Taith Labordy Rhithwir 360 Gofal Canser Tenovus.

// Gofal Canser Tenovus

Y briff

Creu ffilm rithwir drochol a difyr er mwyn dangos sut y caiff rhoddion elusennol eu defnyddio yn effeithiol i ariannu ymchwil hanfodol i ganser.

Amcanion allweddol

  • Rhoi gwybod i wylwyr sut mae'r elusen yn defnyddio rhoddion i ariannu ymchwil
  • Sicrhau profiad pleserus a chofiadwy
  •  Denu gwylwyr a rhoi profiad trochol iddyn nhw, gyda'r nod o gyfleu teimlad o dosturi ac ymddiriedaeth yn yr elusen

Ateb

Roedden ni'n gwybod pa mor hanfodol yw hi i'r gwyliwr brofi'r gwaith cadarnhaol sy'n cael ei wneud gan yr elusen, felly roedden ni am ddilyn y stori am sut mae rhodd i'r elusen yn cael ei defnyddio i ariannu ymchwil hanfodol. Gwyddem hefyd fod rhith-wirionedd yn ffordd wych o adrodd stori, gan ei bod yn tywys y gwyliwr i realiti newydd, gan ddangos rhywbeth nad yw erioed wedi'i weld o'r blaen.

Gan ddefnyddio ein camera 360˚, aethom ati i ffilmio'r gwaith y mae'r elusen yn ei wneud gyda chriw bach o dri - gan ei bod yn bwysig i ni darfu cyn lleied â phosibl ar y siop a'r labordy prysur. Fe wnaethon ni dywys y gwyliwr i siop elusen Tenovus, lle maen nhw'n gweld cyfraniad elusennol yn cael ei wneud, ac wedyn yn dilyn taith y rhodd i labordy ymchwil Tenovus, i weld sut mae eu rhodd yn ariannu'r gwaith hanfodol mae Tenovus yn ei wneud.

I wylwyr nad ydynt wedi ymweld â siop elusen Tenovus o'r blaen, mae'r profiad hwn yn dangos mor hawdd, syml a chroesawgar ydyn nhw. Mae'r siop yn fywiog a chyfeillgar, a thrwy rith-wirionedd, bydd y gwyliwr yn teimlo hyn. Er bod Tenovus yn cynnig 'Teithiau Labordy', gan eu bod wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, gall fod yn anodd i'w cynulleidfa ehangach ymweld â nhw. Yn y profiad hwn, mae'r gwyliwr yn cael gweld y rhith-labordy ymchwil canser prysur, heb y cymhlethdod a allai fod ynghlwm ag ymweliad go iawn. 

Mae'r cynnwys a grëwyd bellach yn cael ei ddefnyddio gan yr elusen mewn digwyddiadau ar hyd a lled y wlad, gan hyrwyddo'r ffordd mae Tenovus yn defnyddio rhoddion elusennol i ariannu ymchwil canser. 

Roedd Orchard yn llawn gwybodaeth, yn frwdfrydig ac yn gwneud i ni deimlo fel bod unrhyw beth yn bosibl. Roedden nhw'n ymrwymedig i'n helpu ni i godi ymwybyddiaeth o ymchwil canser ac annog pobl i'n cefnogi. Roedd hi'n bwysig nad oedd y ffilmio'n cymryd gormod o amser yn y siop na'r labordy, ac roedd tîm Orchard yn gyfeillgar ac yn effeithlon. Roedd y canlyniad yn hynod ddifyr, ac roedd eu gwaith prydlon a chyflym wedi creu cymaint o argraff arnaf i. Dw i wedi mynd â'n profiad rhith-wirionedd i nifer o ddigwyddiadau gwahanol (e.e. Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe a Techniquest yng Nghaerdydd a Wrecsam) a siopau ledled Cymru ac mae wedi bod yn hynod o boblogaidd, ac rydyn ni wedi cael adborth gwych gan bobl o bob oed. Mae'n llwyr wireddu ein nod o alluogi pobl i weld sut rydyn ni'n gwario'r arian a gaiff ei roi i ni drwy eu caredigrwydd. Rydyn ni nawr yn gobeithio gweithio gyda Orchard ar ail brofiad rhith-wirionedd sy'n arddangos ymchwil imiwnotherapi.

Dr Lisa Whittaker, Research Engagement Manager at Tenovus Cancer Care.