tîm Arddangosfeydd Orchard eich helpu i gydbwyso hyn gyda phrofiad arddangosfeydd llawn a gwasanaeth rheoli digwyddiadau.

Rydym wedi gweithio gyda chleientiaid fel Dwr Cymru, a’n comisiynodd ni i ailwampio eu stondin digwyddiadau presennol. Cyflwynwyd y prosiect o fewn 4 wythnos, gan ail-beintio yn llwyr i gyd-fynd â lliwiau'r cleientiaid a hefyd creu cysgodlen bwrpasol unigryw 6m o led, lloriau pren a gofod allanol eang. Denodd hyn dyrfaoedd mawr i Ddŵr Cymru yn yr Eisteddfod. Fe wnaethom hefyd roi cefnogaeth dechnegol yn ystod yr Eisteddfod a sicrhaodd fod yr holl logisteg yn rhedeg yn esmwyth. Rydym yn deall digwyddiadau ar raddfa fawr ac yn gwybod sut i gael effaith.

Mae Grŵp Cyfryngau a Digwyddiadau Orchard wedi'u lleoli yn ddelfrydol yng nghanol y ddinas ac o fewn tafliad carreg i Fae Caerdydd. Mae gennym dîm cryf o 60 o bobl creadigol a phob dydd rydym yn ymdrin ag amrywiaeth o gleientiaid yng Nghymru. Cynhyrchir y mwyafrif o'n gwaith yn ddwyieithog ac mae 40% o'n staff yn siarad Cymraeg, felly mae'r Gymraeg yn fyw yn ein swyddfa - gyda siaradwr Cymraeg rhugl ar bob tîm.

Rydym wrth ein bodd bod y dathliad godidog hwn o dreftadaeth Gymreig ar garreg ein drws, felly os ydych chi'n chwilio am syniadau creadigol ac ysbrydoliaeth i wneud y gorau o'r Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd - gall Orchard eu gwneud yn realiti.

Cynhelir yr Eisteddfod yng Nghaerdydd rhwng 3-11 Awst a gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

A ydych yn fusnes sy'n chwilio am ysbrydoliaeth greadigol neu efallai eich bod chi eisiau gwybod sut y gall eich busnes wneud y gorau o'r Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd?

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer ein digwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid, lle gallwch ddysgu mwy.

newyddion a syniadau.