Ymgyrch 'Ewyllys am ddim' Gofal Canser Tenovus ar y cyfryngau.

// Gofal Canser Tenovus

Y briff

Yn dilyn cyfres o ymgyrchoedd llwyddiannus dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, cawsom y dasg unwaith eto o gynllunio a gweithredu ymgyrch 'Ewyllysiau am ddim' ar gyfer 2019, gan annog aelodau'r cyhoedd i wneud ymholiadau a threfnu gwasanaeth ewyllys am ddim gyda chyfreithiwr penodedig. 

Amcan allweddol

  • Cynyddu niferoedd y bobl sy'n trefnu gwneud rhodd drwy eu hewyllys, a'r mesuriad o lwyddiant y cytunwyd arno oedd nifer y bobl a fyddai'n cofrestru

Dealltwriaeth

Adolygwyd ymchwil gan Gofal Canser Tenovus, ynghyd â gwersi a chanlyniadau allweddol o'r ymgyrchoedd blaenorol i deilwra ein dull gweithredu mewn ffordd a fyddai'n rhagori ar y canlyniadau gwych blaenorol. Gwyddem mai menywod 55+ oedd y gynulleidfa darged allweddol yng Nghymru, ac y gellid eu categoreiddio yn y grŵp 'bywyd cefn gwlad, blynyddoedd euraidd, di-forgais sy'n hoff o deithio' – ac mae pob un ohonyn nhw yn fwy tebygol o roi i elusennau.

Ateb

O'r ymgyrchoedd blaenorol gwyddem fod amser ar yr awyr ar ITV yn perfformio'n arbennig o dda o ran cyrraedd eu cynulleidfa darged graidd, felly roeddem yn awyddus i gynnwys hyn ar y cynllun eto. Oherwydd ein perthynas agored, llawn ymddiriedaeth â gofal Canser Tenovus, roedden ni'n gallu cynnig opsiynau gwahanol iddyn nhw eu profi. Gyda phoblogrwydd cynyddol fideo-ar-alw (VoD), argymhellwyd neilltuo cyfran o'r gyllideb ar hyn – drwy ITV VoD – i ategu'r hysbysebion ar yr awyr.

Cynlluniwyd hysbysebion ar gyfer ITV am gyfnod o 4 wythnos, gan ddefnyddio hysbyseb 30 eiliad a gafodd ei ail-olygu o'r llynedd, gyda chymysgedd o slotiau yn ystod y dydd ac oriau brig yn ystod rhaglenni y gwyddom fyddai'n cyrraedd ein cynulleidfa darged graidd orau. Yn hanesyddol, mae Gofal Canser Tenovus wedi gweld cynnydd mewn galwadau ffôn ac ymholiadau ar ôl hysbysebion mewn rhaglenni fel Coronation Street ac operâu sebon eraill, felly gwnaethom sicrhau bod ganddynt fan cychwyn brig yn ystod y rhaglen hon, gyda llif cyson o hysbysebu operâu sebon drwy gydol yr ymgyrch.

Rydyn ni bob amser yn rhoi dadansoddiad manwl ar ôl yr ymgyrch i'n cleientiaid ac nid oedd hyn yn wahanol yn achos Gofal Canser Tenovus. Drwy gasglu gwybodaeth gan y cyfryngau a'r cleient, bu modd i ni adnabod y cyswllt rhwng y gweithgarwch ar y cyfryngau a niferoedd yr ymholiadau/archebion.