newyddion a syniadau.

Ai Digwyddiadau Rhithiol yw’r ‘peth’ diweddaraf?

Gyda model newydd ar y gorwel, sut allwn ni ddisgwyl i’r diwydiant Digwyddiadau newid yn 2020?

Wrth i ni ddod i arfer â bywyd yn y cyfnod clo, nid dim ond ein bywydau personol sydd wedi newid, ond ein diwydiannau hefyd. Rydyn ni yma’n barod bob amser i roi’n meddwl ar waith ac edrych ar bethau o safbwynt gwahanol, er mwyn sicrhau bod ein busnes yn ffynnu yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Fel busnes, rydyn ni’n cynnal digwyddiadau rownd y flwyddyn (ac yn mynd i dipyn o ddigwyddiadau ein hunain hefyd!). P’un a ydyn ni’n arddangos busnesau mewn sioeau masnach, yn trefnu ciniawau neu seremonïau gwobrwyo, yn helpu cleient i arddangos eu brand i’r byd neu hyd yn oed yn cynnal parti; rydyn ni wedi bod ar flaen y gad o ran Digwyddiadau yn ein rhanbarth ni. Mae’r tirlun Digwyddiadau wedi cael ergyd sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn golygu na fyddwn ni’n cael ymgynnull mewn grwpiau mawr am gyfnod amhenodol. Roedd y dyfodol yn edrych yn llwm, ond dydy pethau ddim yn ddrwg i gyd chwaith – wrth i ni weld y byd digwyddiadau yn symud tuag at bresenoldeb newydd, rhithiol.

Sut bydd hynny’n edrych?

Yr hanfodion -

Wrth gwrs, mae popeth yn dibynnu ar yr hyn rydych chi’n chwilio amdano a’r hyn hoffech chi i’ch digwyddiad ei gyflawni. Nid pob digwyddiad sy’n gallu bod yn 100% rhithiol, ac rydyn ni’n gwybod hynny. A dyna lle mae’r model newydd hybrid yn dod i’r golwg. Mae llawer o ffyrdd o gael canlyniadau llwyddiannus wrth gadw at ganllawiau presennol y Llywodraeth a sicrhau bod pawb yn cadw’n hollol ddiogel.

Mae’r model yma’n golygu y gallwch barhau gyda’ch busnes a sicrhau bod eich cynulleidfa’n cadw mewn cysylltiad yn yr hinsawdd bresennol. Eisiau bwrw ymlaen gyda’ch cynhadledd? Mae hynny’n dal i fod yn bosib. Drwy gadw pellter diogel rhyngoch chi, mae’n bosib i gynadleddwyr lleol ddod yn ôl y bwriad gwreiddiol; a gall cynadleddwyr llai lleol ymuno ar-lein. 

Cynnwys –

Rydyn ni’n dweud o hyd bod ‘cynnwys yn allweddol’, ond mae hynny’n hollol wir. Ac fel mae pethau, mae cynnwys yn fwy allweddol nawr nag erioed! Mae’n bwysig cadw sylw eich mynychwyr digidol, fel nad ydyn nhw’n colli diddordeb ac yn gadael eich digwyddiad ar drawiad botwm. Gyda’r rhyngrwyd ar flaenau eu bysedd, rhowch reswm i’ch mynychwyr gysylltu gyda chi ac nid rhyw ddigwyddiad ar-lein arall sy’n gwneud yr un peth. Cadwch bethau’n gyson ac yn ddifyr, a rhowch gyfle i’ch mynychwyr gymryd rhan – boed hynny drwy sesiwn holi ac ateb fyw, systemau pleidleisio, arddangosiadau o gynnyrch neu hyd yn oed rwydweithio; mae digonedd o offer ar gael i’ch helpu chi i sefyll allan ac i gadw’ch cynulleidfa’n rhan o bethau.

