Lansio brand MotoNovo findandfundmycar.com.

// MotoNovo

Y briff

Lansio brand newydd i ddarpar brynwyr ceir mewn sector cystadleuol a phrysur iawn.

findandfundmycar.com 'feel good car buying' advert on a motorway bridge

Amcanion allweddol

  • Adeiladu ymwybyddiaeth o frand, ymddiriedaeth a hygrededd ymhlith pobl yn y DU yn gyflym
  • Defnyddio'r cyfryngau darlledu i sicrhau adnabyddiaeth o'r brand, a chyflwyno neges glir a syml i bobl yn y DU
  • Cynyddu traffig i’r wefan drwy hysbysebion a'r cyfryngau 

Dealltwriaeth

Buom yn gweithio ar y strategaeth farchnata a'r cynllun cyfryngau am 18 mis cyn lansio'r brand ym mis Ionawr 2018. 

Fel rhan o'r strategaeth farchnata gychwynnol, fe gynhaliom grwpiau ffocws yn ein Lab, ynghyd ag ymchwil i'r farchnad o ran profiadau prynu ceir, y brand, y categori a'r cystadleuwyr. Ar ôl pori drwy'r holl ffeithiau i ddod o hyd i graidd y wybodaeth, roedd modd i ni ddeall proses pobl wrth brynu ceir, ac fe wnaethon ni ddysgu bod y modd yr oedd y daith honno yn gwneud i chi deimlo yn bwysicach na'r hyn yr oedd yn ei gyflawni mewn gwirionedd. 

A findandfundmycar.com 'feel good car buying' advert on a digital roadside screen

Ateb

O'r wybodaeth yma felly, roedd ein timau dylunio a chynhyrchu creadigol yn gallu dod â'r brand yn fyw – 'teimlo'n dda wrth brynu car', drwy greu ac adeiladu hunaniaeth y brand, a chreu yr hysbysebion teledu, a gafodd eu darlledu yn genedlaethol yn ystod oriau brig. 

Gan adeiladu ein cynllun cyfryngau ar sail y wybodaeth yma, fe ddewisom sianeli cyfryngau darlledu a fyddai'n sicrhau'r cyrhaeddiad uchaf cyn gynted â phosibl. Gyda'r lansiad, y nod oedd denu cymaint o sylw â phosibl i gyfleu'r neges 'teimlo'n dda wrth brynu car' ar hysbysfyrddau, safleoedd awyr agored, bysiau lleol, teledu, radio ac AdSmart, gan gynnal y lefel yma o weithgaredd drwy gydol y flwyddyn i atgoffa pobl o frand findandfundmycar.com ar gyfer pan fyddan nhw'n barod i newid eu car.

Roedd hwn yn brosiect arall oedd yn amlygu manteision ein gwaith cyfangwbl integredig. 

Ystadegau yn seiliedig ar ymchwil 6 mis HPI Morar Wave 4:

  • Cynnydd o 19% mewn ymwybyddiaeth o frand findandfundmycar.com fel brand sy'n gwerthu ceir a/neu gyllid
  • Byddai 47% o'r rhai hynny oedd yn ymwybodol ohono yn ystyried defnyddio'r brand

Helpodd y tîm yn Orchard ni i lansio brand mewn marchnad gystadleuol ac adeiladu ymwybyddiaeth o'r brand o 0 i 19% mewn cwta 6 mis o'r lansiad ei hun, gyda 47% yn ystyried defnyddio ein safle wrth brynu neu ariannu car.

Mae'r ymgyrch wedi llwyddo yn ôl yr holl fesuryddion a'r dangosyddion allweddol oedd gennym ac mae hyn yn dyst i'r strategaeth ar gyfer y cyfryngau, y cynllunio a'r gweithredu a gyflawnwyd gan Orchard.

London traffic, including a bus with a 'findandfundmycar.com' advert on the back, driving past a 'findandfunmycar.com' digital screen advert