newyddion a syniadau.
Cupped hands holding a paper cutout of a family of four

Rhithwir mewn golau newydd

Pam ddylai elusennau ddefnyddio rhithwir i roi hwb i roddion?

Mae technoleg yn rheoli ein bywydau, cywir? P'un a ydym ni'n hoffi hynny ai peidio, rydym nawr yn gysylltiedig â’n gilydd yn llawn amser wrth i ni gael ein ymdrochi yn y byd digidol. Fel cwmni cyfryngau, rydym yn ffynnu ar ein cariad at bob peth creadigol ac rydym bob amser yn edrych ar wahanol lwyfannau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Rhithwir yw un o'r technolegau diweddaraf i ymddangos ar y farchnad ac un yr ydym wedi ei chofleidio yn sicr. Prif ddefnydd rhithwir yw i adrodd straeon, lle mae’r gallu gan ddefnyddwyr gymryd rhan weithredol mewn realiti newydd. Er y gall y rhan fwyaf o brofiadau rhithwir fod yn llawer o hwyl, rydym wedi canfod bwlch yn y farchnad ac wedi ei wthio mewn cyfeiriad newydd.

Mae 21 Mai 2018 yn nodi #ChildrensHospiceWeek ledled y DU, lle mae amser ymroddedig i godi ymwybyddiaeth i'r miloedd o blant sydd wedi wynebu anhawster mawr trwy gydol eu bywydau; sydd angen ein cefnogaeth mewn amryw o ffyrdd. Yn Orchard, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ar greu profiadau rhithwir sy'n wirioneddol bwysig, a dydd Gwener y byddwn ni'n lansio gwasanaeth newydd a fydd o fudd i filoedd o blant ledled y DU.

Mae Plant sy'n Derbyn Gofal - taith plentyn drwy'r system ofal yn brofiad trochol llawn sy'n rhoi’r gwyliwr yn esgidiau plentyn sy'n mynd drwy'r broses gofal maeth. Mae'n cymryd ymagwedd emosiynol ac yn dangos y gwir realiti - weithiau'n annodd i’w weld - o beth mae rhai plant yn mynd trwyddi.

Felly pam yr ydym yn defnyddio rhithwir i ennill empathi y defnyddiwr?

Dadleuwyd y gall sylw'r cyfryngau o drasiedïau fod mor anferth, fel ei bod mewn gwirionedd, i elusennau, yn ei gwneud hi'n anos cael unrhyw gefnogaeth, yn enwedig yn ariannol. Gall defnyddio rhithwir ag ymagwedd fwy empathetig adrodd straeon mewn ffordd fwy ffres, mwy deniadol; gan ddileu'r elfen hon o gael eich gorchfygu a rhoi'r defnyddiwr o flaen y naratif lle mae'n dod yn real. Mae ymchwil yn dangos y gall yr ymagwedd uniongyrchol hon elwa sefydliadau elusen, oherwydd unwaith y bydd y defnyddiwr wedi'i leoli mewn naratif emosiynol o'r fath, maent yn fwy tebygol o amsugno gwir realiti'r frwydr o'u blaenau. Mae hyn wedi arwain at fwy o roddion i'r elusennau hyn. Mae ymchwil hefyd yn dangos mai codi arian yw'r trydydd rheswm mwyaf defnyddiol i ddefnyddio rhithwir (8%), yn dilyn y tu ôl i ofal iechyd (10%) ac Adloniant (13%).

Mae Plant sy'n Derbyn Gofal yn rhoi ein defnyddwyr mewn i fyd 360 gradd plentyn sy'n mynd drwy'r broses gofal maeth. O gael ei dynnu i ffwrdd o’r teulu gan y gwasanaethau cymdeithasol, i gael ei fwlio yn yr ysgol, i symud i mewn gyda theulu maeth am y tro cyntaf - mae'r sefyllfaoedd hyn i gyd yn hynod heriol. Gall y defnyddiwr weld, clywed a bod yn rhan o'r amgylchedd hwn trwy safbwynt y plentyn. Gall osod ein hunain mewn sefyllfaeoedd gwahanol bwysleisio pwysigrwydd yr elusen a difrifoldeb y stori maent yn ei adrodd.

Mae ein lansiad Plant sy'n Derbyn Gofal yn unigryw yn ein diwydiant ac rydym yn gobeithio y gallwn godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd defnyddio rhithwir ar gyfer codi arian, er enghraifft. O safbwynt busnes, mae gan dechnoleg rhithwir y pŵer i yrru rhoddion elusennol oherwydd ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn y ffordd iawn, ta waeth pa mor emosiynol a heriol mae'r profiad. Nid yw system ofal y DU erioed wedi defnyddio technoleg fel hyn o'r blaen, ac rydym yn falch iawn bod ein technoleg arloesol yn helpu yn y frwydr i godi ymwybyddiaeth a chefnogaeth ar gyfer materion difrifol.

Cysylltwch a [email protected] am fwy o wybodaeth.

newyddion a syniadau.