newyddion a syniadau.
A woman presents to a group in front of a wall covered in post-it notes

Cyngor ar gyfer Briffio Gwell

Top tips from our Head of Media Planning and Buying

"Mae'r hafaliad yn syml, mae briffiau ysgrifenedig cywrain yn ogystal â briffio angerddol yn gyfystyr ag asiantaethau cysylltiedig, ymgyrchoedd dylanwadol a chanlyniadau cryf yn y farchnad."

(Ffynhonnell: IPA Best Practice Guide to Briefing)

Yn ôl pob disgwyl, mae mis Ionawr wedi cynnwys rhywfaint o hunan-fyfyrio wrth i ni ddychwelyd i'r gwaith ar ôl y dathliadau, gan fwrw ymlaen gyda’r bwriadau gorau ac addunedau blwyddyn newydd. Cytunodd ein tîm ein bod am adolygu sut yr ydym yn briffio ein partneriaid cyfryngau, ac fe arweiniodd hynny at archwilio'r syniad o beth sy'n gwneud brîff perffaith?

Yn y ddeng mlynedd rwyf wedi bod yn gweithio ar ochr yr asiantaeth, gallaf ddweud yn ddi-flewyn-ar-dafod nad oes unrhyw brîff cleient erioed yr un fath â’r diwethaf. O nodyn brysiog ar gefn amlen i ail-fersiynnu y Mabinogion, ry’ ni weld gweld y cyfan. Mae pobl yn tueddu i fod yn uchel eu cloch os ydynt yn meddwl bod brîff yn wael, ond mae'n anoddach ateb yn union beth sy'n gwneud proses briffio a brîff da. Yn amlwg, bydd y brîff bob amser yn amrywio o ganlyniad i amserlenni, cyllideb a chymhlethdod y gofynion ac fel asiantaeth ni allwn fod yn rhy ddetholedig, weithiau ry’ ni'n ddiolchgar i gael unrhyw beth! Ond mewn sefyllfa ddelfrydol, beth sy'n gwneud brîff gwych?

I mi, mae'n dechrau gyda'r cleient a'r asiantaeth yn yr un ystafell. Os oes gennych sawl partner asiantaeth, yna byddwn yn cynghori eu cael i gyd at ei gilydd ar gyfer y sesiwn gychwynnol hon. Bydd cysoni’r gwaith creadigol, cyfarthrebu a chyfryngau o'r dechrau yn arwain at ymgyrch fwy integredig. Yn fy mhrofiad i, mae'n annog pobl i feddwl yn fwy uchelgeisiol a chreu cystadleuaeth iach rhwng asiantaethau, a all fod yn gymhelliant gwych i sicrhau eich bod yn cael y gwaith gorau posibl.

Dylai'r cleient arwain y cyfarfod briffio a thrafod:

  • Cefndir a chyd-destun gan gynnwys diweddariad ar amcanion busnes.
  • Amcanion yr ymgyrch (gan gynnwys DPA), cyllidebau ac amserlenni.
  • Cynulleidfa: cynulleidfa darged ac unrhyw fewnwelediadau cwsmeriaid y gallant eu rhannu *
  • Gwersi â ddysgwyd a chanlyniadau ymgyrchoedd blaenorol.
  • Brand; hunaniaeth, gwerthoedd a phersonoliaeth.

*Os ga i wneud apêl bach yma: cleientiaid, y mwyaf y gallwch chi rannu a rhoi gwybod i'ch asiantaeth y gwell bydd yr ymateb. Gallwch chi ymddiried ynom ni, yn union fel y byddech chi yn eich tîm marchnata mewnol.

Dylai'r holl bwyntiau uchod ysgogi nifer o gwestiynau a thrafodaeth frwdfrydig. Yn bersonol, dyma un o'm hoff rannau o'r swydd pan fydd gennych brîff newydd a bod (bron) unrhywbeth yn bosibl, gyda’ch dychymyg yn tanio wrth feddwl am syniadau.

Er mwyn dod a’r cyfarfod i ben, mae angen diffinio rolau a chyfrifoldebau yn glir cyn cytuno ar y camau nesaf a'r amserlenni ar gyfer yr ymateb. Efallai yr hoffech ofyn i'ch asiantaeth ddarparu ôl-brîff fel arddangosiad o ddealltwriaeth, gan gynnwys DPA i sicrhau bod pawb yn canolbwyntio ar yr hyn y mae angen i chi ei gyflawni. Os oes gennych chi'ch partneriaid asiantaeth allweddol mewn un man a bod amser yn caniatau, mae'n wych gorffen gyda rhyw fath o elfen gymdeithasol (cinio neu ddiod) er mwyn rhoi amser i bobl feithrin perthynas waith gynhyrchiol a, phan fo'n briodol, i ddweud diolch am eu cyfraniad.

Fel asiantaeth wasanaeth lawn, rydym yn ffodus i allu tynnu ar dalentau cydweithwyr Cyfryngau, Cysylltiadau Cyhoeddus, Digwyddiadau, Stiwdio a Chynhyrchu gyda'i gilydd wrth ateb briff, gan gynaeafu eu holl syniadau a phrofiad. A gyda'n labordy ymchwil 'The Lab’ ar y safle, gallwn ein syniadau ymgyrchu a chreadigol ar brawf gyda sesiwn gweithdy gan ddefnyddio technegau ymchwil ansoddol i ddal y mewnwelediadau efallai mwy annisgwyl.

Ni allaf eich cyfeirio at wyddoniaeth yma, ond i mi mae'n ymddangos yn amlwg y bydd buddsoddi mwy o feddwl a chreadigrwydd yn y broses briffio yn arwain at fwy o feddwl a chreadigrwydd yn ôl yn yr ymateb. Rydym bob amser yn anelu at gyflawni'r gwaith gorau posibl i'n cleientiaid, ac mae rhoi'r offer a'r wybodaeth gywir i ni yn sicrhau ein bod yn dechrau ar y trywydd iawn.

newyddion a syniadau.