newyddion a syniadau.
A schoolgirl in a classroom writing in a notebook

Glasbrint Ein Bywydau

Pwysigrwydd iechyd meddwl mewn plant

Ydych chi erioed wedi edrych ar fabi, yn gwenu, rhoi cwtsh iddyn nhw ac wedi efelychu ei seiniau a'i ystumiau? Drwy wneud hyn, roeddech chi'n helpu ychydig filiwn o gysylltiadau i ymuno yn ei hymennydd! Anhygoel!

Mae ymchwil yn dweud bod tair mlynedd gyntaf ein bywyd yn gosod y dyluniad ar gyfer ein bywydau cymdeithasol, emosiynol a chorfforol yn y dyfodol. Cyn i chi fod yn 3 oed, mae 1 miliwn o gysylltiadau yn cael eu gwneud yn eich ymennydd bob EILIAD! Mae'r cysylltiadau hyn yn parhau drwy gydol ein bywydau, ond byth ar y gyfradd gyflym hon. Wrth gwrs, mae coflaid gariadus (neu cwtshes fel ry’ ni’n eu galw yng Nghymru!), amgylcheddau cadarnhaol a diogel, a pherthnasau iach sydd orau. OND, os yw'r rhyngweithio a'r amgylchedd yn heriol ac yn anniogel, mae'r ymennydd yn datblygu cysylltiadau sy'n effeithio ar ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol a chorfforol mewn modd llai iach. Mae'r cysylltiadau hyn yn yr ymennydd yn cael eu cryfhau wrth i'r amgylcheddau gael eu hatgyfnerthu - da a drwg. Darllenwch yma:

Efallai y byddwch chi'n gofyn 'Pa effaith mae hyn yn ei gael ar y plentyn, y rhai yn eu harddegau ac yn oedolion?’

Mae'r effaith yn enfawr fel y gallwch chi ddychmygu. Mae'r profiadau hyn yn ystod plentyndod wedi cael eu henwi fel 'Profiadau Plentyndod Gwrthdrawiadol' (ACE's).

Yng Nghymru, mae 47% o unigolion wedi dioddef o leiaf un 'ACE' yn eu bywydau. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • camdriniaeth llafar, corfforol neu rywiol
 • rhieni wedi gwahanu
 • byw mewn cartref gyda thrais yn y cartref
 • salwch meddwl rhieni
 • rhiant yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol
 • rhiant yn y carchar

Ymchwil yn dweud, os yw rhywun wedi profi pedair neu fwy o'r rhain a restrir uchod, maent (ymhlith pethau eraill):

 • x4 yn fwy tebygol o fod yn yfwr risg uchel,
 • x6 gwaith yn fwy tebygol o gael triniaeth ar gyfer salwch meddwl
 • x6 yn fwy tebygol o feichiogrwydd yn eu harddegau
 • x9.5 yn fwy tebygol o fod wedi hunan-niweidio neu deimlo'n hunanladdol
 • x11 yn fwy tebygol o fod wedi smygu canabis
 • x16 yn fwy tebygol o fod wedi defnyddio crac / heroin
 • x20 yn fwy tebygol o fod yn y carchar yn ystod eu hoes

Pob un braidd yn frawychus!

Os oes gennych ddiddordeb mewn ddarllen yn ddyfnach, mae mwy am yr adroddiad yma:

Felly, beth allwn ni ei wneud? Mae'n amhosibl mynd i mewn i bob cartref i amddiffyn ein babanod a'n plant, felly sut allwn ni helpu?

Mae'n bwysig cofio trwy gydol ein bywydau bod - 'Pethau'n digwydd'. Mae pawb yn profi digwyddiadau bywyd anodd ar ryw adeg; ysgariad, marwolaeth rhywun, salwch, diweithdra er enghraifft. Ni allwn atal i'r pethau hyn rhag digwydd, ond gallwn ni wella ein GWYTNWCH i fynd drwyddynt. Mae ein hymennydd yn 'ystwyth', a thrwy ein bywydau gallwn ni newid a ffurfio pethau er ein lles ni hunain, ac mae'r un peth yn wir i blant a phobl ifanc. Drwy adeiladu ac addysgu gwytnwch o oedran ifanc, gallwn eu helpu i gerdded drwy'r amseroedd heriol hyn a 'dadwneud' peth o'r difrod. I helpu gyda hyn, ac mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, byddwn yn rhoi 10 Gweithiwr Cydnerthu i ysgolion dros y 18 mis nesaf. Gall gweithgareddau a sgiliau gwytnwch i bobl ifanc gynnwys datrys problemau; gwybod sut i ddod o hyd i help; chwarae chwaraeon, gwirfoddoli, archwilio, perthyn; cael modelau rôl, cyfiawnder a thriniaeth deg; bod mewn clwb ieuenctid; dathlu ffydd; traddodiadau diwylliannol neu gymunedol; ffrindiau go iawn; a pherthnasau rhiant iach.

Darllenwch fwy am 'Brofiadau Plentyndod Gwrthdrawiadol' a gwytnwch yma.

Felly, mae gobaith. Mae ein hymennydd wedi cael ei gynllunio i newid ac ail-gysylltu ei hun - ond weithiau gall gymryd ychydig o help.

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am hyn, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cysylltwch â ni! [email protected] / +44 (0)2921 679 400

newyddion a syniadau.