Ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Ffordd yr Arfordir.

// Ffordd yr Arfordir

Y briff

Creu ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a marchnata cyrchfan integredig unigryw.

Anghofiwch am anfon yr un hen ddatganiad i'r wasg allan dro ar ôl tro - beth am greu ymdeimlad o gyffro a chwilfrydedd, a defnyddio blogwyr fideo byd enwog i grisialu emosiynau go iawn i ddenu yn eich cynulleidfa? Wel dyna a wnaethon ni...

Amcan allweddol

Er mwyn creu cyffro go iawn ynghylch Ffordd yr Arfordir yn y Gorllewin, ac i ddenu twristiaid, roeddem am fynd gam ymhellach na'r arfer drwy gynllunio ymgyrch integredig a oedd yn cynnwys blogwyr fideo enwog y byd teithio, cynnwys fideo, digwyddiadau cenedlaethol a gwaith ymgysylltu digidol.

Dealltwriaeth

O'n hymchwil a'n profiad ni o weithio ar ymgyrchoedd twristiaeth cenedlaethol a rhyngwladol (Croeso Cymru) roedden ni’n ymwybodol bod pobl yn fwy tebygol o gael eu dylanwadu gan ymdeimlad emosiynol yng nghyd-destun ymdeimlad o le. Sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo? Beth fyddan nhw'n ei golli os na fuasen nhw’n dod ar ymweliad? Dyna pam y penderfynon ni greu cyfres gyffrous o ffilmiau ar ffurf blogiau fideo i'w cyflwyno ar draws sianeli cymdeithasol, yn hytrach na chynnwys ysgrifenedig neu ddelweddau arferol. Ond sut mae sicrhau ein bod yn cael yr emosiwn yn iawn? Dyma ni'n troi at y blogwyr fideos teithio byd enwog - Kinging It. Cwpwl sy'n gwybod sut i deithio, cwpwl sy'n cyfuno hwyl ac yn antur ym mhopeth maen nhw'n ei wneud - perffaith ar gyfer y negeseuon am Ffordd yr Arfordir.

Roedd y gyfres o flogiau fideo wedyn yn ymddangos ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol ein cleientiaid - rhai ymgyrchoedd organig a rhai wedi'u targedu gyda thâl er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Doedd dim yn cael ei wneud ar hap, fe edrychon ni ar y prif fannau ledled y DU y gallem eu targedu. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth y cleient, canolbwyntiwyd ar 3 dinas y tu allan i Gymru a oedd o fewn cyrraedd hawdd, ond a allai ddenu twristiaid na fyddent o bosibl hyd yn oed wedi ystyried ymweld â Gorllewin Cymru o'r blaen - Manceinion, Lerpwl a Birmingham.

Ateb

Ond mae mwy iddi na hynny! Roedden ni am gwrdd â'r bobl hyn, a dangos iddyn nhw faint o hwyl sydd i'w gael ar Lwybr yr Arfordir. Roedden ni am gymryd ein cynnwys fideo ar daith. Wedi'r cyfan, mae ein cynulleidfa erbyn hyn wedi profi'r neges am Lwybr yr Arfordir ar-lein 3-5 gwaith, felly mae ei hatgyfnerthu â digwyddiad corfforol yn debygol o'u gwthio nhw ychydig ymhellach gan ysgogi'r awydd i ymweld â Llwybr yr Arfordir.

Fe wnaethon ni drawsnewid y stondin arddangos arferol yn gerbyd gwersylla - gan deithio i'n dinasoedd targed ac ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd drwy arddangos ein blogiau fideo a chynnal cystadlaethau gyda busnesau lleol.