newyddion a syniadau.
UEFA 2019

Beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig?

Mae Al Wilson, Cyfarwyddwr Orchard yn wynebu'r cwestiwn mawr...:

Dwylo i fyny os oeddech chi'n un o'r rheini oedd yn meddwl 'erbyn y Nadolig, bydd popeth yn ôl i’r arfer'...? Yn sicr, roeddwn i’n un ohonyn nhw. Pan gawson ni ein gorfodi i gau'r swyddfa yn ôl ym mis Mawrth, roeddwn i’n meddwl yn onest y bydden ni nôl ymhen ychydig fisoedd. Fel pobl greadigol, rydyn ni’n enwog am fod yn optimistaidd ac rwy'n credu ein bod ni i gyd wedi meddwl hynny hefyd.

Fel un o asiantaethau digwyddiadau mwyaf Cymru, roedden ni’n wynebu'r un cwestiynau anodd ag yr oedd llawer o bobl yn ôl ym mis Mawrth - digwyddiadau, gigs, chwaraeon: popeth wedi dod i ben dros nos. Beth rydyn ni'n ei wneud? Sut mae ymateb? Am ba hyd y bydd hyn yn para? Cwestiynau rheolaidd yn ein cyfarfodydd a dim atebion amlwg.

Os ydych chi erioed wedi gweithio gydag Orchard, byddwch chi'n gwybod er gwaethaf ein maint, ein bod yn un tîm mawr. Fel erioed o'r blaen, tynnodd pawb at ei gilydd i greu syniadau anhygoel a dulliau arloesol o gyflawni yn ystod y cyfyngiadau. Mae yn ein natur ni i fod yn chwilfrydig ac i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyflawni pethau a dyna aethon ni ati i’w gwneud - ei ystyried fel un o'n briffiau creadigol mwyaf cyffrous erioed!

Pan fydd bywyd yn heriol, mynnwch gwrw bach ac ewch ati i synfyfyrio. O gyflwyno ymgyrchoedd hysbysebu cenedlaethol, cyfarwyddo o bell a ffilmio diogel oherwydd Covid, i greu digwyddiadau rhithwir o’r radd flaenaf gyda’n sêr amlycaf, rydym wedi helpu rhai o frandiau mwyaf Cymru i wireddu eu digwyddiadau marchnata ac ymgysylltu mewn ffordd sensitif a phwerus sy'n denu sylw. Cymerwch gip ar ddigwyddiad rhithwir a ddarparwyd gennym yn ddiweddar i un o'n cleientiaid i chi gael gweld drosoch eich hun - Gwobrau Staff 2020 Motonovo Finance

Ond fyddwn ni ddim yn cuddio y tu ôl i fasg i esgus ein bod ni'n 'gryfach nag erioed'. Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar y diwydiant digwyddiadau byw ac adloniant ac mae’n parhau i gael effaith enfawr, ac oherwydd yr ansicrwydd, rydyn ni wedi gorfod gwneud rhai penderfyniadau busnes anodd iawn. Penderfyniadau feddyliais i erioed y byddai'n rhaid i mi eu gwneud ac yn sicr fe wnes i ddim mwynhau eu gwneud. Fe wnaethon ni ymdrechu'n galed iawn i osgoi colli rhai o'n doniau gwych yn Orchard ond yn anffodus, bu'n rhaid i ni ffarwelio â rhai aelodau o'n tîm. Mae wedi bod yn anodd ond un o'n gwerthoedd cryfaf yw tryloywder a gonestrwydd - felly fyddwch chi ddim yn ein gweld ni yn ceisio ei guddio gyda negeseuon marchnata ymosodol sy’n dweud, 'rydyn ni'n fwy ac yn well nag erioed o'r blaen'. Yn hytrach, fe welwch chi ni yn codi gwydr enfawr i'n tîm (a'n ffrindiau) anhygoel sy'n rhan o gorff ac enaid Orchard. Y rhai sydd wedi cadw'r olwynion i droi er gwaethaf rhai cyfnodau heriol a gwallgof (diolch o galon i famau a thadau WFH). Y rhai sydd wedi cefnogi Orchard a'n cleientiaid yn ddiamod. Y rhai sy'n dod ag Orchard yn fyw.

Fel llawer, rydyn ni’n defnyddio hyn fel cyfle i ailsefydlu - er mwyn sicrhau ein bod yn addasu i'r hyn sydd ei angen arnoch chi, ein cleientiaid, wrth symud ymlaen. Gwyddom ei bod yn amhosibl i ni wybod beth fydd yn digwydd ar hyn o bryd ac fe wyddom fod cyllidebau'n crebachu a bod cynlluniau'n newid yn gyson. Ond gallwch fod yn dawel eich meddwl ein bod ni yma, yn dal i gynnig ein holl wasanaethau o safon - o ymgyrchoedd integredig, i dechnolegau trochi, o gysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol i gynnwys digidol, cynllunio a phrynu cyfryngau i gynhyrchu creadigol a ffilm i ddigwyddiadau rhithwir. Os ydych chi'n gleient i ni ar hyn o bryd, fyddwch chi ddim yn sylwi ar wahaniaeth yn ein gwasanaeth neu'n darpariaeth, ond y tu ôl i'r llenni rydyn ni'n cynllunio’n ofalus.

Felly ymunwch â ni (mae pob dydd yn ddydd Gwener nawr, ynte?) i godi gwydraid i'n tîm ac i chi - ein cleientiaid (o’r gorffennol, y presennol neu'r dyfodol). Rydym i gyd yn ymdopi â hyn gyda’n gilydd a bydd hyn oll yn bennod arall o'n stori. Fe gyrhaeddwn ni’r lan, ac fe fydd hi’n ddigwyddiad a hanner ar yr ochr arall...

Cysylltwch ag un o'n tîm i weld sut y gallwn ni eich helpu chi.

newyddion a syniadau.