newyddion a syniadau.
An illustrated map of Italy

Y Stori Tu-Ôl I Ddod  Breuddwyd Yn Fyw

Dau fechgyn, fan pizza a breuddwyd

Dyma syniad, fel y rhan fwyaf o'r syniadau gorau, a ddaeth i’r amlwg dros gormod o lager Eidalaidd a phecynnau o greision.

“O na fyddai'n wych,” meddyliom; "I gymryd bois y Ffwrnes ar daith i Bencampwriaeth Pizza y Byd?"

A dyna ni!  Yn yr ychydig funudauu hynny yng nghornel tafarn yng Nghaerdydd - ganwyd ‘Bois y Pizza’.

Yr hyn a ddilynodd fu antur oes i ni i gyd - yn ddaearyddol ac yn emosiynol!

DAU FOI, TAIR OLWYN, UN UCHELGAIS [I NI GYD]

Felly, gadewch imi son rhywfaith wrthoch am Ffwrnes a'r syniad ry’ ni newydd ddatgelu.

Dechreuodd Ffwrnes yn 2014 pan oedd gan ddau foi, Ieuan a Jez, freuddwyd. Roeddent am gyfuno eu cariad at pizza gyda'r cynnyrch gorau sydd gan Gymru ei gynnig.

Fe brynon nhw Piaggio Ape tair-olwyn o eBay - a’i enwyd yn Smokey Pete - a chymerodd y ddau at strydoedd Caerdydd i rannu eu angerdd am pizza.

Roedd ein tîm cynhyrchu yma yn Orchard, wedi bod yn gwylio'r twf yn ofalus, ac wedi dod i adnabod y bechgyn rhywfaint, roeddem yn gwybod eu bod yn gymeriadau gwych. A dyna'r gyfrinach i unrhyw syniad teledu mewn gwirionedd, sef dod o hyd i bersonoliaethau mawr a all lenwi’r sgrin.

Felly, fel unrhyw pizza da, roeddem yn gwybod bod gennym sylfaen wych i ddechrau ohoni. Y broses nesaf oedd cyfuno gweddill y cynhwysion oedd eu hangen i ddod â phopeth at ei gilydd.

Gwyddom fod y Campionata Mondiale Della Pizza yn Parma bob amser wedi bod yn freuddwyd i'r bechgyn, felly teimlai hyn fel un o'r cynhwysion allweddol oedd eu hangen. Roedd yn darparu'r nod pennaf i'r bechgyn - a chyfle i wireddu eu huchelgais.

Roedd Jez yn frwdfrydig o'r cychwyn:

Doeddem ni'n ddigon da i chwarae rygbi i Gymru; na phêl- droed , neu hyd yn oed criced . Felly dyma ein cyfle ni. Cyfle i herio’r Eidalwyr yn eu maes arbenigol eu hunain .”

Felly gwyddom fod gan y bechgyn yr ysbryd oedd eu hangen arnynt - ond a oedd ganddynt y gallu i ymgymryd â’r her? Ni fyddai hyn yn hawdd; hon oedd y brif gynghrair, y bechgyn mawr. Ac i ddod â'u breuddwydion i fywyd, a'n cyfres, byddai'n rhaid i ni roi cynllun ar waith.

Felly dyna a wnaethom - fe wnaethom fapio taith ar draws Ewrop i gyfeiriad Parma; y syniad oedd y byddai'r bechgyn (a Smokey Pete, wrth gwrs) yn teithio i Ewrop gan ddwyn ysbrydoliaeth o rai o'r bwydydd gorau y gallent eu canfod, a rhai o gogyddion gorau'r byd.

POBI AR 200 GRADD AR GYFER PEDAIR PENNOD 30-MUNUD

Unwaith i ni fapio'r llwybr roedd hi'n amser i'r ddechrau gweithio ar y logisteg.

Gallwch ddychmygu y pleser (ac yn wir, ambell air detholiedig) ar wep ein rheolwr cynhyrchu Rhidian pan cyhoeddwyd bod angen i ni gael fan tair-olwyn, gyda chyflymder uchaf o tua 40 milltir yr awr (ac mae hynny wrth fynd lawr tyle) ar draws Ewrop.

Ond, fel yn aml yw’r achos yma yn Orchard, lle mae ewyllys, mae yna ffordd bob amser. Roedd yn amser cymysgu'r cynhwysion allweddol gyda'i gilydd i greu'r gyfres berffaith.

Wedi eu harfu gyda llyfrau teithio Lonely Planet, a map plygadwy o Ewrop, dechreuodd ein tîm cynhyrchu fapio sut i ddod â'r freuddwyd hon yn fyw yn greadigol - gan lafoeri dros bob penderfyniad a wnaed o ble y byddai'r bechgyn yn ymweld.

Fe ddarganfuwyd bwytai Michelin tair seren, y pizzerias gorau yn y byd, bariau pintxos San Sebastian, a gwinllannoedd Ffrengig - a dim ond dechrau arni oedd hyn. Roedd y fwydlen yn edrych yn arbennig o flasus!

