newyddion a syniadau.
Hands holding out various toiletries with the Huggard and Orchard logos in the corner

Pam y gwnaethom benderfynu #DonateDifferently

Sut y gall eich cynnyrch ymolchi dros ben helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd

I Huggard, mae eu nod yn eithaf syml - i helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ein partneriaeth elusen â Huggard wedi cynnwys rhoddion yn ein sioeau adloniant, cynorthwyo gyda chreu gwefan newydd a ffotograffiaeth, rhoi basgedi o hanfodion Nadolig, ac yn bwysicaf oll, helpu i godi proffil Huggard a'r gwaith y maent yn ei wneud.

Wrth i ni ddod at ddiwedd ein partneriaeth, roeddem am wneud rhywbeth ychydig yn wahanol. Beth arall y gallem ni ei wneud a fyddai'n helpu i wneud gwahaniaeth, ond ni fyddai'n golygu gofyn i bobl fynd i’w pocedi?

Ac yna mae’n ein taro ni. Cynnyrch ymolchi! Roeddem yn ymwybodol o ba mor bwysig oedd rhoddion o’r math i Huggard, ar ôl trefnu casgliad yn swyddfa Orchard y Nadolig diwethaf, felly meddyliom - beth am ofyn i'r cyhoedd?

Nid yw'r rhan fwyaf ohonom ni heddiw yn meddwl ddwywaith am gynnyrch ymolchi. P'un a ydyn ni'n eu prynu i ni ein hunain, neu'n prynu'r setiau fel anrhegion pen-blwydd neu Nadolig, ry’ ni i gyd yn euog o brynu symiau anferthol o nwyddau ymolchi. Does neb wir eisiau cyfaddef faint o'r nwyddau hyn sydd, yn y pen draw, yn darganfod eu ffordd i gefn y cwpwrdd, byth i weld golau dydd eto.

Felly, beth am roi defnydd da i'r nwyddau ymolchi hyn? Gall gynhyrchion fel y rhain wneud gwahaniaeth enfawr i'r rhai sydd eu hangen fwyaf. A dyma oedd dechrau ein ymgyrch #DonateDifferently.

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr Huggard, "Mae'n bwysig bod pobl yn gwybod mai nid amser gwirfoddol a rhoddion arian yn unig sy'n cefnogi ein gwaith - ond hefyd y pethau bychain yr ydym i gyd yn eu cymryd yn ganiataol. Pethau fel mynediad i gyfleusterau, dillad a nwyddau ymolchi.”

Ni allem fod wedi dweud yn well ein hunain. Adeiladwyd yr holl ethos o #DonateDifferently o gwmpas y syniad hwn - bod cymaint o bobl nad oes ganddynt fynediad at yr anghenion dynol mwyaf sylfaenol. Y pethau bychain nad yw'r rhan fwyaf ohonom yn gwerthfawrogi eu cael. Felly, roeddem eisiau helpu.

Wrth symud ymlaen i Hydref 20, dydd Sadwrn prysur yng nghanol Caerdydd, gyda dim ond bin rhoddion wedi’i frandio ac ambell i faner, fe aethom ati i weithio yng nghanol canolfan siopa Dewi Sant gyda'r gobeithion uchaf. Gyda'n Llysgennad Ymgyrch, DJ Capital FM South Wales, Polly James, yno i'n cefnogi ac yn chwistrellu ei hud a lledrith dros yr ymgyrch, cawsom ein synnu gan ymateb y cyhoedd.

Erbyn 11am roeddem eisoes wedi llenwi y cyntaf o 3 bin. Erbyn diwedd y dydd derbyniom dros 3000 o roddion.

Ni allem fod yn fwy hapus ynghylch pa mor llwyddiannus fu'r ymgyrch #donatedifferently. Gan ddefnyddio pŵer y cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r neges, fe wnaeth yr ymgyrch ddenu cryn dipyn o sylw, gan arwain at bobl yn dod yn eu lluoedd i roi cynhyrchion i'r ymgyrch - o ysgolion i gleientiaid yn ogystal â’r cyhoedd. Mae'r ymgyrch hefyd wedi creu etifeddiaeth barhaus, a gobeithio y bydd y cyhoedd yn parhau gyda’u rhoddion a chefnogi'r achos

Gallwch chi dal i helpu!

Os ydych yn dal i ddymuno #DonateDifferently gallwch ddod â'ch cynnyrch ymolchi i un o ddau le - The Huggard Cafe ar Ffordd Dumballs, Caerdydd, neu i Bencadlys Orchard ar Trade Street.

newyddion a syniadau.