newyddion a syniadau.
Cartoon image of a person using a phone being eaten by the Twitter bird logo

7 rheswm pam fod angen strategaeth cyfryngau cymdeithasol arnoch yn 2019

Peidiwch â chael eich bwyta'n fyw gan y cyfryngau cymdeithasol

Gadewch inni fynd yn syth at y pwynt... beth yw strategaeth cyfryngau cymdeithasol?

Yn syml, mae'n gynllun ar gyfer eich cyfathrebiadau ar-lein gyda'ch cwsmeriaid, rhanddeiliaid... yn bôn, eich cynulleidfa ar-lein. Dylai archwilio ac amlinellu'ch bwriad, a’ch nodau a sut y byddwch yn mesur yr effaith.

Ond dyma'r cwestiwn ...

a oes wir angen strategaeth cyfryngau cymdeithasol arnoch chi yn wirioneddol?

Na allwch chi ddim ond postio wrth i chi fynd?

Yn fyr, ni allwch chi ddibynnu ar 'bostio wrth i chi fynd'. Dim rhagor. Y gwir (cyffrous) yw yw bod eich cwsmeriaid, rhanddeiliaid a chystadleuwyr eisoes yn weithgar ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae ganddynt ddisgwyliadau eich bod chi hefyd. O safbwynt enw da, mae angen i chi wybod beth sy'n cael ei ddweud ar-lein er mwyn rheoli'ch brand yn effeithiol. Fodd bynnag, ni ddylai eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol eistedd ar ei ben ei hun, dylai gymryd cyfarwyddyd gan eich cynllun busnes a chyfarthrebu i gyflwyno canlyniadau i chi, gan roi detholiad cyson o negeseuon ac hysbysiadau allweddol i chi a sicrhau bod eich ystod o ffrydiau yn gweithio mewn cytgord.

Dyma rai rhesymau pam fod eich sefydliad angen strategaeth gymdeithasol gydlynol i lywio eich busnes yn 2019.

1. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn dylanwadu ar benderfyniadau

Mae'n wir - o gynhyrchion i wasanaethau, cymdeithasol yw'r lle i edrych ar gwmni a beth sydd ganddynt i'w gynnig. Yn fwy na hynny, mae pob llwyfan cymdeithasol mawr wedi buddsoddi'n helaeth yn eu gwasanaethau hysbysebu fel y gallwch chi dargedu a phersonoli'ch negeseuon yn well nag erioed. Gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau trwy gyrraedd y bobl iawn a gall pethau fel hysbysebion Facebook eich helpu chi:

  • Rheoli data cynulleidfa a'i addasu
  • Creu ymgyrchoedd a hysbysebion
  • Adeiladu dashboards a rhedeg dadansoddiadau i fesur eich llwyddiant

2. Efallai bydd eich cystadleuwyr yn cymryd y fantais os na wnewch chi

Mae ymddygiad cwsmeriaid wedi newid. Nid ydynt yn oddefol bellach - gallant ymchwilio, bori a gwneud penderfyniadau 24 awr y dydd. Nid yw hwn yn wybodaeth newydd felly gallwch chi roi arian ar y ffaith bod eich cystadleuwyr eisoes yn gwybod hyn hefyd. Mae agwedd gref a chyson at eich cyfryngau cymdeithasol yn allweddol i'ch awdurdod ar-lein, nid yn unig y dylai eich cynulleidfa ei dderbyn - dyma beth y maent yn ei ddisgwyl bellach. Y peth gwych am gyfryngau cymdeithasol yw eu bod yn aml yn gallu rhoi llwyfan dibynadwy i chi ar gyfer dadansoddi eich cystadleuwyr hefyd.

3. Gallwch ddefnyddio dylanwadwyr allweddol yn eich rhwydweithiau cymdeithasol i'ch mantais

Os yw'ch cynllun cynnwys cymdeithasol yn gywrain, yna dylai'ch cynulleidfa gynnwys rhai o'ch rhanddeiliaid allweddol ... sydd hefyd yn cael eu adnabod fel eich dylanwadwyr. Os cewch chi eich negeseuon yn iawn fe ddylent ymgysylltu a rhannu eich cynnwys. Beth sy'n well na rhannu eich cynnwys gwych? Eich cynulleidfa yn eich hyrwyddo ar liwt eu hunain. Gwnewch i hyn ddigwydd gyda chynnwys perthnasol, sy'n eich gosod ar wahân i'r gweddill.

4. Mwy o gyfleoedd i ddweud wrth eich stori

Bydd pob strategaeth, yn ddibynnol ar eich busnes, yn amrywio. Bydd rhai pethau sylfaenol yn gynwysiedig bob amser, fel cynulleidfa darged. Adeiladwch ar yr hyn ry’ chi'n ei wybod eisoes am eich cynulleidfa er mwyn gwneud y mwyaf o'ch cyrrhaeddiad. A ydyn nhw'n defnyddio llwyfannau cymdeithasol eraill? Pryd maen nhw'n fwyaf tebygol o ymgysylltu â physt? Beth sy'n eu cymell? Cynnhwyswch dactegau yn eich strategaeth i wneud y gorau o'ch cyrrhaeddiad.

5. Mae’n ffordd gost-effeithiol o farchnata

Mae cael cynllun ar waith yn fuddiol i'ch cwmni, yn enwedig o ran amser. Mae gwybod pa ymgyrchoedd sy'n dod i law a bod eich holl gynnwys wedi ei gynllunio ymlaen llaw ac mewn un man yn allweddol. Mae hysbysebion cymdeithasol hefyd yn gost-effeithiol - gellir rheoli cyllidebau a'u haddasu'n hawdd felly does dim rhaid i chi boeni am orwariant.

6. Gwell safleoedd peiriannau chwilio

Mae'r gofynion ar gyfer SEO bob amser yn newid ac nid disgrifiadau meta g a tagiau teitl yn unisy'n eich rhwystro chi i fyny'r rhestr bellach. Mae Google a pheiriannau chwilio eraill yn cyfrifo'ch safle gan ddefnyddio presenoldeb cyfryngau cymdeithasol fel ffactor arwyddocaol, gan ei gwneud hi'n bwysicach fyth mewn marchnad ddirlawn i gael strategaeth wych.

7. Gall helpu i amddiffyn eich brand

Drwy beidio â chael strategaeth ar waith, ry’ chi'n rhoi'r fantais i'ch cystadleuwyr i fod ar y blaen yn y farchnad ac iddynt greu presenoldeb brand mwy drostynt eu hunain drosoch chi.

Gyda hyn, ry’ hefyd yn gadael eich hun yn agored. Os ydych chi'n wynebu argyfwng, boed yn feirniadaeth lem neu'n wylltineb ar eich cyfryngau cymdeithasol, mae angen i chi allu amddiffyn eich hun a dylai'r strategaeth eich cefnogi gyda hyn.

Dal yn ansicr? Mae syniad gyda ni i chi. Peidiwch â phoeni am gyfryngau cymdeithasol - galwch mewn i gael coffi a sgwrs gyda ni i gael gwybod mwy am sut y gallwn ni helpu eich busnes yn 2019. Neu'n well fyth ... anfonwch neges uniongyrchol atom ☺

newyddion a syniadau.