newyddion a syniadau.

Y Gynghrair 10 mlynedd ... Clwb pêl-droed Llansawel

Cawsom gyfle am sgwrs gyda Rheolwr y Tîm a'r Ysgrifennydd, Ross Norgrove

Blwyddyn newydd, yr un tymor! Wrth i ddathliadau dengmlwyddiant Uwch Gynghrair Merched Cymru barhau, fe gawsom sgwrs gyda Ross Norgrove, sydd wedi bod gyda Chlwb Pêl-droed Llansawel ers 2013.

O: Felly, Ross, beth yw eich rôl yng Nghlwb Pêl-droed Llansawel, a pha mor hir ydych chi wedi bod gyda'r clwb?

R: Fi yw'r rheolwr y tîm cyntaf ac rwy'n gweithredu fel ysgrifennydd adrannau menywod a merched y clwb. Fi ddechreuodd dîm menywod cyntaf y clwb yn 2013 a dw i wedi rheoli'r tîm ers hynny, yn ogystal â phwyllgor cyffredinol y clwb ynghyd â 4 arall.

O: Beth oedd barn pobl am bêl-droed merched pan ddechreuoch chi gymryd rhan mewn pêl-droed merched gyntaf?

R: Fe ddechreuais i gymryd rhan mewn pêl-droed merched tua 15 mlynedd yn ôl pan oedd fy merch yn 8 oed ac yn dechrau chwarae i'w thîm lleol. Bryd hynny, doedd llawer o bobl ddim yn cymryd pêl-droed merched o ddifri.  

O: Ydych chi'n credu bod canfyddiadau pobl wedi newid ers hynny, o'u cymharu â heddiw?

R: Yn sgil dyfodiad cynghrair broffesiynol yn Lloegr a llwyddiant tîm Lloegr mewn cystadlaethau mawr, mae'r farn gyffredinol am gêm y merched wedi gwella'n aruthrol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae tîm cenedlaethol Cymru wedi gwella hefyd, gyda llawer o'r chwaraewyr bellach yn chwarae'n broffesiynol yn Lloegr. Yn fy marn i, mae hyn yn dal i dreiddio lawr i bêl-droed merched ar lawr gwlad yng Nghymru er bod y safonau'n gwella.

O: Beth yw'r atgof gorau sydd gennych gyda chlwb Llansawel?

R: Fy atgof gorau i o'r clwb oedd sicrhau dyrchafiad i Uwch Gynghrair Merched Cymru. Fe wnaethon ni gyflawni hyn yn ein trydydd tymor fel clwb ac roedd hyn yn llwyddiant aruthrol. Yn anffodus, fe aethon ni lawr yn ein tymor cyntaf ond fe wnaethon ni adennill ein lle yn y gynghrair yn syth drwy gael dyrchafiad ar ôl ennill cynghrair Merched Cymru y tymor canlynol.

O: Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol yr Uwch Gynghrair? 

R: Gobeithio bydd Uwch Gynghrair Merched Cymru yn mynd o nerth i nerth. Yn anffodus, y tymor hwn mae'r gynghrair wedi colli'r Rhyl a Llandudno heb unrhyw dimau ar ôl o'r Gogledd yn y Gynghrair a dim ond 8 tîm o'r De. Mae'n amlwg bod rhywfaint o waith i'w wneud o ran cael timau o'r Gogledd yn ôl i'r gynghrair, ond mae pêl-droed merched yn y De yn bendant yn gwella ers cyflwyno cynghrair merched Cymru a hoffwn weld y gynghrair yn cynyddu i 12 tîm dros yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i safonau wella.

Cefnogwch eich tîm! 

#OrchardWPWL #WPWL10 

www.welshpremierwomensleague.co.uk

newyddion a syniadau.