newyddion a syniadau.
Illustration of a person's side-on silhouette using a VR headset, a heart shape in place of a brain

Sut i gynyddu empathi â'ch cynulleidfa trwy adrodd straeon trwy rhithwir

Dros y blynyddoedd, mae storïwyr o'r sgrin fawr i'r sgrin fach, wedi bod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd trwy adeiladu cymeriadau y gall gwylwyr gysylltu a chydymdeimlo â hwy. Mae hyn nid yn unig yn cynyddu ymgysylltiad â'r cynhyrchiad ond, yn fwy na hynny, mae'n magu teyrngarwch.

Mae teyrngarwch, boed i gwmnïau cynhyrchu fel Marvel Studios, cyfarwyddwyr fel Steven Spielberg neu actorion fel Dwayne Johnson, yn y pen draw yn sicrhau incwm ar gyfer y cynhyrchiad nesaf, a'r nesaf, a'r nesaf. Yn yr un modd, ar gyfer teledu, mae ffigurau gwylio yn holl bwysig yn y farchnad hon sydd bellach yn orlawn. Mae ymgysylltu â chynulleidfaoedd gyda straeon gwych yn hanfodol er mwyn ennill teyrngarwch. Mae teyrngarwch yn gyrru refeniw a dyma'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bennaethiaid marchnata yn breuddwydio ei gyflawni.

‘Does dim byd newydd yma’ rwy'n eich clywed yn dweud. Dyma'r hyn y cewch chi yn y rhan fwyaf o gyrsiau marchnata, brandio a straeon - ymgysylltu â'ch cynulleidfa, ysgogi empathi ac adeiladu'r brand.

Hyd at yn ddiweddar iawn, mae storïwyr wedi eu cyfyngu i orfod gadael i'w cynulleidfa ddychmygu eu stori neu gorfod gwylio fersiwn o’u dychymyg. Po fwyaf y gall defnyddiwr ei dychmygu - y mwyaf pwerus y cynnwys. Mae hyn yn golygu bod angen i storïwyr ddibynnu ar eu dychymyg a'u gallu i gydymdeimlo â'r gwyliwr. Dyma'r her yma - nid oes gan bawb ddychymyg na empathi i allu ymgysylltu'n llawn.

Pam Rhithwir?

Ers ymddangosiad Rhithwir (VR), gall storïwyr roi cyfle i'w gwylwyr brofi'r stori yn hytrach na wylio’r stori, gan ddileu'r gofyniad am ddychymyg. Nid oes bellach yn rhaid i'r gwyliwr fod yn neulltuol, gan wylio'r stori o'r asgell. Gall y gwylwyr nawr fod yn gyfranogwyr gweithredol - eu cludo i mewn i ganol y stori ei hun; cerdded mewn esgidiau rhywun arall a phrofi eu byd; teimlo'r hyn y maent yn ei deimlo, a chlywed yr hyn maen nhw'n ei glywed, a'u ymgolli’n llwyr mewn realiti arall. Dyna yw pŵer rhithwir.

Gall VR ddarparu profiad gwefreiddiol iawn. Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau project "Children Looked After – A child’s journey through the care system". Mae'r profiad rhithwir hwn yn eich cludo i gorff plentyn, gan fyw'r eiliadau heriol y byddant yn eu profi wrth iddynt wneud eu taith eu hunain trwy system ofal y DU. Byddwch yn barod - neb lawer sy’n methu â cholli deugryn neu ddwy ar ôl hon. Os hoffech chi weld y profiad hwn, rhowch wybod i mi.

Dyna pham mae llawer o elusennau bellach yn troi at rhithwir i adrodd eu stori. Gyda chynnydd mewn empathi ceir cynnydd mewn rhoddion elusennol.

Wrth gwrs, cynnwys, fel bob amser, yw’r cyfan! (ymddiheuriadau wrth i fynd nôl i dudalen 1 Marchnata i Ddysgwyr eto!) Rhaid i'r stori fod yn ddiddorol. Mae nifer o brofiadau rhithwir ar gael allan yno lle mae’n amlwg bod VR wedi cael ei ddewis fel y cyfrwng oherwydd mai dyma'r geiriau llosg newydd - VR fel gimmick - gyda'r canlyniad bod gormod o amser yn cael ei wario ar VR, a dim digon ar y cynnwys. Peidiwch â chamddeall - mae'r profiadau hyn hyd yn oed yn dal i fod yn rai trochol gan fod VR ei hun yn gyfrwng trochi, felly ni allwch ei gael yn rhy anghywir (Jumanji VR yw'r eithriad!).

