newyddion a syniadau.

Brandiau'n mynd benben â'i gilydd yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019

Sut i sicrhau bod hysbysebion Cwpan Rygbi'r Byd yn gweithio i'ch brand chi

Dim ond bob pedair blynedd y cynhelir Cwpan Rygbi'r Byd, ond mewn gwirionedd mae'r bencampwriaeth nesaf yn dechrau'r foment y bydd yr un diwethaf yn gorffen. Fe welwn ni sêr a selogion yn ymddeol, teithiau'n cael eu trefnu (a'u canslo) a llawer yn llyfu eu clwyfau. Mae'r cylch pedair blynedd nesaf yn cychwyn unwaith eto.

Dydy rygbi ddim am aros yn ei unfan. Ar ôl denu mwy na biliwn o wylwyr ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2015, mae'n wynebu'r dasg anodd o sicrhau neu ragori ar y ffigur hwnnw, gyda’r gyfres newydd yn dechrau eleni yn Siapan. Mae cic gyntaf y gemau braidd yn gynnar gyfer y marchnadoedd Ewropeaidd ac felly'n dasg anodd gyda gwylwyr achlysurol, a dim ond y cefnogwyr mwyaf angerddol fydd yn heidio i'r tafarndai am 9am.

Yn y DU, mae Cwpan Criced y Byd a Chwpan Pêl-droed y Byd y Merched wedi creu ton o gefnogaeth nas gwelwyd erioed o'r blaen mewn marchnad chwaraeon sydd eisoes yn orlawn. Bydd trefnwyr Cwpan Rygbi'r Byd yn gobeithio bod haf o lwyddiant ym myd chwaraeon wedi helpu i greu momentwm, yn hytrach na blinder.

Mae hysbysebwyr a brandiau'n rhannu'r daith gyda'r timau fesul cylch pedair blynedd o Gwpan y Byd. Unwaith y daw'r gystadleuaeth i ben, caiff perfformiadau eu hadolygu a'u harchwilio – yn union fel y gwna'r timau. Sut wnaethon ni berfformio? Beth a phwy oedd sêr disglair ein hymgyrch? Beth allwn ni ei wneud yn well? Ydyn ni wedi gosod sylfaen ar gyfer y dyfodol?

Mewn modd hollol ddealladwy, mae dyfodol safle'r brand yn gysylltiedig â llwyddiant ar y maes. Mae'n llawer haws bod yn hyderus, yn angerddol, ac yn ymosodol wrth ddathlu buddugoliaeth, yn hytrach na cheisio ennyn diddordeb yn dilyn perfformiad llwy bren neu fethiant i gyrraedd y lefel nesaf.

Yma yn Orchard, rydym yn ddigon ffodus bod gennym berthynas wych gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ac roedden ni'n rhannol gyfrifol am drefnu'r orymdaith groeso yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch Euro 2016 Cymru.

Efallai mai ein Pennaeth Digwyddiadau, Ellys Evans, oedd yr unig berson yng Nghymru a oedd yn teimlo ychydig o rwystredigaeth bob tro roedd tîm Cymru'n llwyddo i herio ffawd, gan olygu bod yn rhaid iddi hi a thîm Cymdeithas Bêl-droed Cymru ad-drefnu amseriad y parti Croeso Adref dro ar ôl tro.

Mae gan berfformiad disglair ar y maes hefyd y potensial i newid meddylfryd y cyhoedd. Cynyddodd gwariant ym mhob un o'r sectorau arferol (alcohol, sigaréts, byrbrydau) yn ystod taith Lloegr drwy Gwpan y Byd 2018, ond yn yr un modd gwelwyd rhai gwerthiannau anarferol hefyd fel hylif gwrth-bryfaid a matsys. Ond sut gallwch chi fanteisio ar yr ymdeimlad o foddhad yma?

Fel arfer mae'r naratif hysbysebu’n cael ei yrru gan y brandiau mawr sy'n noddi naill ai'r gystadleuaeth ei hun neu un o'r timau sy'n cystadlu ynddi. Mae ymgyrchoedd hir dymor, a gafodd eu saernïo'n ofalus gan y cyfryngau, a'u datblygu dros y cylch pedair blynedd yn blodeuo ar drothwy'r digwyddiad a'r gobaith yw y bydd yn denu diddordeb y cyhoedd drwyddi draw.

