Ymgyrch brand 30mlwyddiant Nolan.

// Nolan

Y briff

Creu ymgyrch ddifyr i nodi pen-blwydd Nolan yn 30, tra'n pwysleisio gwerthoedd y brand o ran darparu cynnyrch o safon a gwasanaeth rhagorol a dibynadwy. 

couple sitting on sofa

Amcanion allweddol

  • Tynnu sylw at garreg filltir allweddol yn hanes masnachu Nolan
  • Cynyddu gwerthiant
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o frand
  • Creu ymgyrch a fyddai'n cyrraedd demograffeg newydd ac iau tra'n dweud diolch hefyd i'r cwsmeriaid ffyddlon.

Dealltwriaeth

Ar ôl gweithio gyda Nolan ers 10 mlynedd, mae gennym ddealltwriaeth wych o'r hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus iddyn nhw a'r hyn sy'n parhau i fod yn llwyddiannus. Teledu fu prif elfen y cynllun erioed, gyda chyfryngau eraill i gyd-fynd â hyn, felly, fel rhan o strategaeth yr ymgyrch, roedd angen i ni ystyried a oedd y math hwn o gyfryngau yn dal i fod yn effeithiol ar eu cyfer nhw. Er mwyn ein galluogi ni i wneud hyn, darparodd Nolan eu ffigurau gwerthiant i ni o'r blynyddoedd blaenorol er mwyn i ni allu eu dadansoddi a gweld pa elfennau oedd yn deillio o'r cyfryngau. O hyn, fe wnaethon ni drafod a chyflwyno argymhellion ar gyfer opsiynau ar gyfer y cyfryngau a oedd yn cynnwys dadansoddiad o gystadleuwyr, dewisiadau cyfryngau y gynulleidfa darged, ystyriaethau creadigol ac yna fe gyflwynwyd canfyddiadau'r ymchwil i'r cleient, gan ddefnyddio hyn fel sail i'n gwaith cynllunio.

Gan weithio ar y cyd â Nolan, roedden ni'n deall y byddai gennym ddwy ardal ddaearyddol, sef Caerfyrddin a Chaerdydd, gyda dau brif ddemograffeg, sef y rheini a oedd wedi lled-ymddeol/wedi ymddeol 50+ oed, a chyplau proffesiynol 35-40+ oed. 

man standing in front of red window

Ateb

Gan ein bod eisoes wedi dod i'r casgliad bod teledu yn dal i weithio iddyn nhw, ymgorfforwyd amser awyr ITV yn y cynllun gan fod y rhaglenni hynny yn boblogaidd gyda'n cynulleidfa darged. Roedd ein hargymhelliad yn seiliedig ar ystyried nifer o ffactorau fel: hyd yr hysbyseb, cost, ansawdd, cynulleidfaoedd masnachu, adeiladu cyrhaeddiad yn erbyn amlder y neges, strategaeth raglennu a natur dymhorol y maes.

Fe wnaethon ni hefyd gynnwys fideo ITV ar alw (VoD) i'w brofi, a gweithgarwch ar S4C i gynnwys rhaglennu Cymraeg, er mwyn rhoi hwb i ochr teledu yr ymgyrch. Er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd yn ogystal, fe wnaethon ni hefyd ehangu'r gweithgaredd a defnyddio cyfryngau eraill, gan gynnwys hysbysebion y tu allan i'r cartref (OOH) a hysbysebion sinema wedi'u cynllunio'n strategol, gyda'r bwriad o gyd-daro ag un neu ddwy ffilm fawr oedd yn cael eu rhyddhau.

Creodd ein tîm cynhyrchu hysbyseb newydd sbon hefyd, a fyddai'n cael ei olygu'n bwrpasol er mwyn creu asedau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, a chyfryngau ar-lein eraill. Mae bob amser yn hanfodol i ni sicrhau bod y cleient yn gallu manteisio i'r eithaf ar yr hysbysebion rydyn ni'n eu creu.

Buon ni'n gweithio'n agos gyda Nolan i gytuno ar strategaethau rhaglenni bob mis, ac anfonwyd diweddariadau wythnosol ar gynnydd tra'r oedd yr ymgyrch yn fyw. Mae'r cyswllt rheolaidd yn rhoi gwybod i'r cleientiaid beth oedd yn digwydd gyda'u hymgyrch bob amser, ac yn rhoi cyfle iddyn nhw roi mewnbwn wrth ei chynllunio. Fe wnaethon ni adolygu'r gweithgaredd ar ôl yr ymgyrch a gweld ein bod wedi cyflawni neu ragori ar bob elfen o'r cynllun.