Ymgyrch cyfryngau ar gyfer Dickies: 'Hard Working since 1922'.

// Dickies

Y briff

Codi proffil a sbarduno gwerthiant Dickies Workwear a'r ychwanegiadau newydd i'r casgliad 'Hard Working Since 1922'.

Amcanion allweddol

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o frand Dickies Workwear, a'r ystod newydd o ddillad
  • Gyrru gwerthiant
  • Cyrraedd crefftwyr masnachol a selogion DIY

Dealltwriaeth

Daeth ymchwil gychwynnol i'r farchnad i'r casgliadau canlynol:

Mae camddealltwriaeth yn bodoli ynghylch cefndir crefftwyr ifanc, gyda 80% ohonynt yn ennill cymwysterau safon uwch neu gyfwerth, a hanner ohonynt yn dod o gefndir prifysgol. Mae hyn yn cymharu â'r ddelwedd boblogaidd o weithiwr crefft a oedd wedi gadael yr ysgol yn un ar bymtheg oed, gweithio yn y maes ac yna cryfhau'r profiad hwnnw yn nes ymlaen gyda chymhwyster galwedigaethol – sef rhywbeth oedd yn wir ar gyfer y genhedlaeth hŷn yn gyffredinol. 
Wrth edrych ar yr oriau cyfartalog fesul wythnos a dreulir ar y cyfryngau, roedden ni'n gallu gweld bod gweithwyr medrus yn llawer mwy tebygol o wrando ar y radio na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Ateb

Roedd tri cham i'r gwaith - Medi, Hydref a Thachwedd - gan ddefnyddio'r radio, y wasg a chyfryngau ar-lein.

  • Roedd targedu tactegol ar AdMobile yn ein galluogi i dargedu radiws 1km o fasnachwyr DIY, a'r rhai a oedd wedi ymweld â siopau dillad masnach, lleoliadau masnach ac ati, a chanddynt ddiddordeb mewn dillad gwaith newydd, yn ogystal â gwaith proffilio cyd-destunol. Roedd hyn yn ein galluogi ni i gyrraedd crefftwyr masnachol gyda hysbyseb a fyddai'n berthnasol iddyn nhw
  • Roedd defnyddio radio TalkSPORT yn ein galluogi ni i fod yn berthnasol i’n demograffeg darged. Roedd pob slot wedi'i drefnu cyn 4pm i gyd-fynd â'r diwrnod gwaith 'ar y safle', a gwireddwyd cyfanswm o 100.4% o ran argraffiadau.
  • Roedd mewnosodiadau yn The Sun wedi sicrhau cyrhaeddiad amcangyfrifedig o 1,800,000 fesul mewnosodiad
  • Defnyddiwyd mwy o orsafoedd radio prif ffrwd mewn ardaloedd a dargedwyd - Heart Sussex a Heart West. Roedd hyn yn ddelfrydol ar gyfer cynnal a chynyddu ymwybyddiaeth o'r brand i bobl nad oeddent yn rhan o'r diwydiant masnach ei hun.

Gan fod defnyddio TalkSPORT wedi bod yn llwyddiannus o ran gweithgarwch wedi'i gynllunio a gwaith targedu cynulleidfaoedd, gwnaethom argymell cynnal ymgyrch hyrwyddo a oedd yn cynnwys amser ar yr awyr a chystadleuaeth ar-lein. Roedd y gyfradd ymgysylltu yn uchel iawn ar gyfer y gystadleuaeth gyda rhyw dair i bedair gwaith yn fwy o bobl yn cymryd rhan na chystadleuaeth ar-lein arferol ar TalkSPORT.

Yn gyffredinol, llwyddwyd i gyflawni'r holl waith cyfryngau yn unol â'r cynllun, gan ragori arno mewn rhai achosion, ac fe wnaethon ni sicrhau rhai gostyngiadau gwych o ran cyfraddau. Yn ôl yr adborth anecdotaidd a gafwyd, nodwyd bod yr hysbysebion wedi cael eu clywed gan y gynulleidfa berthnasol a gwelwyd cynnydd yn y traffig ar y we a chynnydd mewn gwerthiannau mewn ymateb i'r ymgyrch hon.