newyddion a syniadau.
The silhouette of a man infront of a TV screen

8 Ffordd o Fanteisio i'r eithaf ar eich Cyllideb ar-sgrîn

Bod yn effeithlon gyda'ch ymgyrch

Mae'r dyddiau pan fyddwn ni'n gwario'r rhan fwyaf o'm hamser yn cynllunio a phrynu ymgyrchoedd teledu i gleientiaid wedi dod i ben, nid oherwydd bod teledu yn marw neu'n llai effeithiol nag yr oedd yn arfer bod, ond oherwydd ein bod nawr yn cynllunio ac yn prynu ar draws 'fideo' neu 'gynnwys sgrin’.

Mae teledu yn dal i ddarparu'r gyfran fwyaf o'r cynnwys a wylwyd, ond mae'r gwylio wedi ei rannu ar draws platfformau gwahanol a nifer o ddyfeisiau.

I gamddyfynnu Mark Twain yn llwyr, "Mae hanesion fy marwolaeth wedi’u gorliwio'n fawr

Dywedwyd wrthyf 15 mlynedd yn ôl y dylwn fynd allan o’r busnes pryniant teledu oherwydd 'ni fydd yn bodoli mewn 5 mlynedd'. Wel nid dyna'r achos, ac mae cyfrannau mawr o gyllidebau ein cleientiaid yn dal i gael eu buddsoddi mewn hysbysebu teledu. Fodd bynnag, yr hyn a welwyd gennym yw fformatau newydd a ffyrdd o wylio cynnwys arddull teledu o ansawdd da yn dod i’r amlwg ac yn newid y farchnad.

Bu'n flwyddyn ddiddorol iawn, ond un o'r prif gwestiynau mae ein clienitiaid yn gofyn i ni yn rheolaidd yw - "A yw teledu yn dal i fod yn effeithiol?”

Ac yn wirioneddol dwi’n credu mai'r ateb yw, ydy!

Y rheswm cyntaf yw bod y teledu yn dal i gynnig graddfa fawr a gall gael brandiau yn hysbys yn gyflym.

Os edrychwn ar y modd y mae pobl yn defnyddio cynnwys fideo, rydym yn gweld bod y teledu (byw, chwarae nôl neu fideo ar alw gan y darlledwr) yn cyfrif am ddwy ran o dair o'r holl gynulleidfa. Mae hyn yn cynnwys cynnwys fideo nad yw'n gwasanaethu hysbysebu. Os edrychwn ar y teledu fel cyfran o amser a dreulir yn gwylio cynnwys masnachol - mae dros 95%.

Mae'r siartiau isod o Thinkbox (cyswllt url - cyfeirnod) yn dangos sut mae ein gwylio yn cael ei rannu i bob unigolyn - a hefyd ar gyfer oedolion ifanc.

Mae'r ffigurau hyn yn gosod yr olygfa trwy ddangos y ffaith ein bod yn gwylio oriau o gynnwys fideo bob dydd - yr ydym yn gweld 20 munud o hysbysebion ar gyfartaledd bob dydd ar y teledu.

Fodd bynnag, nid yw cael graddfa o reidrwydd yn golygu bod y teledu yn effeithlon. Er mwyn sicrhau ei fod yn cyflwyno trosiadau cryf iawn, mae angen i chi sicrhau bod eich cyllidebau sgrin yn gweithio mor galed â phosibl i chi.

Dyma wyth ffordd ar sut i fanteisio i'r eithaf ar eich cyllideb ar y sgrin:

1. Gosod nodau ymgyrch

Mae'n bwysig deall yr hyn yr hoffech ei gyflawni a sut yr ydych chi'n meddwl y bydd hysbysebu fideo yn eich helpu i gyrraedd yno. Mae angen i'r nodau fod yn realistig, ond hefyd yn heriol. Dylent hefyd fod yn glir a helpu’r tîm sy'n gyfrifol am gyflwyno'r gwaith i ganolbwyntio ar gyflawniadau penodol. Er enghraifft, mae 'gwneud y mwyaf o drosi o gynulleidfa eang i'r targed craidd yn erbyn meincnodau a gytunwyd ymlaen llaw' yn rhoi mwy o ffocws na 'cyrraedd 80% o bobl o leiaf unwaith', 'cynyddu ymwybyddiaeth brand' neu 'gwerthu mwy'.

2.  Gwaith creadigol sy'n sefyll allan

Mae digon o drafod ynglŷn â pha un yw'r mwyaf effeithiol; cysyniad creadigol neu leoliad cyfryngau. Mae angen i'r ddau weithio gyda'i gilydd i gael y manteision mwyaf o hysbysebu. Ni allwn danamcangyfrif pa mor bwysig yw hi i wneud hyn yn iawn i sicrhau bod eich ymgyrch yn gweithio mor galed â phosib. Mae cryn dipyn o ymchwil wedi dangos bod pobl yn ymateb yn well i hysbysebu sy'n creu ymateb emosiynol a phan maent mewn cyflwr 'rhwyddineb wybyddol', sy'n golygu - siarad â phobl pan fyddant wedi ymlacio ac yna gwnewch iddyn nhw deimlo'n dda.