Yn greadigol, roeddem am i'r rhaglenni fod mor gyffrous â oedd y bwyd yn flasus, ac i ddal cyffro y bechgyn. Byddai llawer o'r hyn yr oeddent yn dod ar ei draws ar hyd y ffordd yn brofiadau newydd sbon, felly roeddem am gyfleu hyn ar y sgrîn hefyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd ein criw yn byw a bod gyda’r bechgyn trwy gydol y daith gyfan, yn rhannu ac yn profi eu taith ynghyd â nhw.

Fel y gallwch chi ddychmygu, doedd dim prinder aelodau criw parod i ymuno â nhw!

Y SIWRNAI

Nid yw’r dywediad Saesneg ‘What happens on tour stays on tour’ yn berthnasol yn yr achos hwn - gellir gweld y cyfan ar S4C a BBC iPlayer! Felly, nai ddim sbwylo’r syrpreis i chi - byddai'n well gen i eich bod i gyd yn gwylio'r gyfres a gweld gyda llygaid eich hunain.

Yr hyn a ddwedaf yw gaeth y bechgyn y cyfle i flasu rhywfaint o'r bwyd gorau, profi rhai o'r golygfeydd mwyaf rhyfeddol a gwneud ffrindiau gyda rhai o'r bobl mwyaf hyfryd y gallech ddymuno gwrdd erioed. Nid yw ffilmio dramor byth yn hawdd, ond roedd tîm o bobl o’m cwmpas, pob un ohonynt ar frig eu meysydd, felly bu'r daith gyfan yn wych. Mae'n sâff dweud, roedd hi’n daith na fyddwn ni byth yn anghofio.

Arwyddair Crwydwyr Llanelli, y clwb rygbi lle'r oedd y bechgyn yn chwarae fel ieuenctid yn darllen: "Cyfeillach trwy Grwydro" - ac ni allaf feddwl am ffordd well o grynhoi'r siwrne gyfan.

YN ÔL YNG NGHYMRU [A REALITI]

Gwnaed y sylfaen; ac roedd y cynhwysion yn gymysg (a gwyddom fod gennym ni rai o'r gorau). Roedd hi bellach yn amser i bobi’r holl beth i'w ddwyn yn fyw.

Mae'r broses olygu bob amser yn un hyfryd - dyma lle mae'r stori yn dod yn fyw mewn gwirionedd. Yr her nesaf oedd sifftio trwy oriau ac oriau o ddeunydd, er mwyn darganfod yr eiliadau hynny a fyddai'n adlewyrchu ar y sgrin, yr eiliadau yr oeddem wedi eu mwynhau ym mhob gwlad.

Roedd hi’n hawdd; roedd y bwyd yn odidog, roedd Smokey Pete yn tanio ar hyd y ffordd a’r bechgyn yn goleuo'r sgrin - roedd y gyfres yn dod at ei gilydd fel breuddwyd.

Ond wrth gwrs, nid oes unrhyw daith wedi'i gwblhau heb fap. Roedd gan y bechgyn un yn y fan, ond erbyn hyn roedd angen un arnom ar gyfer y sgrin. Ac yn ffodus i ni, dim ond gorfod mynd i fyny'r grisiau i weld ein tîm creadigol oedd rhaid gwneud.

Crëodd Rohanne, ein darlunydd graffig, a Jac, ein animeiddiwr graffig, daith Bois y Pizza ledled Ewrop gyda mapiau darluniadol lliwgar a ddaeth â'r stori yn fyw.

Dangosodd Rohanne yn ddigidol y gwledydd gan ddefnyddio eu tirluniau naturiol a thirnodau enwog i adrodd hanes y daith, a rhoi mwy o gyd-destun iddo. Yna daeth Jac a’r darluniau hyn yn fyw, trwy animeiddiad chwareus, gan ddangos y fan pizza yn teithio i bob man yn gwibio ar draws Ewrop.

"Roeddwn wrth fy modd â'r ffaith bod Bois y Pizza yn dod o hyd i gynhwysion yn lleol ar eu taith i greu pizza perffaith. Defnyddiais hyn fel ysbrydoliaeth ar gyfer arddull y mapiau, a oedd â theimlad organig/wedi creu a llaw iddynt. Gwnaeth Jac waith gwych o ddod â'r elfennau a'r tirnodau yn fyw hefyd! Mae'n rhoi llawer mwy o ddyfnder iddo.” - Rohanne

"Roedd hwn yn brosiect hwylus iawn i weithio arno, roedd arddull y darluniau yn ei gwneud hi’n bleser i'w hanimeiddio. Mae'r arddull gelf yn hyfryd ac yn dod yn fyw hyd yn oed gyda newidiadau a symudiadau cynnil.” - Jac

A dyna ni, yn wir. Bron i ddeunaw mis ers y noson dyngedfenol honno yn y dafarn, roedd y gyfres ar y sgrin. Daeth taith anhygoel gyda thîm arbennig o bobl, a phrawf go iawn i ba mor ymrwymedig ydym ni i ddod â syniadau yn fyw yma yn Orchard.

Mae'n ddiogel dweud, rwy'n credu fy mod yn ddyledus i bawb o gyfrannodd ac mae arnai beint o'r lager Eidalaidd iddyn nhw gyd; pwy a wyr ble y gallai arwain? 

Gallwch weld 'Bois y Pizza' am 8:25 pm ar S4C.

newyddion a syniadau.