newyddion a syniadau.
Wine glasses at Christmas

Ein 3 rheswm pennaf i chi roi parti Nadolig rhithwir i'ch staff eleni.

Roedd 2020 yn flwyddyn na allai'r un ohonom byth fod wedi'i rhagweld. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod angen canslo parti Nadolig blynyddol y swyddfa. Os rhywbeth, onid yw’n fwy o reswm i ddathlu?

Felly, gwisgwch eich dillad parti, cymerwch lasied o win poeth: dyma ein 3 rheswm pennaf pam mae angen i chi roi'r parti Nadolig gorau erioed i'ch staff eleni - yn rhithwir.

1.   Hwb i forâl eich tîm ar ôl blwyddyn anodd

Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen hwb ar eich tîm. Wel mae hynny’n wir am bawb mae’n siŵr! Maen nhw wedi gorfod addasu i ffyrdd newydd sbon o weithio, tra'n cadw'r olwynion i droi mewn cyfnod heriol a gwallgof. Felly, beth am ddweud diolch iddyn nhw am eu gwaith caled a gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi drwy godi gwydraid i'w hyblygrwydd a'u gwydnwch, a rhoi parti cwbl haeddiannol iddyn nhw.

Ond sut ydych chi'n gwneud eich parti Nadolig rhithwir yn wahanol i'ch cyfarfodydd Zoom dyddiol? Fe wyddon ni fod pawb wedi syrffedu ar Zoom ar hyn o bryd, ac mae'n debyg eich bod yn credu mai'r peth olaf sydd ei angen ar eich staff yw cyfarfod rhithwir arall. Ond, nid cyfarfod Zoom dyddiol arferol fydd hwn. Bydd yn cyflwyno’r adloniant rhithwir gorau posib iddyn nhw. Dyma rai ffyrdd o ymgysylltu â'ch staff a dod â hwyl yr ŵyl iddyn nhw:

  • Creu cyffro cyn y parti – Anfonwch wahoddiadau thema wedi'u brandio, neu fagiau parti, ymlaen llaw sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gychwyn y parti. Er bod y parti yn un rhithwir, does dim rheswm pam mae'n rhaid i'r gwahoddiad fod yn rhithwir – mae pawb wrth eu bodd yn derbyn gwahoddiad go iawn!
  • Pennu thema – ewch am foethusrwydd siwtiau ffurfiol, neu gystadleuaeth y Siwmper Nadolig Hyllaf! Cynigiwch wobrau fel 'y wisg orau' fel cymhellion i gymryd rhan.
  • Sbort a Sbri Gwallgo – gyda chwisiau a gemau fel Bingo Nadoligaidd, Karaoke Nadolig neu hyd yn oed cystadleuaeth bobi Nadolig.
  • Dewch i ddawnsio! – drwy gynnal dawns ar lawr y gegin gyda DJ, band byw neu beth am godi gwên gyda chomedïwr...Mae'n barti wedi'r cyfan! A phwy na fyddai wrth ei fodd yn dawnsio i Mariah a Shakin' Stevens?
  • Beth am roi cynnig ar ar Brofiad ffotobwth rhithwir
  • Ewch ati i greu'r awyrgylch parti Nadoligaidd gorau posibl gyda gwestai enwog!

Ac mae wastad mantais yn gysylltiedig â hyn, gallwch wneud hyn oll tra'n dal i wisgo’ch slipars Nadolig cyfforddus - ac fe fydd neb callach. Noson sy’n garedig i’r traed!

2.   Atgyfnerthu eich cwmni fel y cyflogwr o ddewis mewn ffordd gadarnhaol

Drwy wobrwyo, cydnabod a dathlu eich staff byddwch yn eu hatgoffa pam yn union maen nhw’n gweithio i chi. Bydd gwella buddsoddiad emosiynol eich staff yn eich cwmni yn cynnal eu brwdfrydedd ac yn eu cadw'n ymroddedig ac, mae cael pawb at ei gilydd yn rhoi cyfle iddynt ailgysylltu - ble bynnag y bônt. Credwch chi ni, mae eich staff yn mynd i'ch caru chi am hyn!

3.   Cyfle i edrych i'r dyfodol

O’r argyfwng prynu papur tŷ bach, i’r cyfyngiadau, i’r cyfnod clo a’r gair 'ff' ofnadwy yna - 'ffyrlo'; does dim dwywaith bod 2020 i’w chofio fel hen flwyddyn wallgof. Ond - ewch yn eich blaen i 2021 ar nodyn cadarnhaol. Os mai chi yw'r Prif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr, neu arweinydd Tîm, mae hwn yn gyfle gwych i ysbrydoli eich staff gydag optimistiaeth, gan nodi strategaethau, a'u paratoi am beth bynnag a ddaw yn sgil y flwyddyn i ddod. Wedi’r cyfan, mae pawb angen ychydig o ysbryd cadarnhaol ar hyn o bryd.

Ydych chi'n dymuno cynnal parti Nadolig heb ei ail i’ch staff? Dydy hi ddim yn rhy hwyr! Cysylltwch gyda'n tîm cymerwch gip ar ein pecynnau parti Nadolig rhithwir a dysgwch sut y gallwn ni eich helpu chi i ddod â'ch parti Nadolig rhithwir yn fyw.

*Teams/ Google Hangout / nodwch yma!

CYSYLLTWCH GYDA'N TIM

 

"Ar ôl gorfod canslo ein noson wobrwyo wreiddiol oherwydd Covid-19, daeth Orchard o hyd i ffordd o ddod â'n gwobrau yn ôl yn fyw bron. Roedd y tîm yn wych ac yn gweithio mor galed i wneud i'r digwyddiad hwn weithio, o ddod o hyd i westai enwog o'r radd flaenaf, cynhyrchu'r digwyddiad ac anfon dros 400 o flychau parti allan at gydweithwyr ledled y DU! Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol ac yn ffordd o gysylltu'n wych â'n cydweithwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn"
Tîm Digwyddiadau Cyllid Motonovo

newyddion a syniadau.