3. Gwybod pa sgriniau i hysbysebu arno

Gyda chymaint o lwyfannau a fformatau fideo i'w dewis, sut ydych chi'n gwybod pa rai fydd yn gweithio orau i chi? Bydd cael proses gynllunio ar waith yn eich galluogi i ddyrannu cyllidebau i gyflawni yn erbyn gwahanol fecanweithiau ymgyrchu gwahanol. Dewch i siarad â'n tîm, a byddwn ni'n falch o gael eich briff a gwneud argymhellion ynghylch pa gyfran o'ch cyllideb ddylai fod ar y teledu, neu unrhyw fformatau neu lwyfannau fideo eraill.

4.  Amser cywir, lle cywir

Ar gyfer yr holl sôn am y cyfryngau newydd - mae rhai pethau sy'n parhau oherwydd eu bod yn gweithio. Unwaith y bydd gennych chi gysyniad creadigol wych, ei weini i bobl nid o reidrwydd yn unig mewn cyfnodau 'rhwyddineb wybyddol', ond ar brydiau pan mae'n berthnasol iddynt, ac yn debygol o greu ymateb neu ystyriaeth. Mae'n haws nawr i gyflwyno cynnwys ar adegau penodol o'r dydd, gan ddeialu i fyny neu i lawr gyda ffactorau megis tymheredd neu draffig. Gellir cael mwy o werth allan o ymgyrch trwy ddarparu'r hysbysebion ar yr adegau mwyaf perthnasol.

5.  Nid yw un maint yn ffitio pawb - mae angen addasu os yn bosibl

Yn aml, rydym yn canfod bod cyfyngiadau cyllideb yn arwain at wneud un fformat o hysbyseb weledol. O ganlyniad, mae'r un copi yn tueddu i chwarae ar draws pob llwyfan, tra gallai cyfres o hysbysebion wedi'u teilwra fod yn llawer mwy effeithiol. Efallai na fydd hysbyseb a welir ar sgrîn symudol o gwmpas cynnwys byr, yn cael yr un effaith â'r un hysbyseb a welir ar sgrin sinema. Mae'n dda gwybod beth fyddech chi'n ei eisiau yn yr ystafell olygu mewn byd delfrydol, ac yna gweithio yn ôl os bydd cyllidebau'n cael eu gwasgu.

6.  Gwybod eich pwysau effeithiol a chymryd egwyl

Rydym yn cynllunio ymgyrchoedd aml-gyfrwng i wneud yn siŵr bod ymwybyddiaeth o'r brand yn cyrraedd y copa ar yr adegau cywir. Rydym yn safoni a chyfuno'r pwysau cyfathrebu ar draws yr holl gyfryngau ac yna edrych ar ble mae'r ymwybyddiaeth ar ei uchaf. Rydyn ni hefyd yn edrych ar y pwyntiau lle mae nifer o enillion yn lleihau - mewn geiriau eraill, y bandiau y bydd unrhyw wariant pellach dim ond yn arwain at gynydd bach wrth gyrraedd y gynulleidfa darged. Ar y pwynt hwn, rydym yn dechrau cynyddu amlder - ac mae angen inni ddeall nodau'r ymgyrch i wybod faint i barhau i fuddsoddi y tu hwnt i'r pwynt hwn yn yr ymgyrch. Yn aml, dyma pryd y byddwn yn creu seibiant cyn dechrau ffrwd newydd.

7.  Monitro ac adolygu

Unwaith y caiff amseriadau eich ymgyrch eu gosod a bod eich cyllidebau yn cael eu dyrannu a'u cytuno, peidiwch â stopio edrych ar ffyrdd i gynyddu effeithlonrwydd. Efallai na fyddai'r hyn oedd yn gywir wrth gynllunio bellach yn gywir nawr. Mae'n bwysig i chi allu sylwi ar hyn a dangos hyblygrwydd effallai bydd angen man newidiadau. Dylid monitro nodau'r ymgyrch bob amser, a gwneud newidiadau i wella llwyddiant yr ymgyrch. Unwaith y bydd yr ymgyrch wedi dod i ben, adolygu'r gweithgareddau a chytuno ar yr hyn y gellir ei wneud i wella'r ymgyrch nesaf.

8.  Profi a dysgu

Mae pob ymgyrch yn gyfle i ddysgu. Mae hefyd yn gyfle i brofi pethau newydd. Dylai cyllidebau gael eu cymeradwyo'n gyson i sianeli newydd os cânt eu hymchwilio a'u bod yn debygol o gyflwyno mantais. Trwy ddweud ein bod yn hysbysebu'n unig ar ‘X’ oherwydd ein bod ni'n gwybod bod ‘X’ yn gweithio, mae'n golygu y gallech fod yn colli allan ar ‘Y’, a allai hefyd weithio, a gallai fod yn arbennig o dda gyda ‘X’ i yrru canlyniadau cyfun gwell.

newyddion a syniadau.