Wrth i hysbysebion fynd yn fwy deinamig, mae'r ffin rhwng hysbysebu a darlledu hefyd yn gynyddol aneglur. Bydd Out of Home, perchennog cyfryngau Ocean Outdoor yn defnyddio ei sgriniau awyr agored enfawr i ddarlledu uchafbwyntiau o Gwpan y Byd mewn chwe dinas yn y DU ar ôl llofnodi dêl ecsgliwsif gydag ITV.

Nid yw'n syndod bod gofod ar y cyfryngau yn ystod Cwpan y Byd yn ddrud – ond mae rheswm da dros hyn. Mae ymdeimlad dyfnach o ymgysylltu oherwydd y tensiwn sydd i'w gael mewn chwaraeon felly mae'r hysbysebion yn dod yn rhan go iawn o'r profiad. Mae'r SuperBowl wedi croesawu'r gystadleuaeth ymhlith y brandiau ers tro gyda rhai cefnogwyr achlysurol yn poeni mwy am ba hysbysebwyr enillodd y gêm yn hytrach na'r chwaraeon ei hun.

Fydd Cwpan Rygbi'r Byd eleni ddim yn wahanol gyda noddwr y Crysau Duon AIG yn defnyddio eu prif chwaraewyr ar gyfer cyfres o fideos chwareus yn hysbysu cefnogwyr ynghylch diogelwch ffyrdd yn Japan, tra dewisodd Guinness ymgyrch sinematig nodweddiadol yn canolbwyntio ar stori ymddangosiad cyntaf merched Japan yng Nghwpan Rygbi'r Byd i Ferched yn 1989.

Ond a yw'n bosibl torri i mewn i'r swigen honno heb fod yn noddwr swyddogol? Rydyn ni'n credu bod modd gwneud, os byddwch chi'n ddigon clyfar.

Yr arf mwyaf pwerus ym myd chwaraeon yw ei natur anrhagweladwy a'r enillwyr pennaf yw'r rhai a all fanteisio ar yr anhrefn. Er bod cynlluniau cyfryngau yn hanfodol, mae bod yn adweithiol yn gynyddol bwysig gyda phob cystadleuaeth fawr.

Mae yna berfformiwr eithriadol bob amser, tro annisgwyl yn y gynffon, testun siarad. Sut bydd eich brand chi'n adweithio?

Fe ddathlodd y cwmni awyrennau o Siapan, All Nippon, fuddugoliaeth ryfeddol tîm rygbi Japan dros Dde Affrica yng Nghwpan Rygbi'r Byd yn 2015 gyda chyfres o arddangosfeydd fformat mawr o gwmpas Llundain, yn cefnogi eu tîm cenedlaethol. Cafwyd ymateb tafod mewn boch gan Adidas pan enillodd Andy Murray cystadleuaeth Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC yn 2013 gan osod cynsail i frandiau mawr gymryd rhan ar gyfryngau cymdeithasol, er nad oedd ganddynt unrhyw bartneriaeth swyddogol.

Ond mae yna reolau, wrth gwrs. Mae gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ganllaw defnyddiol ar sut i "osgoi'r cell callio" a pheidio â chamu dros y llinell wrth geisio manteisio "yn answyddogol" ar gyffro Cwpan y Byd. Mae mwy amdano yma.

Mae mwy byth yn y fantol mewn digwyddiad mawr fel Cwpan y Byd nag erioed o'r blaen. Os cyrhaeddwch chi'r parti yn rhy hwyr fe fyddwch chi’n colli'ch cyfle, neu'n taro'r nodyn anghywir gyda'r gynulleidfa ac mae perygl y caiff hyn ei gofio am hirach o lawer na'r llwyddiannau.

Mae Cwpan y Byd 2019 yn Japan yn gyfle i brofi eich bod chi'n graffach, yn gyflymach, ac yn gryfach na'r gweddill. O, ac mae yna hefyd rywfaint o rygbi na ddylid ei golli.

Os ydych am weld sut gall hysbysebion Cwpan Rygbi'r Byd weithio i'ch brand chi, cysylltwch â ni.

newyddion a syniadau.