newyddion a syniadau.
White text on a teal background reading 'Mental Health Foundation' next to the Mental Health Foundation logo

Ein 4 hoff awgrym ar sut gallwch chi reoli effaith Cyfryngau Cymdeithasol ar ddelwedd y corff

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn modd positif

Wyddech chi mai problemau iechyd meddwl yw un o brif achosion baich afiechydon ledled y byd?

Mae iechyd meddwl yn effeithio ar bawb mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Mae’n ymwneud â sut rydyn ni’n meddwl a sut rydyn ni’n gweithredu. Mae’n bwnc sy’n dod o dan y chwyddwydr fwyfwy, ac fel cymdeithas, mae’n gynyddol bwysig ein bod yn parhau i herio’r stigma sy’n parhau i fod ynghlwm â llawer o broblemau iechyd meddwl heddiw.

Un o’r problemau mwyaf, sef ffocws y Sefydliad Iechyd Meddwl ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni  (Mai 13 – Mai 19) yw Delwedd y Corff. Mae’r syniadau sydd gennym am ddelwedd ein cyrff ein hunain yn dechrau yn ein meddyliau ni, a gall hyn gael effaith anferthol ar ein synnwyr ni o’n hunan-werth a’n lles. Mae bod â barn iach am y person rydyn ni yr un mor bwysig â chynnal iechyd corfforol da.

Un agwedd sy’n gallu cael effaith niweidiol ar ein delwedd ni o’n cyrff yw cyfryngau cymdeithasol. Mae cyfryngau cymdeithasol yn bwerus iawn, ac o’u defnyddio’n iawn, maen nhw’n cael effaith bositif, yn enwedig ar gyfer busnesau sydd am greu brand, rhwydweithiau, a dylanwad. Ond ar lefel bersonol, mae’r ffaith bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mor bellgyrhaeddol, yn golygu ein bod ni’n agored i amgylchedd hollol wahanol, ac un sy’n gallu bod yn negyddol ar brydiau. Mae’n creu diwylliant o boblogrwydd a chymharu ein hunain ag eraill – creu’r hunlun ‘perffaith’ a sicrhau bod pobl yn eich hoffi ac yn eich dilyn. Rydyn ni’n cymharu’n hunain â’r cyfrifon mwy ‘llwyddiannus’ neu’r modd y mae person arall yn edrych neu’n byw. Ond rydyn ni’n gwybod yn iawn y gall y poblogrwydd cymdeithasol yma fod yn fyrhoedlog.

Dyma 4 awgrym gennym ar sut y gallwch chi reoli effaith cyfryngau cymdeithasol ar eich delwedd chi o’ch corff:

1. Defnyddiwch apiau i reoli eich defnydd o gyfryngau cymdeithasol

Mae’r rhan fwyaf o apiau fel Instagram a Facebook nawr yn monitro eich defnydd o gyfryngau cymdeithasol ac yn creu adroddiadau i ddangos eich defnydd o gyfryngau cymdeithasol dros wythnos. Gall hyn fod yn agoriad llygaid i bobl sy’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddi-baid! Mae sgrolio’n awtomatig drwy gyfryngau cymdeithasol neu bostio lluniau o chi’ch hun, yn gysylltiedig â meddwl yn negyddol am eich corff eich hun. Barnwyd mai Instagram oedd y ffrwd ‘gwaethaf ar gyfer iechyd meddwl’ mewn arolwg o bobl ifanc yn eu harddegau.

2. Trefnwch amser i ffwrdd o gyfryngau cymdeithasol

Os ydych chi’n teimlo bod cyfryngau cymdeithasol yn dechrau rheoli’r ffordd rydych chi’n teimlo am eich corff, byddwch yn ddigon hyderus i gamu yn ôl. Mae’n bwysig cymryd amser i ffwrdd a chreu amser i chi’ch hun.

Yn ôl Jasmine Fardouly, ymchwilydd ôl-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Macquarie, Sydney, Awstralia “Mae pobl yn cymharu eu hymddangosiad a’u gwedd gyda phobl mewn lluniau ar Instagram, neu ba bynnag llwyfan maen nhw’n ei ddefnyddio, ac yn aml maen nhw’n barnu eu bod nhw’n waeth eu byd”.

3. Peidiwch â dilyn pobl negyddol

Mae rhai pobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dargedu pobl. Maen nhw’n targedu eu sensitifrwydd ac yn dinistrio eu hunan-hyder drwy gynnig sylwadau negyddol. Os ydych chi’n dilyn y math yma o bobl – dad-ddilynwch nhw. Hefyd, byddwch yn wyliadwrus o ddilyn y bobl sy’n postio negeseuon i ‘ysbrydoli’ pobl i edrych ‘yn well’ – er nad ydyn nhw’n negyddol, maen nhw’n effeithio’n fwriadol ar eich hunan-werth, a gallan nhw fod yn niweidiol i’ch iechyd meddwl wrth i chi gymharu’ch hun â nhw.

4. Bach o amrywiaeth

Yn ei hanfod mae cyfryngau cymdeithasol yn rhywle lle mae pawb yn cymharu ei gilydd, ar sail faint sy’n eu hoffi, faint o sylwadau neu faint o ddilynwyr gewn nhw, neu’r ddelwedd ei hun. Dylech chi chwilio am ychydig o amrywiaeth a phrofi’r byd go iawn. Cymerwch ran mewn gweithgareddau lle dyw gwedd ddim yn bwysig – bydd hyn yn chwa o awyr iach i’ch iechyd meddwl a gall hyd yn oed newid eich bywyd!

Yn olaf, mae’n ddefnyddiol i chi gofio hyd yn oed os ydych chi’n gweld eich hunan mewn ffordd negyddol, fydd y rhan fwyaf o bobl ddim. Ydych chi’n cofio’r hysbyseb gwych yna gan Dove ar hunan-fri? Gofynnodd artist i rai pobl am sut roedden nhw’n gweld eu hunain, ac fe dynnodd luniau ar sail y disgrifiad hwnnw. Yna fe dynnodd yr artist lun o’r un person ar sail yr hyn roedden nhw’n ymddangos go iawn. Roedd y gwahaniaeth rhwng y ddau lun yn anhygoel, gan ddangos pa mor wahanol gall eich syniad chi o’ch hunan fod i bobl eraill. Dyma’r fideo.

Y gwir amdani yw – rydyn ni i gyd yn berffaith fel yr ydym.

Os ydych chi’n dioddef gyda’ch iechyd meddwl o safbwynt eich delwedd eich hun o’ch corff, neu unrhyw bryderon eraill, mae wastad rhywun yno i siarad â nhw. Boed nhw’n ffrind, aelod o’r teulu, eich meddyg teulu neu elusen iechyd meddwl – cofiwch eich bod chi’n bwysig.

Helpline numbers:

Samaritans: 116 123

Mind: 0300 123 3393

Rethink Mental Illness: 0300 5000 927

newyddion a syniadau.