newyddion a syniadau.

Sut mae canfyddiadau am gêm y menywod yn newid

Amdani

Y tro cyntaf i mi wylio pêl-droed menywod oedd yn ystod Cwpan y Byd 2015. Doeddwn i erioed wedi gweld pêl-droed menywod ar y teledu o'r blaen, ac roeddwn i wrth fy modd yn gwylio Lloegr yn mynd ymlaen i gyrraedd y 3ydd safle. 

Ymlaen at Gwpan y Byd 2019, ac roedd gwelliant amlwg yn eu gêm, a minnau, ynghyd â miliynau o bobl eraill, yn teimlo drostyn nhw wrth iddyn nhw golli i UDA yn eu gêm gynderfynol. Roedd colli gêm y wobr efydd hefyd yn siom – ac eto, ar y cyfan, roeddwn i'n teimlo bod hwn yn dwrnamaint positif iawn i Loegr, ac roedd hi’n teimlo fel bod pethau'n newid (o'r diwedd).

Efallai ein bod ni bellach wedi cyrraedd y pwynt hwnnw lle mae pêl-droed menywod yn dechrau cael ei weld fel rhywbeth prif ffrwd, ac yn cael y cymorth a'r cyllid sydd eu hangen arno i ffynnu?

Arweiniodd y twrnamaint at ffigurau nas gwelwyd erioed o’r blaen gan gynnwys; 146 gôl a thros 1 biliwn o wylwyr. Yn ôl adroddiad ar y BBC (https://www.BBC.co.uk/news/World-48882465), roedd bron i 59 miliwn o bobl wedi gwylio Brasil yn chwarae Ffrainc yn yr 16 olaf – dyma’r gêm bêl-droed menywod fwyaf poblogaidd erioed.

Yn yr un modd yn y DU, gwyliwyd rownd gynderfynol Lloegr yn erbyn UDA gan 11.7 miliwn o bobl ar un pwynt - cynulleidfa fwyaf y flwyddyn hyd yn hyn, a'r uchaf erioed i gêm bêl-droed i fenywod. Roedd dros hanner y bobl yn y DU oedd yn gwylio'r teledu ar y pryd yn gwylio'r pêl-droed ar BBC1 – cyfran enfawr mewn slot oriau brig. Y ffigurau gwylio gorau cyn hynny ar gyfer gêm bêl-droed menywod oedd yn 2015 pan welodd 7.6 miliwn Loegr yn curo Norwy yn y chwarteri.

Felly, mae mwy o bobl nag erioed yn gwylio gêm y menywod – ond pwy ydyn nhw? A wnaeth yr holl fenywod yn y DU droi'r teledu mlaen i gefnogi'r menywod? Neu a oedd yna gymysgedd ehangach?

Fel arbenigwyr yn y cyfryngau, rydyn ni'n byw ac yn bod ar gyfer ystadegau yn y maes hwn ac yn hoff iawn o fynd at wraidd y data - felly fe wnaethon ni edrych yn fanylach: 

  • Gwyliodd 4 miliwn o bobl Loegr yn erbyn yr Alban (yn eu gêm gyntaf yn y twrnamaint ar 9 Mehefin) , ac o’r 3.7 miliwn o oedolion a oedd yn gwylio, roedd 61% ohonynt yn ddynion (BARB)
  • Roedd gemau grŵp Lloegr ar gyfartaledd yn denu 4.1 miliwn o wylwyr, ac roedd 61%  o'r rheini yn ddynion (BARB)
  • Ar gyfartaledd fe wyliodd 8.9 miliwn ohonon ni (gan gyrraedd uchafbwynt o 11.7 miliwn) Loegr yn cael ei churo gan UDA yn y rowndiau cynderfynol – gan ddenu ychydig yn fwy o wylwyr benywaidd nag o'r blaen. Unwaith eto, roedd 58% o'r gynulleidfa gyfan yn wrywaidd (BARB)
  • Gwyliodd dros 3 miliwn o bobl gêm trydydd safle Lloegr yn erbyn Sweden, ac roedd 62% o'r rhain yn ddynion. Hyd yn oed ar brynhawn cynnes a heulog! Mae'n ddiddorol nodi yma, er i fwy o ddynion wylio'r gêm yn gyffredinol, roedd canran y menywod iau a oedd yn gwylio yn uwch na’r dynion iau, gyda 7% o fenywod 16-34 oed, o  gymharu â dim ond 5% o ddynion 16-34 oed (BARB)

Mae cysondeb y ffigurau gwylio gwrywaidd uwch yn adlewyrchu cynulleidfa nodweddiadol ym maes darlledu chwaraeon sy’n gogwyddo tuag at ddynion. Eto i gyd, un o'ir prif elfennau demograffig allweddol oedd yn gwylio oedd menywod ifanc, sy'n dangos bod diddordeb cynyddol yn y gamp gan y rhai a allai gael eu hysbrydoli i fod ymhlith chwaraewyr y dyfodol - yr Houghton, Bronze neu Carney nesaf.

Fel chwaraewr pêl-rwyd brwd dw i'n edrych ymlaen at weld Cwpan y Byd yn cael ei ddangos ar y BBC - tybed a fydd y gêm gyflym hon yn apelio at ystod eang o wylwyr? 

Fel eiriolwyr cryf dros chwaraeon menywod yng Nghymru, gallwn weld y gwaith caled sy'n cael ei wneud ar lawr gwlad ym maes chwaraeon menywod gyda chynnydd mewn poblogrwydd mewn criced, rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd. Rydyn ni wedi bod yn falch o noddi Uwch Gynghrair Pêl-droed Merched Cymru ers y 3 blynedd diwethaf, ac wedi cynhyrchu rhaglenni teledu fel 'Mike Phillips and the Senghenedd Sirens' a oedd yn rhoi llwyfan i rygbi'r gynghrair i fenywod yn y Cymoedd. Rydyn ni am barhau i chwarae ein rhan yn y llwyddiant hwn a gweld twf pellach mewn chwaraeon i fenywod.

Po fwyaf y byddwn yn gwylio, y mwyaf y byddan nhw'n tyfu, a'r mwyaf y gallwn ni fynd 'amdani'.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am sut y gallwn ni eich helpu chi gyda'ch cyfryngau a'ch hysbysebu.

newyddion a syniadau.