newyddion a syniadau.

Personoli ein brand mewn 3 cham

Does your brand have one?

Dw i wedi bod yn gweithio yn Orchard nawr ers bron i 8 mlynedd, ac rydw i wedi ei weld yn tyfu o gwmni bach o ryw 20 o aelodau tîm i ganolfan brysur gydag 80 ohonom erbyn hyn! Rydyn ni wedi ennill cleientiaid newydd ac wedi gweithio ar restr ddiddiwedd o brosiectau newydd a chyffrous, gan sefydlu ein hunain mewn diwydiant creadigol sy'n tyfu'n barhaus. Mae Orchard yn bendant wedi gwreiddio bellach.  

Wrth i amser fynd yn ei flaen, mae tueddiadau'n newid; mae brandiau'n newid; ac mae'r ffordd rydyn ni'n marchnata ein hunain ac yn cyfathrebu hynny yn newid.  Roedden ni'n teimlo mai dyma oedd ein hamser ni i dyfu ac esblygu. Doedden ni ddim eisiau disgyn i waelod y pentwr, ac roedd angen i ni ddangos ein bod yn dal i ddilyn y tueddiadau diweddaraf, ac yn aros ar flaen y gad - tra'n aros yn driw i'n gwerthoedd a'n treftadaeth. Rydyn ni'n griw eitha gwylaidd fydd byth an anghofio pwy ydyn ni.  

Felly ychydig fisoedd yn ôl, daethon ni at ein gilydd yn fewnol i drafod sut roedden ni am ddatblygu ein brand i’r dyfodol. Roedden ni'n gwybod o'r dechrau nad oedden ni am newid ein logo. Dyma oedd ein hunaniaeth ni; ein cymeriad - roedd yn cynrychioli 'ni'. Felly, yn lle hynny, y cwestiwn i ni oedd beth am ddatblygu'r brand a sicrhau mai dyma’r brand gorau y gallai fod. Beth am ddatblygu ein palet lliw, tôn ein llais, ein gwerthoedd a'n cryfderau marchnata er mwyn i ddefnyddwyr allu gweld ein bod ar flaen y gad, a’n bod o ddifri am yr hyn a wnawn. 

Pam mae angen personoliaeth ar frand?

Mae brand yn fwy na logo, palet lliw neu ffont. Mae hefyd yn ymgorffori set o nodweddion dynol h.y. sut mae'n edrych, sut mae'n gwneud i chi deimlo, sut mae'n cyfathrebu gyda chi ac ati. Mae personoliaeth brand cwmni yn ysgogi ymateb emosiynol i gynnyrch, gwasanaeth neu genhadaeth gyda'r bwriad o annog camau gweithredu cadarnhaol. Yn union fel y mae gan bobl werthoedd, nodau, credoau (a gwendidau hyd yn oed) - felly y mae i gwmnïau hefyd. Mae'r bersonoliaeth hon yn rhoi gwerth ychwanegol i'r brand yn ogystal â manteision ymarferol. Mae cleientiaid yn fwy tebygol o brynu i mewn i frand os yw ei bersonoliaeth yn debyg i'w personoliaeth nhw. Wedi dweud hynny, mae'n hanfodol i chi ddiffinio'r bersonoliaeth gywir yn iawn ar gyfer eich brand chi fel ei fod yn taro deuddeg gyda'r cleient cywir. Mae pum prif fath o bersonoliaeth brand: 

Gallu – meddu ar sgil, gwybodaeth, cymhwyster neu allu angenrheidiol. 

Diffuantrwydd – rhyddid rhag cael eich twyllo. 

Soffistigeiddrwydd – syniadau, chwaeth, moesau a gaiff eu llunio gan addysg, profiad ac ati. 

Cyffro – ennyn neu gynhyrfu emosiynau neu deimladau o hapusrwydd. 

Gwydnwch – cryf a gwydn; ddim yn hawdd eu torri. 

Felly gofynnon ni i ni’n hunain - pe bai Orchard yn berson, sut bydden ni'n ei ddisgrifio? A allai chwilota'n ddyfnach i hyn ein helpu i ddod yn frand mwy cofiadwy? 

