newyddion a syniadau.

Y Gynghrair 10 mlynedd... Merched Dinas Caerdydd

Cawsom gyfle am sgwrs gyda Michael Thomas, Cadeirydd Merched Dinas Caerdydd

Gan barhau â dathliadau 10 mlwyddiant Prif Gynghrair Menywod Cymru, fe gawson ni gyfle i gael sgwrs gyda Michael Thomas, a oedd yn rhan o'r tîm gwreiddiol a sefydlodd Merched Dinas Caerdydd yn ôl yn 2011.

O: Felly, Mike, o ble y daeth y syniad gwreiddiol o sefydlu Merched Dinas Caerdydd?

M: Roedd fy merch wrth ei bodd gyda phêl-droed ac roedd hi, a nifer o'i chyd-chwaraewyr mewn clwb iau lleol, yn arfer mynd i gwrs addysg/Futsal gyda Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Gofynnodd y merched ar y cwrs i'r hyfforddwr futsal a allen nhw sefydlu tîm 11-bob-ochr ac fe gytunodd. Gan fod gen i brofiad blaenorol o redeg y tîm iau y buodd y merched yn chwarae iddo yn y gorffennol, gofynnodd yr hyfforddwr a fuaswn i'n fodlon helpu gydag ochr weinyddol y tîm. Felly, gyda chymorth un o'r mamau eraill, fe ddechreuon ni'r tîm.

O: Beth oedd barn pobl am bêl-droed merched pan ymunodd Merched Dinas Caerdydd gyntaf â Phrif Gynghrair Menywod Cymru yn ôl yn 2009?

M: I fod yn onest, dydw i ddim yn meddwl bod llawer o barch at bêl-droed merched yn gyffredinol bryd hynny. Hyd yn oed yn fy nghlwb iau roedden ni'n arfer cael sylwadau sarcastig ac weithiau rhywiaethol gan rai pobl, er mai ni oedd y tîm mwyaf llwyddiannus yn y clwb o bell ffordd, ac yn ennill tlysau yn rheolaidd. Roedd eraill yn fwy cefnogol er bod cymariaethau yn cael eu gwneud (ac yn dal i gael eu gwneud) gyda gêm y dynion - ac nid rhai ffafriol.

O: Sut mae barn pobl am bêl-droed menywod wedi gwella ers tymor cyntaf Prif Gynghrair Menywod Cymru yn 2009 o'i gymharu â nawr, ddeng mlynedd yn ddiweddarach?

M: Does dim cymhariaeth rhwng hynny a nawr. Mae cymaint mwy o deuluoedd yn annog eu merched i chwarae pêl-droed ac o ganlyniad mae llawer o glybiau iau wedi'u creu - yn enwedig yn ne Cymru. Roedd hi bob amser yn anodd denu noddwyr, ond erbyn hyn mae gennym nifer o fusnesau sy'n ein cefnogi ac rydym yn ddiolchgar iawn amdanynt.

O: Beth yw eich atgof gorau o Ferched Dinas Caerdydd ym mhrif gynghrair menywod Cymru dros y deng mlynedd diwethaf?

M: Mae honno'n un hawdd, sef ennill y Gynghrair yn nhymor 2012/13 a chynrychioli Cymru yng nghynghrair Pencampwyr UEFA.

O: Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol y Brif Gynghrair?

M: Er mwyn i'r Gynghrair ffynnu, mae angen i Gymdeithas Bêl-droed Cymru a'r clybiau fuddsoddi'n helaeth. Rwy'n credu bod gennym broblem ddifrifol iawn yn y Gogledd gan fod cynifer o glybiau wedi rhoi'r gorau iddi ers ffurfio'r Gynghrair ac mae'n rhaid delio â hyn neu bydd yn gynghrair i dde Cymru yn unig. Yn bersonol, mae hynny'n rhywbeth dw i'n gobeithio na fydd yn digwydd. Fy ngobaith pennaf yw y bydd gennym 10 neu hyd yn oed 12 o glybiau cryf yn y Gynghrair sydd oll yn ariannol ddiogel, sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac yn darparu mwy o chwaraewyr ar gyfer ein tîm cenedlaethol.

Cefnogwch eich tîm!

#OrchardWPWL #WPWL10

www.welshpremierwomensleague.co.uk

newyddion a syniadau.