newyddion a syniadau.

Ein 12 awgrym gorau ar gyfer arddangos mewn Sioe Fasnach

Mae'n amser camu i’r brig

Ydych chi'n chwilio am ffyrdd o greu stondin unigryw a chreadigol? Does dim angen i chi chwilio ymhellach. Yma yn Orchard, mae gennym dros 12 mlynedd o brofiad ym maes rheoli ac adeiladu stondinau ar draws pob sector yn y farchnad, yma yng ngwledydd Prydain ac yn rhyngwladol.

Nid yn unig ein bod ni’n rheoli ac yn adeiladu stondinau, rydym hefyd yn mynd i arddangosfeydd masnach ein hunain - felly fe wyddom beth sy’n gweithio orau, a hynny o ddwy ochr y geiniog.

Mae sioeau masnach yn un o'r amryw ffyrdd gwych o hyrwyddo eich brand, creu busnes newydd a chryfhau cysylltiadau, ond tybed a ydych chi’n gwneud rhywbeth sy’n atal eich brand rhag cyrraedd yr entrychion?

Cymerwch gip ar ein cynghorion ni ynglŷn â sut i wneud yn siŵr eich bod yn manteisio i'r eithaf ar sioe fasnach neu arddangosfa rydych yn ei mynychu ...

1. Pam ydych chi yno yn y lle cyntaf?

Fe ddylech chi bob amser gyfrifo cost eich presenoldeb mewn unrhyw arddangosfa neu sioe fasnach. Mae'n bwysig cadw llygad ar y fantais i chi. Peidiwch â mynd oherwydd "rydych bob amser yn mynd" neu oherwydd "cawsoch chi wybod bod lle sbâr ar y funud olaf". Ewch am ei fod yn werth buddsoddi ynddo!

2. Gan bwyll

Gwnewch yn siŵr eich bod yn hyrwyddo eich presenoldeb ymhell ymlaen llaw. Ceisiwch ddarganfod pwy fydd yn bresennol yn y sioe, ysgrifennwch ddatganiad cenhadaeth ynghylch pam rydych chi'n mynd, a sicrhewch fod eich disgwyliadau yn rhai realistig.

Cyngor craff: Ein nod ni yw rhestru 3 amcan ar gyfer pob diwrnod masnachu!

3. Beth ar y ddaear maen NHW'N ei wneud?

Mae'n bwysig cadw llygad barcud ar eich cystadleuwyr, yn enwedig o safbwynt gwerthu eich hun mewn sioe. Beth fyddwch chi'n ei wneud yn wahanol er mwyn dwyn sylw pawb?

4. Rhowch i mi 'H!'. Rhowch i mi 'W!'  Rhowch i mi 'B!'  - Beth mae hynny'n ei sillafu?

HWB! Bob bore, rhowch yr anogaeth hollbwysig yna i'ch tîm er mwyn eu hysgogi yn ogystal ag ailadrodd eich amcanion ar gyfer y diwrnod – er mwyn eu gwireddu go iawn.

5. Byddwch yn feiddgar. Byddwch yn wahanol.

Bydd defnyddio siapiau anghonfensiynol, stondinau creadigol neu graffeg sy'n dal y llygad yn sicr o fachu sylw pobl a gwneud iddynt fod eisiau gwybod mwy am eich brand.

6. Byddwch yn wych. Anhygoel. Rhyfeddol. Gafaelgar.

Graffeg sy'n denu'r llygad? Mae darnau pwrpasol yn gweithio lawn cystal. Ydy'n rhywbeth mae pobl erioed wedi'i weld o'r blaen? Wel, maen nhw wedi bellach. Ewch amdani!

7. Gwenwch

Cofiwch fod yn groesawgar ac ennyn diddordeb pobl - mae pobl yn hoffi rhyngweithio â wynebau cyfeillgar; po fwyaf deniadol y byddwch yn gwneud eich stondin y mwyaf y bydd pobl yn tueddu ei chofio.

8. #Llwyddiant #BydySioeFasnach

Fe wyddom fod pobl yn byw ac yn bod ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw, felly beth am gael wal cyfryngau cymdeithasol fyw i ddenu rhyngweithio cymdeithasol? Mae hefyd yn denu pobl i greu cyswllt â'ch cwmni (clyfar ynde?)

9. Y cyntaf i'r felin!

Dylech baratoi i fynd ar drywydd unrhyw gyswllt y diwrnod nesaf un – mae'n well gennym ni dreulio awr ychwanegol yn y digwyddiad bob nos (nes i ni gael ein hel allan o'r neuadd!) i fynd ar drywydd y cysylltiadau rydym wedi'u gwneud yn ystod y dydd.

10. Tamaid bach i aros pryd...

Cynigiwch ychwaneg os gallwch. Yn aml iawn, mae’n syniad da cynnig rhywbeth bach ychwanegol i'r ymwelwyr hynny i'ch stondin rydych am greu argraff dda arnynt: rhywbeth bach a) cofiadwy, b) perthnasol ac c) rhywbeth sy'n werth ei gadw, waeth pa mor fach a rhad ydyw.

11. Gadewch eich sodlau uchel ADREF

Cofiwch ddod â'ch esgidiau fflat i unrhyw sioe fasnach – byddwch ar eich traed drwy'r dydd!

12. Dysgu a thyfu

Yn olaf...dysgwch gan eraill. Gofynnwch i'ch cwsmeriaid presennol beth roedden nhw'n ei hoffi/ddim yn ei hoffi? Gofynnwch iddyn nhw pam y gwnaethant brynu oddi wrthych y tro cyntaf a gofynnwch i gyflenwyr tebyg beth sy'n gweithio'n dda iddyn nhw. Peidiwch ag anghofio gofyn i drefnwyr yr arddangosfa am eu barn nhw hefyd; fe fydd hi o fudd iddyn nhw eich denu yn ôl, felly y peth lleiaf y gallan nhw ei wneud yw dweud wrthych pwy oedd yno a beth oedd eu hadborth ehangach.

P'un a ydych am hyrwyddo eich brand; creu stondin bwrpasol a thrawiadol neu ddenu mwy o gwsmeriaid, dilynwch y cynghorion hyn ac fe fyddwch yn siŵr o lwyddo.

Siaradwch â'n tîm arddangosfeydd nawr

newyddion a syniadau.