Arddangosfeydd Bwyd Rhyngwladol 2011.

// Llywodraeth Cymru

Y briff

Ers 2011, rydym wedi cael ein contractio gan Lywodraeth Cymru i gynllunio, rheoli prosiect, adeiladu a darparu stondin grŵp Cymru yn y Digwyddiad Bwyd Rhyngwladol

Atebion

Mae'r Digwyddiad Bwyd Rhyngwladol yn rhoi llwyfan i weithgynhyrchwyr bwyd a diod arloesol a blaengar o bob cwr o'r byd ac mae'n gyfle i ddarganfod tueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn nigwyddiad diwydiant bwyd a diod mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain.

Roedd dyluniad y stondin a gynhyrchwyd gennym yn ymgorffori arddangosfa o gynhyrchion gan grŵp o arddangoswyr o Gymru, ac yn eu plith roedd cwmnïau yn amrywio o ficrofusnesau, crefftwyr, busnesau bach a chanolig i gwmnïau mawr. Roedd Pafiliwn y Grŵp yn mesur 400 metr sgwâr ac adeiladwyd y stondinau gyda system fodiwlaidd Maxima.

Roedd ein gwaith ni yn cynnwys dylunio stondin arddangos; cludo a chodi'r stondin; gwaith cyswllt a rheolaeth yr holl bartneriaid; rheoli'r prosiect; cludo cynhyrchion; gwaith creadigol a dylunio; cyfieithwyr; datblygu'r we; paratoi pecynnau briffio; rheolaeth gyllidebol; archebu gwasanaethau; a chefnogaeth yn ystod y digwyddiad.

Buom hefyd yn gyfrifol am gyflenwi cegin weithredol gyflawn a oedd yn caniatáu i'r gwaith samplo gael ei gynnal ar y stondin, gan sicrhau cyfleusterau dŵr a gwastraff i'r gegin, ynghyd ag offer coginio gyda mannau gwaith ar gyfer paratoi bwyd.

Profodd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol i Lywodraeth Cymru a'r partneriaid oedd yn arddangos. Cafwyd nifer dda o ymholiadau yn y digwyddiad ac roedd ymweliad â stondin Cymru yn cael ei ystyried fel digwyddiad "na ddylid ei golli".

Ers dyddiau cyntaf Orchard, rydym wedi meithrin enw da a phrofiad o ran cynnig syniadau dylunio ymarferol ac unigryw i'n cleientiaid ar gyfer stondinau arddangos modiwlaidd a thraddodiadol, gwaith rheoli prosiect effeithiol a logisteg.

Gan weithio ar y cyd ag is-adran Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, mentrau megis y Clystyrau, Arloesi Bwyd Cymru, Sgiliau Bwyd Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, ac mewn partneriaeth â thros 100 o gynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru, rydym yn parhau i ddylunio ac adeiladu stondinau arddangos ledled y byd - o wledydd Prydain, i Amsterdam, Lyon, Köln, Paris, Barcelona, Dubai, Efrog Newydd, Hong Kong, Shanghai a Singapore.

Waw!!! Am sioe wych, stondin wych, trefniadau gwych, roedd popeth yn wych!!! 

Roedd hi'n hyfryd cyrraedd yno a'r cyfan roedd angen i ni ei wneud oedd gwerthu'r cwmni i'r byd, ac yna mynd adref gan adael y criw i dorchi'u llewys a datgymalu a phacio'r stondin. 

Da iawn bawb, dydy e ddim yn brosiect hawdd o bell ffordd ond roeddem oll yn falch iawn ohonoch, roedd y stondin yn edrych yn anhygoel.