Rheoli digwyddiadau Sioe Deithiol Trafnidiaeth i Gymru.

// Trafnidiaeth i Gymru

Y briff

Rheoli'r gwaith o gynnal sioe deithiol, mis o hyd, a fyddai'n teithio o amgylch Cymru a'r Gororau i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod perchnogaeth rhwydwaith trenau Cymru wedi'i throsglwyddo i ddwylo Trafnidiaeth i Gymru.

Amcanion allweddol

  • Codi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod rhwydwaith trenau Cymru wedi newid dwylo 
  • Cael adborth
  • Rhoi wyneb i'r cwmni, a rhoi gwybod yn bersonol i bob rhanbarth pa newidiadau a gwelliannau y gallent eu disgwyl yn y blynyddoedd i ddod
  • Darparu gwybodaeth am gynllun buddsoddi 5 mlynedd 'Trafnidiaeth i Gymru'.

Ateb

Fe gynigiom ddau fath o lwyfan deithiol siâp cerbyd trên (maint mawr a maint bach) y gellid eu teithio i bob lleoliad. Galluogodd y dull modiwlaidd hwn i'r ddarpariaeth gael ei gosod yn y safle gorau ym mhob gorsaf ar y daith, gan ystyried y mannau llai y byddem yn dod ar eu traws yn y gorsafoedd llai eu maint. Roedd hyn yn sicrhau’r amlygrwydd a'r posibiliadau rhyngweithio gorau posibl gyda theithwyr ym mhob cyrchfan.

Roedd y cerbyd hefyd yn cynnwys sgriniau yn arddangos fideo dwyieithog hyrwyddol yn egluro hanes Trafnidiaeth i Gymru, y brandio ar gyfer tu mewn y cerbydau, y newidiadau rhanbarthol ac amserlen y buddsoddiad, ac ar du allan y ffenestr flaen, cynhyrchwyd gwaith graffeg 'Contra-vision', neu olwg un ffordd, ar gyfer pob lleoliad gan bersonoli'r dyluniad fesul lleoliad, a darparu cefnlen ar gyfer y gystadleuaeth 'hunlun' oedd yn rhedeg drwy gydol cyfnod y sioe deithiol.

Buom yn gweithio gyda Thrafnidiaeth i Gymru i gynllunio taith addas ar gyfer y sioe deithiol, gan sicrhau taflenni hyrwyddo, a chysylltu a chyd-drafod â phob gorsaf i ddarparu trwyddedau a dogfennau Iechyd a Diogelwch ar gyfer y digwyddiad.

Roedd y sioe deithiol yn cyd-fynd â chyfnod anodd i Drafnidiaeth i Gymru gyda stormydd a thywydd garw yn cymryd canran helaeth o'r fflyd a etifeddwyd ganddynt oddi ar y cledrau ar gyfer atgyweiriadau brys. Roedd hyn yn golygu bod nod gwreiddiol y sioe deithiol o gynyddu amlygrwydd a chodi ymwybyddiaeth o'r trosglwyddiad hefyd yn cyflawni diben amgen, sef gwrando ar bryderon y teithwyr oedd wedi'u heffeithio a rhoi gwybod iddynt pryd byddai'r gwasanaeth arferol yn ailddechrau.

Llwyddodd y sioe deithiol i ymweld â 23 o orsafoedd yn ystod y mis, gan ddosbarthu miloedd o roddion hyrwyddo a thaflenni gwybodaeth i deithwyr, a chyfleu'r neges i orsafoedd mawr dinesig ac i’r gorsafoedd llai eu maint, sef bod buddsoddiad a gwelliannau ar y gweill.