newyddion a syniadau.
An exhibition hall

How to make Exhibitions work for you!

Sell your business at Exhibitions

Os ydych chi, fel cymaint o bobl, eisiau defnyddio arddangosfeydd fel ffordd o adeiladu'ch busnes, credwn y gallech werthfawrogi rhai awgrymiadau yn seiliedig ar flynyddoedd o brofiad o weithio gyda chleientiaid.

Yn ôl Canolfan Ymchwil y Diwydiant Arddangosfa, mae gan 83% o ymwelwyr mewn sioeau masnach awdurdod prynu; Mae 79% o'r rhain yn defnyddio digwyddiadau diwydiant i wneud penderfyniadau prynu ar gyfer eu busnes, ac mae pob cynrychiolydd yn debygol o ddweud wrth mwy na chwech o bobl am eu profiad o ddigwyddiad.

Mae'r ystadegau hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd parhaus marchnata digwyddiadau ar gyfer sefydliadau ym mhob sector.

Ond os bydd cynnal stondin yn gweithio i'ch busnes, bydd hefyd yn gweithio i'ch cystadleuwyr. Mae cynadleddwyr yn treulio wyth awr ar gyfartaledd yn ymweld â 26 o wahanol stondinau ym mhob digwyddiad. Mae sicrhau eu bod yn cofio eich un chi yn hanfodol. Yn sicr, rydych chi eisiau 'stondin ddeniadol' ond cyn i chi ddechrau hyd yn oed, mae’n well i chi feddwl am yr hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni…

Ydych chi wedi amlinellu'ch nodau cyn y digwyddiad?

Mae angen ichi greu rhestr o nodau penodol ar gyfer y digwyddiad. Wedi'r cyfan, sut y gallwch fesur llwyddiant os nad oes gennych ganllawiau a osodwyd o'r cychwyn? Gallai'r rhain gynnwys:

●     gwneud mwy o werthiant uniongyrchol neu gynyddu nifer y cysylltiadau yn eich cronfa ddata
●     Edrych i geisio cryfhau perthnasoedd â chwsmeriaid
●     codi ymwybyddiaeth brand
●     cynhyrchu sylw'r cyfryngau
●     profi cynhyrchion yn y farchnad a;
●     recriwtio partneriaid a/neu ddosbarthwyr newydd.

Mae rhestr o nodau yn bwysig cyn ac ar ôl y digwyddiad. Dylid ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau pwysig am eich deunyddiau marchnata, stondin arddangos a gwaith celf yn ogystal â sut rydych chi'n rhyngweithio â chynadleddwyr.

Wedyn, bydd y rhain yn feysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt wrth werthuso'r canlyniadau.

Nesaf…

Sut fyddwch chi'n graddio'ch cysylltiadau?

Mae arddangosfeydd yn ffyrdd da iawn o gynyddu cysylltiadau. Os mai hwn yw'ch ffocws, gwnewch yn siŵr bod gennych system werthuso fanwl ar waith. Gellir addasu hyn fodd bynnag, yn dibynnu ar sut rydych chi'n hoffi seilio ar eich nodau ac anghenion.

Er enghraifft:

Gallech ddefnyddio sgôr llythyr yn ymdrin â:

A - gallai hyn fod fod yn ‘boeth’ - rhywbeth sy’n arwain at bryniadau mawr neu'n barod i'w prynu.
B - gallai hyn fod yn ‘gynnes iawn’ a phryniant bach neu fod ganddynt botensial i ddod yn gwsmeriaid hirdymor.
C - gallai hyn nodi cysylltiad a wnaeth bryniadau bach ond maent yn llai tebygol o wneud pryniant mawr yn y dyfodol agos.
D - gellid ei gadw ar gyfer arweinwyr a oedd ond yn gofyn am lenyddiaeth neu ryw fath o ddilyniant heb brynu

Pa bynnag system rydych chi'n ei ddefnyddio, bydd cael ffordd i dorri i lawr y wybodaeth rydych wedi casglu yn eich galluogi i nodi ansawdd cyffredinol y cysylltiadau a gynhyrchir yn y digwyddiad.