Ond gadewch i ni ei wneud yn gywir. Creu cynnwys gwych ar gyfer VR, adrodd stori ddeniadol, defnyddio VR yn gywir ... a gallwch chi daro’r hoelen ar ei phen.

Felly, sut yr ydych chi'n gyrru empathi gyda rhithwir?

Yn gyntaf, byddwn yn adrodd y stori o safbwynt y person cyntaf. Mae hyn yn cludo'r gwyliwr i un o'r cymeriadau a byddant yn gallu teimlo empathi yn haws. Er enghraifft, mae un o'n prosiectau nesaf yn brofiad VR y digartref. Mae un o'r golygfeydd yn y cynhyrchiad hwn yn cynnwys iolyn meddw yn bygwth person digartref. Mae gwylio rhywun sy'n dychryn person digartref yn brofiad gwahanol iawn o'i gymharu â bod y person digartref mewn gwirionedd, a dod o hyd i'ch hun yn cael eich bygwth yn ymosodol.

Yn ail, golwg a sain. Er mwyn tynnu'ch gwyliwr i fewn cymaint â phosib, gwnewch y profiad i edrych mor real ag y bo modd. Fel bob amser, gall hyn ddibynnu ar y gwyliwr a'u dychymyg, a faint y maent yn caniatáu eu hunain i gael eu sugno i mewn i fyd ffantasi. Ond yr agosaf gallwch chi ddod i fywyd go iawn, y mwyaf yw'r demograffeg gwyliwr y byddwch chi'n ymgysylltu â hwy. Yn yr un modd, gwnewch y sain mor real ag y bo modd. Mae sain gofodol yn offeryn defnyddiol iawn i berswadio'r gwyliwr eu bod yn wirioneddol mewn amgylchedd gwahanol. Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser a chynyddu eich cyllideb - ond credwch fi, bydd yn werth chweil.

Yn drydydd, ceisiwch gadw draw oddi wrth synwyr ‘cyffwrdd’ (ar hyn o bryd) yn enwedig os ydych chi am greu profiad i yrru empathi. Oni bai bod eich stori yn galw am ddefnyddio rheolydd llaw, gall ychwanegu'r elfen hon, er weithiau'n hwyl, effeithio'n negyddol ar lefel y teimlad empathi. Mae haptigau yn dal i gael eu datblygu ac mae technoleg yn datblygu’n gyflym, ond ar hyn o bryd naill ai dy’ nhw ddim yn ddigon da, neu mae nhw’n costio gormod, i'w cynnwys.

Yn olaf, sicrhewch fod eich stori yn gweddu’n iawn ar gyfer 360 / VR. Gall addasu stori i VR weithio ond byddwch chi'n gwybod os nad yw wedi gweithio pan fydd eich cynulleidfa yn gwylio'r profiad mewn ffordd 2D. Mae cyhoeddiad YouTube bod 75% o wylwyr yn dal i wylio dim ond y 90 gradd blaen o gynnwys 360 gradd nid yn unig yn fater addysg (gan agor meddwl y gwylwyr ar sut y gallwch chi wylio'r cyfrwng), ond hefyd mae cynhyrchwyr 360 / VR yn dal i greu cynnwys mewn ffordd 2D . Fel y soniais uchod, byddwch yn dal i gael lefel o ymgysylltiad cynyddol ar gyfer eich stori, oherwydd ei fod yn gynhyrchiad 360 / VR, ond trwy gyflwyno gwir brofiad 360 o adrodd straeon, gall y canlyniadau fod felly, cymaint mwy.

Pob lwc gyda'ch prosiect rhithwir nesaf ac edrychaf ymlaen at ei weld.

Cysylltwch â [email protected] os hoffech chi weithio gyda ni.

newyddion a syniadau.