Profiad rhith-wirionedd Stay Safe.

// Western Power Distribution

Y briff

Cyflwyno profiad rhith-wirionedd sy'n addas ar gyfer plant, gan amlygu peryglon trydan a sut i gadw'n ddiogel mewn sefyllfa a allai fod yn beryglus.

Amcanion allweddol

  • Creu ffilm fer i dynnu sylw at beryglon llinellau trydan a/neu orsafoedd trydan i blant 12 oed a hŷn
  • Mae'n rhaid iddi fod yn realistig er mwyn i blant uniaethu â’r sefyllfa a bod yn ddigon cofiadwy i dynnu sylw at y peryglon
  • Rhaid iddi fod ar gael i'w gweld drwy sianelau cymdeithasol (YouTube, Facebook, ayyb), gwefan Western Power Distribution a bod ar gael ar lwyfannau rhith-wirionedd a 360

Ateb

Un o'r pethau gorau am rith-wirionedd yw ei allu i gludo'r gwyliwr i ganol y stori, gan greu empathi a mwy o ddealltwriaeth na fideo arferol.

Penderfynon ni adfywio un o hen fideos diogelwch Western Power Distribution gyda rhith-wirionedd, gan roi blas modern iddi tra'n parhau i ddangos peryglon is-orsafoedd trydan. Roedd y fideo diogelwch gwreiddiol yn dangos bachgen ifanc yn taflu ffrisbi i mewn i is-orsaf yn ddamweiniol, gan ddringo i mewn ar ei ôl, ac yna'n cael ei drydanu. Rhoddwyd gwedd newydd i'r stori drwy gael grŵp o ffrindiau – un ohonynt yw'r gwyliwr, sy'n hedfan drôn bychan sydd yna'n cael ei chwythu'n ddamweiniol i mewn i'r is-orsaf. Yna, mae'r plant yn dringo ffens ac yn trafod y peryglon a'r camau diogelwch y dylent eu cymryd; er hynny, mae un plentyn yn mynd ati i dorri rheoliadau diogelwch ac fe gaiff ei drydanu.

Mae'r gwyliwr yn profi'r uchod o safbwynt un o'r plant. Byddan nhw'n siarad â'i gilydd ac yn gweld eu ffrind yn cael ei drydanu. Er ei fod yn ysgytwol, fe wnaethon ni sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn modd chwaethus, gan sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y gynulleidfa darged a'r dibenion a fwriadwyd.

Gyda chaniatâd Western Power Distribution, ffilmiwyd y golygfeydd mewn hen is-orsaf sydd bellach yn cael ei defnyddio at ddibenion hyfforddi. Ymhlith ein criw roedd staff cynhyrchu, tîm colur, cydlynwyr stynts a phyrotechneg. 

Gyda'n gilydd, fe wnaethon ni greu profiad cofiadwy a fydd yn gwneud i blant feddwl ddwywaith cyn peryglu eu bywydau o gwmpas trydan, ac mae'r cynnwys yn cael ei ddefnyddio gan Western Power Distribution ar eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau hyrwyddo ac ar deithiau ysgol.

"Mae gennym berthynas wych ag Orchard. Mae eu hymroddiad i'n prosiect yn amlwg ym mhob agwedd – tîm proffesiynol a chreadigol iawn sy'n ymdrechu i wireddu ac i ragori ar ein disgwyliadau. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'n fawr eu sylw i fanylder ac agwedd greadigol wrth ddatblygu/hyrwyddo ein neges diogelwch trydan drwy rith-wirionedd, sef yr enghraifft gyntaf yn y diwydiant."