Hyblygrwydd –

Mae’n siŵr eich bod wedi clywed llu o resymau pam mae rhai o’ch mynychwyr wedi methu dod i’ch digwyddiadau yn y gorffennol. Cyfyngiadau amser, apwyntiadau eraill, lleoliad daearyddol? Rydyn ni wedi’u clywed nhw i gyd hefyd. Mawredd mynd ar-lein yw bod llawer o’r hen broblemau yn diflannu. Mae modd cynnal digwyddiadau unrhyw adeg o’r dydd, eu darlledu i bwy bynnag hoffech chi, a does dim angen cael un lleoliad penodol. Ac mae hyn yn wir yn ehangach na’ch mynychwyr hefyd – beth am eich siaradwyr gwadd? Hyd yn oed os ydyn nhw ym mhen draw’r byd, mae cynnal eich digwyddiad yn rhithiol yn cau’r bylchau yma ac yn gallu gwneud pethau’n fwy hygyrch.

Mae digon o gyfle hefyd i gofnodi eich digwyddiad a’i rannu gyda’ch mynychwyr. Gwnewch yn siŵr nad yw’r gynulleidfa’n colli allan drwy roi mynediad iddyn nhw i ail-wylio’ch digwyddiad pryd bynnag sy’n gyfleus iddyn nhw.

Marchnata digidol –

Mae hwn yn gyfle gwych i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol am eich mynychwyr a fydd yn fuddiol ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Pam aros i’r digwyddiad ddechrau cyn siarad gyda’ch gwesteion? Bydd gwerthiannau tocynnau a phobl sydd wedi cofrestru yn rhoi data gwerthfawr i chi ar gyfer estyn allan at eich rhestr cyn y digwyddiad ac ar ei ôl. Mae cipio data yn ffordd wych o sicrhau eich bod yn parhau i gyfathrebu gyda’ch gwesteion, ac mae’n rhoi cyfle i chi anfon diweddariad gyda rhagor o newyddion a gwahoddiadau yn y dyfodol. Cofiwch ddefnyddio’ch cronfa ddata i gasglu adborth ar ôl eich digwyddiad hefyd!

Refeniw –

O safbwynt masnachol, mae rhai’n dadlau nad yw’n hyfyw codi prisiau uchel am docynnau digwyddiadau yn yr hinsawdd bresennol. Fe allai torri costau olygu colli incwm, ac er bod llawer o ddadleuon o blaid ac yn erbyn hynny, mae rhai pwyntiau i’w hystyried; -

Costau trydydd parti: Bydd y rhain yn gostwng yn sylweddol – dim costau arlwyo i’w hystyried, costau parcio, na ffioedd llety a hedfan.

Cyrhaeddiad cynulleidfa: Er y bydd rhaid i chi ostwng pris tocyn unigol ar gyfer eich digwyddiad o bosib, erbyn hyn mae eich rhwydwaith yn fyd-eang! Does dim cyfyngiadau o ran nifer y mynychwyr oherwydd maint y ganolfan, felly pam cyfyngu rhestr y mynychwyr?

Cyfleoedd Noddi: Nid yn unig mae llawer o gyfleoedd marchnata digidol i chi gael eich dannedd i mewn iddynt, mae rhagor o gyfle hefyd i gael noddwyr byd-eang. Mae cytundebau nawdd yn gallu cynyddu amlygiad brand ymhlith cynulleidfa fwy fyth gan ddenu cyfleoedd hysbysebu. Mae enghreifftiau diweddar o frandiau’n llunio cytundebau nawdd anhygoel yn cynnwys ComparetheMarket yn noddi Coronation Street ac M&S yn dod i gytundeb gyda Britain’s Got Talent.

 

Does dim dwywaith – i rai, mae meddwl am addasu i’r tirlun newydd yma yn 2020 yn gallu bod yn frawychus ac yn gam i’r tywyllwch. Rydyn ni’n hyderus y bydd y diwydiant digwyddiadau yn cael ei draed dano yn y byd newydd rhithiol yma, ac rydyn ni’n barod i’w groesawu. Mae ein tîm yn llawn cyffro wrth feddwl am fynd â digwyddiadau ar-lein a rhannu eu syniadau gyda’r byd.

Os ydych chi wedi gohirio neu ganslo digwyddiad oherwydd COVID-19 a bod gennych ddiddordeb mewn archwilio’r posibiliadau yma – anfonwch e-bost at [email protected]

newyddion a syniadau.