newyddion a syniadau.

Chwe ffordd y gall ffrydio byw achub eich digwyddiad

Cyrraedd cynulleidfaoedd diderfyn drwy gael gwared ar gyfyngiadau capasiti a rhwystrau daearyddol

Wrth i bryderon byd-eang gynyddu ynghylch COVID-19, mae mwy a mwy o ddigwyddiadau, cynadleddau a chyfarfodydd yn cael eu canslo neu eu gohirio. Mae'r ansicrwydd ymhlith cyflenwyr a chleientiaid fel ei gilydd yn cynyddu, ac mae'n dechrau cael effaith ariannol ar fusnesau ledled y byd.  Fodd bynnag, yng nghanol yr holl bryder, daw eto haul ar fryn i'r diwydiant digwyddiadau.

Ffrydio ar y we. Gwe-ddarlledu. Ffrydio byw. Ffrydio fideos. Dyna'r geiriau sydd ar wefusau pob rheolwr digwyddiadau ar hyn o bryd.

Mae llawer o sectorau, o arddangosiadau a chynadleddau, i ddigwyddiadau mawr fel cyngherddau, digwyddiadau chwaraeon, a hyd yn oed perfformiadau theatr yn defnyddio ffrydio byw erbyn hyn. Dydy ffrydio byw ddim yn rhywbeth newydd, ond mae ei fanteision yn dod yn amlycach yn ystod yr adeg heriol yma, ac mae modd iddo chwyldroi y ffordd rydych chi'n edrych ar eich digwyddiad. 

Felly, os ydych chi'n ystyried ail-drefnu neu hyd yn oed ganslo eich digwyddiad, beth am ail-ystyried?  Dyma'r chwe phrif reswm pam mai ffrydio byw yw'r ateb o bosib. 

1. Arbed amser ac arian

Nid yn unig mae ffrydio ar-lein yn hawdd ei drefnu – ond mae hefyd yn hynod gost-effeithiol. Does dim costau teithio, dim costau llety; ac mae hefyd yn ecogyfeillgar! 

2.Cynyddu eich cyrhaeddiad byd-eang

Drwy gael gwared ar yr holl rwystrau, gan gynnwys cyfyngiadau daearyddol a chapasiti, gall cyrhaeddiad eich digwyddiad fod yn ddiderfyn. Gan ddefnyddio system ffrydio byw bwrpasol, hyblyg a blaengar, bydd modd i chi ddarparu profiad sefydlog a diogel i'r defnyddwyr – a bydd modd ei wylio ar-lein o unrhyw le yn y byd. 

3. Cyrraedd pob llwyfan

Rydyn ni'n gwybod bod gwahanol lwyfannau'n gweddu i wahanol gynulleidfaoedd, ond peidiwch â phoeni – rydyn ni wedi meddwl am hynny! Gallwch ffrydio i sawl llwyfan cymdeithasol ar yr un pryd, gan gynnwys Facebook Live ac YouTube.

4. Cadw diddordeb cynulleidfaoedd

Yn ogystal â ffrydio eich ffrwd camera byw, mae technoleg Llun-mewn-Llun (PiP) yn caniatáu i'ch cynulleidfa wylio'r digwyddiad a chynnwys y sgrin ar yr un pryd – felly does dim angen i chi boeni eu bod nhw'n methu gwybodaeth werthfawr. 

5. Adeiladu cymuned ar-lein

Drwy ffrydio'ch digwyddiad un-tro ar-lein mewn amser 'go iawn', mae'n rhoi ymdeimlad o fyrder i'ch cynnwys sy'n creu 'bwrlwm' ar-lein. Nid yn unig y bydd yn hybu rhyngweithio rhyngoch chi a'ch cynulleidfa, ond mae ganddo'r potensial hefyd i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, a allai ddatblygu'n gyfleoedd rhwydweithio newydd, a chynyddu ymwybyddiaeth brand a refeniw yn y pen draw. 

6. Ail-ddefnyddio'ch cynnwys dro ar ôl tro

Yn ogystal â gallu ffrydio'ch digwyddiad mewn 'amser go iawn', chi fydd yn berchen ar y cynnwys, a gallwch ei ddefnyddio fel y mynnwch ar ôl y digwyddiad. Gallwch recordio'r ffrwd a'i dangos ar ddyddiad arall, neu cadwch y cynnwys er mwyn i gynulleidfaoedd a'i methodd y tro cyntaf ei wylio drosodd a throsodd. 

Bodau dynol ydyn ni, ac felly byddwn ni bob amser yn ffafrio cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb oherwydd y rhyngweithiadau dynol sydd i'w cael yno. Fodd bynnag, mae ffrydio byw yn dod yn fwy o ran o'r pecyn digwyddiadau sy'n cynnig ffordd unigryw o gysylltu gyda'ch cynulleidfa ac sy'n gallu cynnig rhywbeth ychwanegol yn eich digwyddiad.    

“Er y bydd cyfnod y Coronavirus yn dod i ben yn naturiol, bydd rhith-ddigwyddiadau yn parhau. Mae'n bosib y bydd hyn yn drobwynt tuag at ddarparu digwyddiadau mwy effeithiol ar-lein i gyd-fynd yn naturiol â digwyddiadau mewn lleoliadau. Waeth beth yw'r achos, byddwch yn gwneud buddsoddiad cadarn mewn ased a fydd yn rhan o'r tirlun digwyddiadau o hyn ymlaen, yn ddi-os."

Thomas Koulopoulos, Sylfaenydd, Grŵp Delphi (darllenwch yr erthygl lawn yma)

Peidiwch â gadael i unrhyw beth rwystro eich digwyddiad nesaf – cysylltwch â'n tîm heddiw i weld sut gallwch ddod â ffrydio byw yn rhan o'ch cynllun digwyddiadau naturiol. 

Cysylltwch â'n tîm ffrydio byw

www.thinkorchard.com/live-streaming

T: 02920 100888

newyddion a syniadau.