newyddion a syniadau.
Colourful TV glitches

Cynyrchiadau mawr a chwmnïau bach

Mae cwmnïau creadigol mawr yn awyddus i weithio gyda chwmnïau creadigol annibynnol

Mae Cymru yn frith o dalent creadigol, felly roedd hi’n addas iawn bod Cynhadledd Dinasoedd Creadigol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd eleni gyda’r BBC, ITV, Channel 4 a Channel 5 yn bresennol. I gwmnïau annibynnol fel ni, gall hyn fod yn beth arswydus ar yr olwg gyntaf. Mae dod wyneb yn wyneb â chwmnïau anferthol yn gallu bod yn her, ond credwch chi ni, NHW sydd am siarad â chwmnïau annibynnol fel ni.

Rydyn ni’n Greadigol. Rydyn ni’n Gymry.

Cafwyd sgyrsiau dros y ddau ddiwrnod gan gyfranwyr o fri o’r BBC, ITV, Channel 4 a Channel 5. Roedd un neges yn glir gan bawb – cynyrchiadau annibynnol yw’r ffordd ymlaen, ac roedd Channel 5 yn sôn yn benodol am wella eu perthynas gyda Chymru a chydgynyrchiadau yng Nghymru. Mae’r sianeli mawr hyn yn dymuno dechrau cydweithio a chefnogi cwmnïau bach fel ni, drwy feithrin ein syniadau a’n creadigrwydd. Maen nhw am weld mwy o gwmnïau cynhyrchu annibynnol yn cyflwyno’u syniadau, waeth pa mor fach neu fawr, gydag awydd i weddnewid pethau a chyflwyno rhaglenni all ddenu’r niferoedd, tra’n defnyddio cwmnïau lleol.

Ar gyfer cwmni cynhyrchu annibynnol fel ni yng Nghymru, roedd hyn yn newyddion gwych.

Talent lleol yn arwain y ffordd

Felly, gyda’r cwmnïau mawr yma yn awyddus i gydweithio gyda ni’r cwmnïau bach annibynnol, sut mae denu eu sylw?

Straeon. Straeon lleol gan bobl leol. Mae hi mor syml â hynny.

Mae’n wych pan fydd syniad yn cael ei gomisiynu, ond pan gaiff ei greu a’i gynhyrchu gan gwmni cynhyrchu allanol, gall y rhaglen golli ysbryd a naws yr ardal yn syth. Felly i gwmnïau fel Channel 5, does dim byd gwell na chydweithio gyda chwmnïau cynhyrchu lleol i greu cynnwys gan y bobl ar gyfer y bobl.

Mae’r cynnydd yn y cydweithio rhwng darlledwyr mawr a chwmnïau annibynnol bach, a’r anogaeth i’r berthynas yma o’r brig, yn rhoi’r grym yn nwylo’r cwmnïau bach, ac mae hyn yn ei dro, yn gymorth mawr i gefnogi creadigrwydd y cwmnïau annibynnol.

Ydy pobl yn dal i wylio’r teledu?

Yn syml, ydyn. Mae teledu yn parhau i fod yn fyw ac yn iach. Yn ôl ThinkBox roedd 69% o’r hyn a gafodd ei wylio yn gysylltiedig â gwylio teledu, ac roedd 49% o hynny o blith y grŵp oedran 16-34. Mae’r ystadegau hyn yn dangos bod teledu yn parhau i fod yn rhan fawr o’n bywydau bob dydd. Nid yw opsiwn gwasanaethau ar alw yn effeithio ar ddarlledu, ond mae’n creu mwy o hyblygrwydd i’r gwylwyr ac yn eu galluogi i weld mwy! Er bod teledu yn ffactor pwysig yn ein bywydau, mae hefyd yn treiddio i agweddau eraill o’r byd cyfryngol. Er enghraifft, drwy gyfrwng 69% o’r gwylio a wnaed o’r teledu, gwelwyd 906 biliwn o hysbysebion teledu, sy’n golygu bod y person arferol yn gweld 41 o hysbysebion teledu bob dydd (diolch bod gennym Dîm Cynllunio a Phrynu’r Cyfryngau!).

Mae’n fyw!

Felly, yn syml, mae teledu yn fyw ac yn iach ac yn ffynnu! Yn fwy nag erioed, mae darlledwyr yn buddsoddi mewn Drama, Adloniant a Dogfen yn arbennig. Maen nhw’n chwilio am gynnwys i’r bobl gan y bobl.

Fel cwmni annibynnol balch o Gymru, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein gallu i feithrin talent lleol gyda’n tîm cynhyrchu mewnol o fri. Does dim byd yn rhy fawr nac yn rhy fach i ni.

newyddion a syniadau.