digwyddiad dathlu

// MotoNovo Finance

Y briff

Rheoli digwyddiad Gwobrau Staff 2020 Motonovo Finance.

Mae'r digwyddiad hwn yn un mawr yng nghalendr Motonovo – gyda chyfle i staff ymlacio’n llwyr, dathlu ac ymfalchïo mewn llwyddiannau unigol a chyflawniadau’r cwmni yn ystod y 12 mis diwethaf.

Cyn COVID, roedd ein tîm wrthi’n cynllunio - yn edrych ar leoliadau addas a chynllunio’r logisteg ar sail thema eleni. Ond, gyda’r cyfyngiadau a achoswyd gan y pandemig byd-eang, bu'n rhaid i'n tîm ystyried opsiynau newydd. Yn ffodus, rydyn ni’n gwybod ambell beth am ddigwyddiadau digidol ac ymddiriedodd Motonovo ynom ni i weithio ar 'Gynllun B'

photo showing Stephen Mulhern on stage

Atebion

Trodd Gwobrau Staff Motonovo yn 2020 yn ddigwyddiad digidol gyda gwahaniaeth – cynlluniwyd ein model hybrid i sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf posibl â staff, a fyddai am y tro cyntaf yn cyfnewid noson allan yn y dref am noson gartref – ac roedd yn bwysig i ni roi rheswm iddyn nhw gymryd rhan a pharhau i wylio drwy gydol y noson.
Cyn y digwyddiad, crëwyd 400x Pecyn Gwobrau a bostiwyd at bob aelod o staff cyn y digwyddiad. Roedd pob pecyn yn cynnwys:

  • Gwahoddiad swyddogol i'r Gwobrau, gyda manylion am sut i fewngofnodi
  • Popcorn
  • Poteli bach o win

Fe wnaethon ni hefyd recordio cynnwys cyn y digwyddiad byw, a oedd yn cynnwys cyfweliadau ag aelodau o dîm Motonovo a fyddai'n cael eu ffrydio drwy gydol y noson.

O ran y digwyddiad ei hun, doedd dim lleoliad gwell na phencadlys Orchard i gynnal y noson. Roedd ein swyddfa cynllun agored yn golygu ein bod yn gallu adeiladu set bwrpasol, oedd yn ddelfrydol ar gyfer ffrydio'r digwyddiad cyfan yn fyw a sicrhau bod ein tîm yn gweithio 'y tu ôl i'r llenni' yn ddiogel. Defnyddiodd ein tîm cynhyrchu gamerâu rig i gipio bob eiliad gan ganiatáu i staff oedd yn gwylio gartref brofi'r digwyddiad drostynt eu hunain.

Ac o ran cyflwynydd y noson? Rydyn ni’n gwybod nad yw unrhyw ddigwyddiad yn gyflawn heb yr MC iawn – rhywun sy'n gallu gwneud i’r dorf chwerthin, cynnal eu diddordeb a chreu profiad bythgofiadwy. Dyna pam y gwnaethon ni ddewis y bersonoliaeth teledu chwedlonol, Stephen Mulhern. Ymunodd cyflwynydd 'In for a Penny' â ni ym mhencadlys Orchard; er mawr syndod i staff Motonovo nad oeddent yn disgwyl hyn o gwbl!

Canlyniadau

  • Digwyddiad hybrid llwyddiannus o ansawdd uchel, wedi'i ffrydio drwy Vimeo
  • 433 o weithwyr Motonovo yn cymryd rhan drwy gydol y nos
  • 11 gwobr ac enillwyr
  • MC blaenllaw a oedd yn rhagori ar ein disgwyliadau
  • Anfonwyd dros 400 o flychau o win a phopcorn allan
  • 1 cleient hapus iawn

Gadewch inni ddod â'ch digwyddiad rhithwir chi yn fyw.

Mynnwch sgwrs gyda tim digwyddiadau digidol heddiw

photo showing popcorn and wine