newyddion a syniadau.
Advert with special offer sign

3 rheswm pam mae gostyngiadau ar bris gwaith cyfathrebu yn wael i iechyd meddwl

Nid diwedd y gân yw’r geiniog bob amser

Yn ein hymdrechion diflino, ac weithiau difeddwl, i dyfu’n busnes, gallai ‘ennill busnes waeth beth yw’r gost’ arwain at golli rhywbeth llawer mwy gwerthfawr. Y gwirionedd yw bod gostwng prisiau, heb feddwl dwywaith, yn anghyfrifol, yn hunanol ac yn anghynaliadwy yn y pen draw. Mae effeithiau cynnig disgownt yn wael, nid yn unig i’r elw, ond hefyd i’r meddwl.

Ar ôl mynychu gweithdy prisio’n ddiweddar gan yr anhygoel Mette Davis, dw i’n ailedrych ar y ffordd dw i’n ystyried prisio. Rydyn ni’n edrych ar hyn o’n persbectif ni fel asiantaeth marchnata a chyfathrebu integredig, ond mae’r un egwyddorion yn wir i lawer o fusnesau eraill.

Mae gostwng prisiau’n cael effaith ddeublyg:

1. Cyfradd v Oriau

Yn ymarferol, mae unrhyw gwmni gwasanaethau proffesiynol sy’n gwerthu’u hamser wedi pennu targedau ariannol ar sail eu capasiti (faint o oriau sydd ganddyn nhw) a chyfradd yr awr.

Yn syml, os yw’r gyfradd yn gostwng, rhaid cynyddu’r oriau er mwyn gwneud yn iawn am hyn. Mae hyn yn golygu bydd baich gwaith pobl yn cynyddu yn ogystal â’r pwysau arnyn nhw i gyflawni’r gwaith. Dyw’r cyswllt rhwng gostyngiadau mewn cyfraddau a rhoi gormod o bwysau ar dimau ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf, ond mae achos ac effaith uniongyrchol yn fan hyn.

Rhaid i ni beidio ag anghofio ein cyfrifoldebau fel cyflogwyr i sicrhau nad ydyn ni’n gorlwytho ein staff. Petai gan bobl sy’n gyfrifol am werthu, a’r rheini sy’n gyfrifol am ddyrannu adnoddau ddangosfwrdd i amlygu’r berthynas yma, efallai byddai seiliau mwy cadarn i’r gwaith prisio.

2. Mae pobl yn werthfawr

Ar lefel emosiynol, pa neges mae hyn yn ei gyfleu i bobl sy’n gyfrifol am gyflawni prosiectau, bod eu hamser nhw wedi’i ddibrisio?

I bob pwrpas, yr hyn rydyn ni’n ei ddweud wrthyn nhw yw nad ydyn ni’n credu bod eu hamser nhw’n werth yr hyn roedden ni’n ei gredu ar y cychwyn. Petawn ni’n gofyn i’r unigolyn rydyn ni’n ei ‘ddisgowntio’ sut mae’n teimlo, efallai taw ‘di-rym’ fyddai’r ateb naturiol. Fel cleient, gall ceisio sicrhau’r fargen orau arwain at ganlyniadau nad ydych chi wedi’u rhagweld o safbwynt yr effaith ar ysbryd a brwdfrydedd y talent rydych chi’n ei brynu.

Rydyn ni’n hoffi plesio pobl. Dw i’n gwybod yn iawn bod pwysau ar bawb i ostwng eu prisiau, ac yn wir, dw i hefyd yn gofyn am ddisgownt pan dw i’n prynu gwasanaethau – ond efallai ei bod hi’n amser oedi am funud. Gall ymddygiad fel hyn barhau heb i ni fod yn ymwybodol ohono.

3. Bodlonrwydd o ran pris

O ran prisio, yn aml iawn byddwn ni wedi bod yn trin a thrafod gyda’n gilydd cyn i ni deipio rhif ar ein cynnig. Does dim rhyfedd bod bwlch hyder rhwng y pris rydyn ni’n credu y gallwn ni ei godi a’r pris mae’r cleient yn fodlon ei dalu. Y newyddion da wrth gwrs, yw bod modd datrys hyn i gyd. Gallwn fabwysiadu strategaeth o ganolbwyntio ar werth yr effaith fasnachol ar fusnes yn hytrach na’r gost. Gallwn ddewis cerdded i ffwrdd hyd yn oed.

Wedi dweud hynny, os yw’r trafodaethau pris yn teimlo’n deg, yna fe fyddwn ni wedi sicrhau tawelwch meddwl, yn ogystal â threfniant masnachol boddhaol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r rhai sy’n gyfrifol am gyflawni’r gwaith yn ogystal ag i’r bobl sy’n trin a thrafod. Llwyddiant i bawb ar bob ochr, ac mae pawb yn hoffi hynny.

Rydyn ni’n falch o gefnogi’r Sefydliad Iechyd Meddwl

newyddion a syniadau.