newyddion a syniadau.

Y Gynghrair 10 mlynedd ... Clwb Pêl-droed Menywod Port Talbot

Fe gawsom gyfle am sgwrs gyda'r cyn chwaraewr a'r Rheolwr a'r Prif Hyfforddwr presennol, Hayley Williams

Wrth i Uwch Gynghrair Merched Cymru barhau i ddathlu ei 10fed tymor, fe gawsom gyfle i gael sgwrs gyda Hayley Williams, Prif Hyfforddwr a Rheolwr y Tîm, sydd wedi bod gyda Chlwb Pêl-droed Menywod Port Talbot, ers 2012, mewn rhyw rôl neu'i gilydd.

O: Beth yw eich rôl yng Nghlwb Pêl-droed Menywod Port Talbot ac ers faint ydych chi wedi bod gyda'r clwb?

H: Ar hyn o bryd, fi yw'r rheolwr/prif hyfforddwr, a hynny ers Ionawr 2018. Rydw i wedi fy chwarae rhan gyda'r clwb ers ei sefydlu yn 2012. Cyn 2012, Trefelin BGC oedd enw Clwb Pêl-droed Menywod Port Talbot ac roeddwn i hefyd yn un o'r chwaraewyr a sefydlodd y tîm hwnnw ar y cychwyn. Pan ymunon ni (fel Trefelin) â'r Uwch Gynghrair roedd wedi'i rhannu'n adran y Gogledd ac adran y De cyn ei fformat presennol fel cynghrair genedlaethol. Fe wnaethon ni newid ein henw a'n lleoliad chwarae i gyd-fynd â rheoliadau meysydd yr Uwch Gynghrair ac rydym wedi bod ym Mhort Talbot byth ers hynny. Rhoddais y gorau i chwarae ar ddiwedd tymor 2015/16 oherwydd fy iechyd, ac felly es i ati i helpu ein hysgrifennydd gyda rhedeg y clwb o ddydd i ddydd. Pan benodwyd hyfforddwr newydd ym mis Awst 2016, rhoddais gymorth iddo hyd at fis Tachwedd 2017 pan adawodd ein rheolwr. Yna, fe gymerais i rôl rheolwr dros dro, nes i mi dderbyn y swydd yn barhaol, ym mis Ionawr 2018.

O: Beth oedd barn pobl am bêl-droed menywod pan ddechreuoch chi gymryd rhan mewn pêl-droed menywod gyntaf?

H: Rydw i wedi bod yn chwarae pêl-droed menywod ers yn 15 oed. Ar y pryd, roedd pêl-droed yn cael ei gweld fel "chwaraeon i ddynion" i bob pwrpas, heb lawer o gyfleoedd i fenywod chwarae yng Nghymru.

O: Ydych chi'n credu bod canfyddiadau pobl wedi newid ers hynny, o'u cymharu â heddiw?

H: Ydw, mae'r canfyddiadau wedi newid ers 2005 ond rwy'n credu bod ffordd bell i fynd o hyd. Er bod pêl-droed, yn fy marn i, yn cael ei gweld fel "chwaraeon i ddynion" gan y mwyafrif, mae darllediadau o Gwpan y Byd y Menywod a phêl-droedwyr benywaidd yn dod yn fwy gweladwy ar y teledu wedi helpu i sicrhau bod y gamp yn cael ei derbyn ar raddfa ehangach.

O: Beth yw'ch atgof gorau o Glwb Pêl-droed Menywod Port Talbot?

H: Heb os, ennill gwobr 'Menyw'r flwyddyn' yng ngwobrau cyntaf Uwch Gynghrair y Merched ar ddiwedd 2018/19. Roedd hyn yn anrhydedd fawr ac yn dyst i ba mor dda y chwaraeodd y merched y tymor diwethaf. Hwn oedd fy nhymor llawn cyntaf wrth y llyw, ac fe gyrhaeddon ni'r safle uchaf erioed yn y gynghrair, sef 4ydd. Rydw i wir yn credu bod canlyniadau a llwyddiant y tymor diwethaf nid yn unig o ganlyniad i'r perfformiadau ar y cae, ond hefyd o ganlyniad i'r ysbryd anhygoel sydd yn y tîm a'r ysbryd o undod sydd gan bawb tuag at y clwb oddi ar y cae. Rydym yn grŵp clos iawn, fel un teulu mawr!

O: Beth yw eich gobeithion ar gyfer dyfodol yr Uwch Gynghrair?

H: Yn bersonol, hoffwn i weld y Gynghrair yn ehangu i 12 tîm, fel bod mwy o amrywiaeth yn y timau rydyn ni'n eu chwarae. Hoffwn i hefyd weld mwy o gymorth ariannol i'r clybiau sydd heb fod ynghlwm wrth Brifysgolion neu sefydliadau proffesiynol i greu maes chwarae gwastad o ran adnoddau. Yn olaf, rydw i'n gobeithio bydd y Gynghrair yn parhau i ddatblygu o ran safon y chwarae ac yn dechrau cynhyrchu mwy o chwaraewyr rhyngwladol i Gymru

Cefnogwch eich tîm!

#WPWL10 #OrchardWPWL

www.welshpremierwomensleague.co.uk

newyddion a syniadau.