Beth yw eich nodau hirdymor?

Nid yw llwyddiant yr arddangosfa yn dechrau ac yn dod i ben gyda'r digwyddiad. Mae rhai cwmnïau yn parhau i fesur canlyniadau ar ôl y digwyddiad trwy ddilyniant.

Ystyriwch gynnwys hyn fel rhan o'ch system fonitro i benderfynu pa ddigwyddiadau sy'n well ar gyfer cynhyrchu canlyniadau parhaol ac elw uwch i'ch cwmni.

Ac yn olaf, sut fyddwch chi'n denu pobl i'ch stondin?

Mae cystadlu mewn sioeau masnach yn her i'r holl arddangoswyr. Mae pawb yn ceisio denu ymwelwyr at eu stondin, felly sut ydych chi'n sefyll allan mewn neuadd arddangos brysur ac yn dal sylw cysylltiadau newydd posibl? Y cwestiwn miliwn o ddoleri y mae angen i bob arddangoswr ei ofyn!

"Pam na wnewch chi ddefnyddio 'rhoddion' rhad ac am ddim yn unig, rwy'n clywed chi’n gofyn? Mae rhoddion yn dod o bwll o arian diddiwedd y bydd ymwelwyr yn falch o fynd oddiwrth eich  stondin ond yna eu taflu ar ddiwedd y dydd heb feddwl i'ch cwmni.

Beth yw'r gwahanol opsiynau?

Mae nifer o opsiynau mae cwmnïau  yn defnyddio i geisio denu ymwelwyr ar eu stondin:

Gofynnwch i'r trefnwyr ddarparu rhestr lawn o fynychwyr cofrestredig, a chysylltu â nhw cyn y sioe i greu cyffro sy'n arwain at y digwyddiad.
Cysylltwch â'ch holl gleientiaid presennol er mwyn eu gwneud yn ymwybodol y byddwch chi yno.
Hyrwyddo cystadleuaeth - mae pawb yn caru cystadleuaeth.
Darparu seddi cyffyrddus a lluniaeth i roi lle i ymwelwyr ymlacio ac ail-lenwi eu batris.
Rhoi croeso cynnes (a chael y mwyaf o hwyl).
Ni fydd y stondin arddangos arloesol, mwyaf trawiadol yn ymgysylltu â ymwelwyr os yw'r cyffwrdd dynol ar goll.
Eich tîm digwyddiad yw eich arf gyfrinachol: y gwahaniaeth rhwng gadael digwyddiad gyda chronfa ddata hanner llawn o gysylltiadau oer neu galendr yn llawn o gyfarfodydd.

Gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u cyflwyno'n dda a'u gwisgo ar-brand. A gwnewch yr hyn y gallwch chi i'w helpu i wneud cynadleddwyr yn gyfforddus ac yn gartrefol ar eich stondin

Y peth pwysicaf oll: gadewch i'ch tîm ddangos eu cymeriad! Nid eich gwefan na thaflen sgleiniog sydd yma. Mae'n gyfle i chi gysylltu â chwsmeriaid a chleientiaid wyneb yn wyneb a dechrau adeiladu perthynas. Nid oes yr un ymwelydd eisiau jargon gwerthu wedi stwffio lawr eu corn gwddf! Felly ewch ymlaen: rhannwch jôc. Rhowch wên. A mwynhewch y digwyddiad eich hun. Bydd y cynadleddwyr yn cynnhesu at hyn, ac ry’ chi'n ei haeddu. Ry’ chi wedi gweithio'n galed i wneud eich stondin yn llwyddiant, wedi'r cyfan.

Dewch i'n gweld yn y Sioe Cyfarfodydd...

newyddion a syniadau.