Rydyn ni'n credu bod Orchard yn hwyl, yn wylaidd, yn broffesiynol, yn hyderus ac yn falch ac roedden ni am i'r priodoleddau hynny gael eu hadlewyrchu yn ein ffordd ni o weithio a'r ffordd y mae ein cleientiaid yn ein gweld.  

Arweiniodd hyn at ychydig o dwtio. Wedi'r cyfan roedd hyn angen ei wneud ers tro.

1. Diweddarwyd ein palet lliwiau

Mae pobl yn ein hadnabod ni fwyaf am ein palet corfforaethol penodol – y  du a'r gwyrddfrown unigryw. Doedd dim modd i ni newid y rheini mewn unrhyw ffordd, felly troesom at y palet lliw eilaidd. Roedden ni'n chwilio am gryfder, cynhesrwydd a hyder i gyd-fynd ag esblygiad ein brand.  Roedden ni hefyd am i'n palet eilaidd fod yn unigryw ond i ddangos ein hochr 'hwyliog' i'n cynrychioli ni fel pobl. Ar ôl llawer o waith ymchwil a chymysgu lliw – fe lwyddon ni, ac rydyn ni'n hyderus bod ein palet lliw newydd yn ein cyfleu ni ar ein gorau! Mae rhoi enwau i'n lliwiau newydd hefyd yn ychwanegu at bersonoliaeth y brand yn ogystal. Er enghraifft, enw ein lliw glas tywyll yw nodiadau ganol nos  a ddeilliodd o'r ffaith bod aelodau'r tîm wedi bod yn gweithio drwy'r nos yn ysgrifennu nodiadau. Mae hyn yn clymu ein tîm yn emosiynol i'r brand. 

2. Fe wnaethon ni ddiweddaru lluniau'r tîm. Ni yw ein pobl wedi'r cwbl.

Felly, gan ddefnyddio un o'n ffotograffwyr mewnol, gwnaethom arbrofi â gwahanol lefelau o oleuo a lliwiau er mwyn sicrhau'r edrychiad a'r teimlad angenrheidiol, gan gymryd cymysgedd o luniau mwy difrifol a rhai mwy hamddenol a oedd yn ein barn ni yn adlewyrchu ein personoliaethau unigol. Rydyn ni'n gwmni o bersonoliaethau amrywiol iawn felly ni fyddai'n iawn i bawb eistedd yn yr un man a gweiddi "caws!" wrth i ni bwyntio lens y camera atyn nhw. Roedden ni am i bobl gyfleu eu hunain, tynnu wynebau a dangos eu cymeriadau gwahanol. Roedden ni am i'n cynulleidfa weld y bobl go iawn y tu ôl i'r hud, a gallu creu'r cyswllt â nhw ar lefel wahanol.

3. Datblygwyd nod brand unigryw i'w ddefnyddio ar ein holl waith marchnata o hyn ymlaen

oedden ni eisiau rhywbeth oedd yn cyfleu 'Orchard' ac a fyddai'n dod yn gofiadwy - nid yn unig i ni, ond i'n cleientiaid. Dyna pryd y penderfynon ni ar yr  O. fawr. Mae'n deillio o logo Orchard, ac mae'r O. yn cynrychioli un tîm yn ogystal â'r broses o ddarparu ein gwasanaethau – o'r dechrau i'r diwedd. Dyma bopeth yr ydym a'r hyn rydyn ni'n sefyll drosto. Mae cadw'r atalnod bach gwyrddfrown yn bwysig achos mae'n cyfleu stamp o gymeradwyaeth. Dyma'r nod sy'n cymeradwyo pob darn o waith rydyn ni'n ei gwblhau, ac yn cyfleu ansawdd popeth rydyn ni'n ei gyflawni. Gyda'i gilydd maen nhw'n creu cymeriad, ein masgot, sy'n portreadu'r bobl y tu ôl i'r gwaith – 80 ohonom yn cael ein cynrychioli fel un.  

Efallai mai'r peth gorau yw i chi gymryd golwg drosoch eich hun. Fel y gwelwch - rydyn ni wedi twtio ychydig ar ein gwefan felly beth am gymryd cip sydyn am ychydig funudau? Mae'n siarad drosto’i hun. 

Emily, Dylunydd / Ymgynghorydd Brand 

newyddion a syniadau.